czas

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
brakować cz.
brakuje mi czasu I don’t have enough time
brakuje mi pięciu złotych I am short of five zlotys
tylko tego brakowało! that’s all we need!
co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most
dzisiejszy przym. today’s
w dzisiejszych czasach today, nowadays
nieokreślony przym. (uczucie) vague; (czas) indefinite
umowa na czas nieokreślony open-ended contract
pewien zaim. certain
pewnego dnia one day
pewnego razu once
przez pewien czas for some time
poświęcić cz. to consecrate (kaplicę); to bless (medalik, szpital)
poświęcić komuś/czemuś czas to devote one’s free time to sb/sth
potrzeba ż. need
w razie potrzeby if need be, if necessary
bez potrzeby unnecessarily
potrzeba nam czasu we need time
przed przyim. in front of, before; (wcześniej) before
iść/patrzeć przed siebie to walk/look straight ahead
przed południem in the morning
przed czasem ahead of time
przed laty years ago
przez przyim. (na drugą stronę) across; (ponad) over; (na wylot) through; (czas trwania) for
przejść przez jezdnię to cross the street
wejść przez okno to come in through the window
przez dwa dni for two days
przez cały czas all the time
przez telefon (rozmawiać) on the phone; (poinformować) over the phone
przez pomyłkę/przypadek by mistake/accident
przez kogoś because of sb
przypływ m. GEOGR rising tide
w czasie przypływu at high tide
zrobić coś w przypływie wściekłości to do sth in a fit of rage
wolny1 przym. free; (nieżonaty, niezamężna) single, unmarried
wolny czas spare time
dzień wolny od pracy a public holiday
SPORT rzut wolny free kick
zabrać cz. (odebrać, usunąć) to take away; (wziąć ze sobą) to take
zabierać czas to take up time
zabrać się do czegoś to get down to sth
zmieścić się cz. to fit
zmieścić się w czasie to finish within the prescribed time
zostać — zostawać cz. (nie wychodzić) to stay; (pozostać) to be left; (stać się) to be, to become
zostać na noc to stay overnight
zostało jeszcze trochę czasu there’s still a little time left
zostać w tyle to fall behind
zostać zaproszonym to be invited
zostać ojcem to become a father
zyskać — zyskiwać cz. to gain (doświadczenie); to win (przyjaciół)
zyskać na czymś (zarobić) to make a profit on sth; (skorzystać) to benefit from sth
zyskać na wartości to gain in value
zyskać na czasie to gain time
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
czas
czasownik, predykatyw
czas alarmu

Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
czasem
dann und wann
(niekiedy) von Zeit zu Zeit
dzisiejszy heutig
dzisiejsze czasy unsere Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
kobieta 〈młodzież〉 dzisiejsza die Frau 〈die Jugend〉 von heute
nadchodzić
(an)kommen, eintreffen
wkrótce nadejdzie pociąg der Zug kommt bald an
nadeszła poczta die Post ist eingelaufen 〈angekommen〉
(o burzy) heranziehen
nadchodzi burza das Gewitter zieht heran 〈ist im Anzug〉
(czas, pora) anbrechen
nadchodzi lato 〈zima〉 der Sommer 〈der Winter〉 kommt 〈naht〉
nadeszła 〈już〉 jesień der Herbst ist da
nadchodzą ciężkie czasy harte Zeiten stehen uns bevor
nadchodzi 〈zapada〉 noc die Nacht bricht an 〈sinkt hernieder〉
nadchodzące lata 〈czasy〉 kommende Jahre 〈bevorstehende Zeiten〉
okupacja f Besatzung f, Okkupation f
czas okupacji Besatzungszeit f
w czasie okupacji in der Besatzungszeit, zur Zeit der Okkupation
bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren
budzik m Wecker m
nastawić budzik na określony czas 〈na piątą godzinę〉 den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen 〈auf fünf Uhr stellen〉
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
kolega m Kollege, Kamerad m
kolega szkolny 〈z czasów szkolnych〉 Schulkamerad m
mijać
vorbeigehen, vorbeifahren (coś an etw)
(o czasie) vergehen
minęły te czasy, gdy ... die Zeiten sind längst vorbei, da...
auto (wymijać) überholen
nowożytny neuzeitlich
czasy nowożytne Neuzeit f
otwierać
öffnen
(drzwi) aufmachen
(zebranie) eröffnen
otwierać list 〈posiedzenie, nowe domy towarowe〉 einen Brief 〈die Sitzung, neue Warenhäuser〉 eröffnen
kiedy otwierają muzeum 〈sklep〉? wann macht das Museum 〈der Laden〉 auf?
polit otwierać się na Zachód 〈na Daleki Wschód〉 sich zum Westen 〈zum Fernen Osten〉 öffnen
przen otwierać się na problemy współczesności 〈naszych czasów〉 sich für die Probleme der Gegenwart aufschließen
płatny fällig, zahlbar
płatny w określonym czasie fällig
odsetki płatne są z końcem roku die Zinsen sind am Ende des Jahres fällig
(weksel) płatn za okazaniem zahlbar bei Sicht
pobyt m Aufenthalt m
pobyt stały 〈(tym)czasowy〉 ständiger 〈vorübergehender〉 Aufenthalt
pobyt za granicą Aufenthalt im Ausland
pobyt na wygnaniu 〈emigracji〉 Exilaufenthalt m
w czasie mojego pobytu w Polsce bei meinem Aufenthalt in Polen
przestawić umstellen
przestawić meble Möbel umstellen
przestawić produkcję na coś innego die Produktionen auf etw anderes umstellen
przestawić się na coś 〈na inny zawód〉 sich etw 〈auf ein anderes Fach〉 umstellen
przestawić zegarek na czas letni 〈zimowy〉 die Uhr auf Sommer- 〈Winter-〉zeit umstellen
przeszły vergangen
gram czas przeszły Imperfekt n
przyszły (zu)künftig
w przyszłym tygodniu nächste Woche
gram czas przyszły Futur n
skuteczny
erfolgreich
(środek) wirksam
skutecznie wykorzystywać czas 〈pieniądze〉 erfolgreich umgehen mit Zeit 〈Geld〉
ten lek jest skuteczny na wszystko die(se) Arznei 〈pot Medizin〉 ist wirksam gegen alles
spędzać
(czas) verbringen
spędzać czas na czymś die Zeit mit etw vertreiben
(gromadzić) zusammentreiben
strata f
Verlust m
(szkoda) Schaden m
strata czasu Zeitvergeudung f
straty w ludziach Verluste an Menschenleben
ponieść stratę zu Schaden kommen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
czas
czasownik, predykatyw
czas aktywności

Materiały gramatyczne

czas
czas leczy a. goi rany
time is a great healer

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

All in good time.
Wszystko w swoim czasie.
atłas
szkoda czasu i atłasu
it’s a waste of time and effort
From time out of mind.
Od niepamiętnych czasów.
Only time will tell.
Czas pokaże.
There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
Those were the days.
To były czasy.
Time hangs heavy.
Czas wlecze się.
Time hung heavy on his hands.
Czas mu się dłużył.
Time is money.
Czas to pieniądz.
To have seen better days.
Pamiętać lepsze czasy.

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Przysłowia

czas
czas leczy a. goi rany
time is a great healer
atłas
szkoda czasu i atłasu
it’s a waste of time and effort

Przydatne zwroty

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

All in good time.
Wszystko w swoim czasie.
From time out of mind.
Od niepamiętnych czasów.
Only time will tell.
Czas pokaże.
There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
Those were the days.
To były czasy.
Time hangs heavy.
Czas wlecze się.
Time hung heavy on his hands.
Czas mu się dłużył.
Time is money.
Czas to pieniądz.
To have seen better days.
Pamiętać lepsze czasy.

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „czas” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich