na zawsze

Słownik polsko-angielski PWN

zawsze przysł. always
jak zawsze as ever, as always
na zawsze for good
raz na zawsze once and for all
tam, gdzie zawsze at the usual place
zawsze, kiedy... whenever...
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
na zawsze
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
raz na zawsze
na

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Niniejsze wytyczne nie są zatem ustalone raz
na zawsze
i będą musiały być aktualizowane na podstawie doświadczeń wynikających z codziennej pracy z systemem IMI.

These guidelines, therefore, are not set in stone and will need to be updated on the basis of the experience with the daily work of IMI.
Niniejsze wytyczne nie są zatem ustalone raz
na zawsze
i będą musiały być aktualizowane na podstawie doświadczeń wynikających z codziennej pracy z systemem IMI.

These guidelines, therefore, are not set in stone and will need to be updated on the basis of the experience with the daily work of IMI.

władze francuskie podkreślają fakt, że ustawa nr 90-568 ustaliła „raz
na zawsze
” wyjątkowy system opodatkowania stosowany wobec FT w latach 1991–2003; oceniają one, że należy dokonać obliczenia...

the French authorities stress that Law No 90-568 established ‘once and for
all
’ a single tax scheme applicable to FT from 1991 to 2003. They consider that an overall calculation should be made of any...
władze francuskie podkreślają fakt, że ustawa nr 90-568 ustaliła „raz
na zawsze
” wyjątkowy system opodatkowania stosowany wobec FT w latach 1991–2003; oceniają one, że należy dokonać obliczenia całkowitej kwoty korzyści przyznanych FT przez ten system w latach 1991–2003.

the French authorities stress that Law No 90-568 established ‘once and for
all
’ a single tax scheme applicable to FT from 1991 to 2003. They consider that an overall calculation should be made of any advantage conferred by the scheme
on
FT throughout the period 1991 to 2003.

Władze francuskie podkreślają fakt, że ustawa nr 90-568 ustaliła „raz
na zawsze
” wyjątkowy system podatkowy stosowany wobec FT w latach 1991–2002.

The French authorities stress that Law No 90-568 established ‘once and
for all
’ a single tax scheme applicable to FT from 1991 to 2002 inclusive.
Władze francuskie podkreślają fakt, że ustawa nr 90-568 ustaliła „raz
na zawsze
” wyjątkowy system podatkowy stosowany wobec FT w latach 1991–2002.

The French authorities stress that Law No 90-568 established ‘once and
for all
’ a single tax scheme applicable to FT from 1991 to 2002 inclusive.


Słownik polsko-niemiecki PWN

na auf, an; für, in
na peronie auf dem Bahnsteig
na przystanku an der Haltestelle
na zawsze für immer
jechać na urlop in Urlaub fahren
na dworze draußen
na górze oben
na pamięć auswendig
grać na skrzypcach Geige spielen
zawsze immer
na zawsze für immer, für alle Zeit
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
początek m Anfang, Beginn m
na początku 〈na początek〉 zu Beginn
od początku von Anfang an
z początku 〈początkowo〉 anfangs
początek jest zawsze trudny jeder Anfang ist schwer

Słownik polsko-włoski PWN

zawsze adv sempre
na zawsze per sempre, per l’eternità
od zawsze da sempre
raz na zawsze una volta per tutte

Słownik polsko-rosyjski PWN

zawsze
1 всегда
2 (jednak) всё же / всё-таки
na zawsze навсегда
raz раз
na raz сразу
na razie пока что / пока
od razu
1 сразу
2 (natychmiast) тотчас / тут же
po raz pierwszy (pierwszy raz, nigdy przedtem) впервые
raz na zawsze раз и навсегда
razem
1 (wspólnie; w jednym miejscu, w całości) вместе
2 (w sumie: o liczbie rzeczy) всего
3 (w sumie: o liczbie osób) всех
4 (w sumie: słowo pisane pod kolumną dodawanych liczb) итого
ileś razy
1 (dwa, trzy itp. razy więcej, mniej, szybciej itp.: w porównaniach) в ... раза / в ... раз
dwa razy mniej в два раза меньше
pięć razy więcej в пять раз больше
2 (21 razy 5, 100 razy 5 itp.: w mnożeniu) умножить на
sto razy sto сто умножить на сто
ileś razy tyle, co (ktoś, coś) ... раз больше чем
tym razem на этот раз
w razie potrzeby в случае надоб-ности
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj
Słownik języka polskiego
Zobacz „na zawsze” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich