na czas

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
zyskać — zyskiwać cz. to gain (doświadczenie); to win (przyjaciół)
zyskać na czymś (zarobić) to make a profit on sth; (skorzystać) to benefit from sth
zyskać na wartości to gain in value
zyskać na czasie to gain time
nieokreślony przym. (uczucie) vague; (czas) indefinite
umowa na czas nieokreślony open-ended contract
zostać — zostawać cz. (nie wychodzić) to stay; (pozostać) to be left; (stać się) to be, to become
zostać na noc to stay overnight
zostało jeszcze trochę czasu there’s still a little time left
zostać w tyle to fall behind
zostać zaproszonym to be invited
zostać ojcem to become a father

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Prawodawstwo w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu
na czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding spirit drinks does not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwo w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu
na czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [7], jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia EOG.

Legislation regarding spirit drinks does not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products [7] is extended to Liechtenstein, as stated in the introduction to Chapter XXVII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu
na czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu
na czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia.

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the introduction to Chapter XXVII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu
na czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu
na czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia.

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as stated in the introduction to Chapter XXVII of Annex II to the Agreement.


Słownik polsko-niemiecki PWN

otwierać
öffnen
(drzwi) aufmachen
(zebranie) eröffnen
otwierać list 〈posiedzenie, nowe domy towarowe〉 einen Brief 〈die Sitzung, neue Warenhäuser〉 eröffnen
kiedy otwierają muzeum 〈sklep〉? wann macht das Museum 〈der Laden〉 auf?
polit otwierać się na Zachód 〈na Daleki Wschód〉 sich zum Westen 〈zum Fernen Osten〉 öffnen
przen otwierać się na problemy współczesności 〈naszych czasów〉 sich für die Probleme der Gegenwart aufschließen
przestawić umstellen
przestawić meble Möbel umstellen
przestawić produkcję na coś innego die Produktionen auf etw anderes umstellen
przestawić się na coś 〈na inny zawód〉 sich etw 〈auf ein anderes Fach〉 umstellen
przestawić zegarek na czas letni 〈zimowy〉 die Uhr auf Sommer- 〈Winter-〉zeit umstellen
zyskać gewinnen
zyskać na sprzedaży domu 〈towaru〉 am Verkauf eines Hauses 〈der Ware〉 gewinnen
zyskać na znaczeniu 〈wartości〉 an Bedeutung 〈an Wert〉 gewinnen
zyskać na czasie Zeit gewinnen
co on na tym zyskał? was gewann er dabei? (skorzystać) profitieren (na czymś von etw)
bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren
budzik m Wecker m
nastawić budzik na określony czas 〈na piątą godzinę〉 den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen 〈auf fünf Uhr stellen〉
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
pobyt m Aufenthalt m
pobyt stały 〈(tym)czasowy〉 ständiger 〈vorübergehender〉 Aufenthalt
pobyt za granicą Aufenthalt im Ausland
pobyt na wygnaniu 〈emigracji〉 Exilaufenthalt m
w czasie mojego pobytu w Polsce bei meinem Aufenthalt in Polen
skuteczny
erfolgreich
(środek) wirksam
skutecznie wykorzystywać czas 〈pieniądze〉 erfolgreich umgehen mit Zeit 〈Geld〉
ten lek jest skuteczny na wszystko die(se) Arznei 〈pot Medizin〉 ist wirksam gegen alles
spędzać
(czas) verbringen
spędzać czas na czymś die Zeit mit etw vertreiben
(gromadzić) zusammentreiben
szkoda f Schaden m
szkody materialne Sachschaden m
doznać szkody Schaden erleiden
wyrządzić 〈spowodować〉 szkodę Schaden anrichten 〈verursachen〉
odszkodowanie za szkodę Schadenzahlung f
wyrządzenie szkody Schadenzufügung f
(krzywda) ponieść szkodę 〈krzywdę〉 benachteiligt werden
szkoda tylko, że... es ist nur schade, dass...
(jaka) szkoda! (wie) schade!
czy nie szkoda czasu na to? ist die Zeit dafür nicht zu schade?
termin m Termin m, Frist f
ustalony termin fester Termin
handl termin płatności Zahlungstermin m, Ziel n
umowa na określony termin 〈czas〉 ein Vertrag auf Zeit
dotrzymać terminu den Termin einhalten
przesunąć termin einen Termin verschieben
ustalić termin eine Frist bestimmen 〈festsetzen〉
termin upłynął z dniem... die Frist ist am... abgelaufen
wyznaczyć termin den Termin anberaumen 〈ansetzen〉
wyznaczyć ostateczny termin die allerletze Frist setzen
wakacje pl Ferien pl
wakacje letnie Sommerferien pl
wakacje szkolne Schulferien pl
jechać 〈pot iść〉 na wakacje in die Ferien fahren 〈gehen〉
spędzać wakacje zimowe w górach 〈nad morzem〉 die Winterferien in den Bergen 〈an der See〉 verbringen
w wakacje 〈w czasie wakacji〉 pracuję während der Ferien arbeite ich
zapatrywanie n
Anschauung f
(punkt widzenia) Standpunkt m
zapatrywania nie na czasie 〈niedzisiejsze〉 unzeitgemäßer Standpunkt
zdjęcie n fot Aufnahme f, Foto n
zdjęcie na czas Zeitaufnahme f
zdjęcie migawkowe Momentaufnahme f
zrobić zdjęcie amatorskie 〈kolorowe〉 eine Amateuraufnahme 〈ein Farbbild〉 machen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
na czas
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
na czas
przysłówek
czas na

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
mieć v
avere, possedere
mieć mieszkanie/samochód avere una casa/una macchina
mieć męża/żonę essere sposata/sposato
nie mieć pieniędzy essere senza soldi
nie mieć czasu non avere tempo
(o ubraniu)mieć na sobie płaszcz/marynarkę portare un capotto/una giacca
(prowadzić) tenere
mieć bar/restaurację tenere un bar/un ristorante
(musieć) dovere
(wyraża zamiar)miałem wyjść stavo per uscire
(bezosobowo)nie ma (+ l. poj.) non c’è, (+ l. mn.) non ci sono
(w wyrażeniach)
mieć kłopoty essere nei guai
mieć ochotę coś zrobić avere voglia di fare qc
mieć rację avere ragione
mieć zamiar avere intenzione di fare qc
masz! (trzymaj) tieni!
, mieć się stare
jak się masz? come stai?
mam się dobrze sto bene
nieokreślony adj indefinito, indeterminato
na czas nieokreślony a tempo indeterminato
pewien adj (jakiś) un certo, qualche
pewnego dnia un giorno
na pewien czas per qualche tempo
pewna pani powiedziała... una signora ha detto che...
spędzić, spędzać v
passare, soggiornare
spędzić/ać czas na czymś passare il tempo a fare qc
(zgromadzić) riunire, radunare (ludzi – la gente)
zyskać, zyskiwać v guadagnare (coś – qc), trarre profitto (di qc)
przen zyskać na czasie guadagnare il tempo
zyskać/iwać na wartości aumentare di valore

Słownik polsko-rosyjski PWN

krótki
1 короткий
2 (lakoniczny, zwięzły) краткий
krótki wzrok близорукость
mieć krótki wzrok быть близоруким
w krótkim czasie
1 (niedługo) в скором времени / вскоре
2 (szybko) в короткий срок
na krótko przed czymś незадолго до чего-н.
jest za krótki (na kogoś, dla kogoś: o rozmiarze, np. płaszcza) короток кому-н.
sam
1 один
2 (osobiście, nie ktoś inny, nie coś innego; bez pomocy z zewnątrz) сам
3 (dokładnie, blisko: o przestrzeni, czasie) самый
na samym brzegu на самом краю
do samego rana до самого утра
4 (wyłączny) сплошной
same sukcesy сплошные удачи
sam jeden
1 совсем один / один
2 (bez pomocy) сам
sam przez się сам по себе
ten sam
1 тот же самый / тот же
2 (jeden i ten sam w różnych miejscach, sytuacjach, momentach itp.) один и тот же
tym samym (a więc) тем самым
w sam raz
1 как раз
2 (pasujący, dobry) впору
w samą porę как раз вовремя
w to samo miejsce туда же
w tym samym czasie в то же время
w tym samym miejscu
1 (tutaj) тут же
2 (tam) там же
wygrać
1 (z kimś) выиграть у кого-н.
2 (coś, kogoś przeciwko komuś) использовать
być wygranym (mieć korzyść) быть в выигрыше
wygrać na czasie выиграть время
wygrana выигрыш m
wygrywaćz kimś выигрывать у кого-н.
wygrywać na czasie выигрывать время
zyskać приобрести
zyskać na czasie выиграть время
zyskiwać приобретать
zyskiwać na czasie выигрывать время
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj

Przydatne zwroty

Die Zeit arbeitet für jmdn.
Czas pracuje na czyjąś korzyść.

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „na czas” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich