czasami

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
brakować cz.
brakuje mi czasu I don’t have enough time
brakuje mi pięciu złotych I am short of five zlotys
tylko tego brakowało! that’s all we need!
co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most
dzisiejszy przym. today’s
w dzisiejszych czasach today, nowadays
nieokreślony przym. (uczucie) vague; (czas) indefinite
umowa na czas nieokreślony open-ended contract
pewien zaim. certain
pewnego dnia one day
pewnego razu once
przez pewien czas for some time
poświęcić cz. to consecrate (kaplicę); to bless (medalik, szpital)
poświęcić komuś/czemuś czas to devote one’s free time to sb/sth
potrzeba ż. need
w razie potrzeby if need be, if necessary
bez potrzeby unnecessarily
potrzeba nam czasu we need time
przed przyim. in front of, before; (wcześniej) before
iść/patrzeć przed siebie to walk/look straight ahead
przed południem in the morning
przed czasem ahead of time
przed laty years ago
przez przyim. (na drugą stronę) across; (ponad) over; (na wylot) through; (czas trwania) for
przejść przez jezdnię to cross the street
wejść przez okno to come in through the window
przez dwa dni for two days
przez cały czas all the time
przez telefon (rozmawiać) on the phone; (poinformować) over the phone
przez pomyłkę/przypadek by mistake/accident
przez kogoś because of sb
przypływ m. GEOGR rising tide
w czasie przypływu at high tide
zrobić coś w przypływie wściekłości to do sth in a fit of rage
wolny1 przym. free; (nieżonaty, niezamężna) single, unmarried
wolny czas spare time
dzień wolny od pracy a public holiday
SPORT rzut wolny free kick
zabrać cz. (odebrać, usunąć) to take away; (wziąć ze sobą) to take
zabierać czas to take up time
zabrać się do czegoś to get down to sth
zmieścić się cz. to fit
zmieścić się w czasie to finish within the prescribed time
zostać — zostawać cz. (nie wychodzić) to stay; (pozostać) to be left; (stać się) to be, to become
zostać na noc to stay overnight
zostało jeszcze trochę czasu there’s still a little time left
zostać w tyle to fall behind
zostać zaproszonym to be invited
zostać ojcem to become a father
zyskać — zyskiwać cz. to gain (doświadczenie); to win (przyjaciół)
zyskać na czymś (zarobić) to make a profit on sth; (skorzystać) to benefit from sth
zyskać na wartości to gain in value
zyskać na czasie to gain time

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Osoba
czasami
pracuje w porze nocnej

Person
sometimes
works at night
Osoba
czasami
pracuje w porze nocnej

Person
sometimes
works at night

Osoba
czasami
pracuje w porze nocnej

Person
sometimes
works at night
Osoba
czasami
pracuje w porze nocnej

Person
sometimes
works at night

...etapy produkcji, takie jak drukowanie w kolorze lub pakowanie, zostały zlecone na zewnątrz oraz że
czasami
sprzedaje ono surowce przedsiębiorstwom zamawiającym.

...during the IP it outsourced certain production steps, such as colour printing or bagging, and that
sometimes
it sells raw materials to the contracting companies.
W swojej częściowej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym obchodzenia środków przedsiębiorstwo Xiamen zgłosiło, że podczas OD niektóre etapy produkcji, takie jak drukowanie w kolorze lub pakowanie, zostały zlecone na zewnątrz oraz że
czasami
sprzedaje ono surowce przedsiębiorstwom zamawiającym.

In its partial reply to the anti-circumvention questionnaire, Xiamen reported that during the IP it outsourced certain production steps, such as colour printing or bagging, and that
sometimes
it sells raw materials to the contracting companies.


Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
czasem
dann und wann
(niekiedy) von Zeit zu Zeit
dzisiejszy heutig
dzisiejsze czasy unsere Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
kobieta 〈młodzież〉 dzisiejsza die Frau 〈die Jugend〉 von heute
nadchodzić
(an)kommen, eintreffen
wkrótce nadejdzie pociąg der Zug kommt bald an
nadeszła poczta die Post ist eingelaufen 〈angekommen〉
(o burzy) heranziehen
nadchodzi burza das Gewitter zieht heran 〈ist im Anzug〉
(czas, pora) anbrechen
nadchodzi lato 〈zima〉 der Sommer 〈der Winter〉 kommt 〈naht〉
nadeszła 〈już〉 jesień der Herbst ist da
nadchodzą ciężkie czasy harte Zeiten stehen uns bevor
nadchodzi 〈zapada〉 noc die Nacht bricht an 〈sinkt hernieder〉
nadchodzące lata 〈czasy〉 kommende Jahre 〈bevorstehende Zeiten〉
okupacja f Besatzung f, Okkupation f
czas okupacji Besatzungszeit f
w czasie okupacji in der Besatzungszeit, zur Zeit der Okkupation
tęsknota f Sehnsucht f (za... nach...)
tęsknota za dobrymi, dawnymi czasami die Sehnsucht nach der guten alten Zeit
ginąć z tęsknoty za kimś 〈za czymś〉 vor Sehnsucht nach j-m 〈etw〉 vergehen
ogarnia 〈pot bierze〉 mnie tęsknota za... mich packt die Sehnsucht nach...
tęsknota za krajem Heimweh n
bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren
budzik m Wecker m
nastawić budzik na określony czas 〈na piątą godzinę〉 den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen 〈auf fünf Uhr stellen〉
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
kolega m Kollege, Kamerad m
kolega szkolny 〈z czasów szkolnych〉 Schulkamerad m
mijać
vorbeigehen, vorbeifahren (coś an etw)
(o czasie) vergehen
minęły te czasy, gdy ... die Zeiten sind längst vorbei, da...
auto (wymijać) überholen
nowożytny neuzeitlich
czasy nowożytne Neuzeit f
otwierać
öffnen
(drzwi) aufmachen
(zebranie) eröffnen
otwierać list 〈posiedzenie, nowe domy towarowe〉 einen Brief 〈die Sitzung, neue Warenhäuser〉 eröffnen
kiedy otwierają muzeum 〈sklep〉? wann macht das Museum 〈der Laden〉 auf?
polit otwierać się na Zachód 〈na Daleki Wschód〉 sich zum Westen 〈zum Fernen Osten〉 öffnen
przen otwierać się na problemy współczesności 〈naszych czasów〉 sich für die Probleme der Gegenwart aufschließen
płatny fällig, zahlbar
płatny w określonym czasie fällig
odsetki płatne są z końcem roku die Zinsen sind am Ende des Jahres fällig
(weksel) płatn za okazaniem zahlbar bei Sicht
pobyt m Aufenthalt m
pobyt stały 〈(tym)czasowy〉 ständiger 〈vorübergehender〉 Aufenthalt
pobyt za granicą Aufenthalt im Ausland
pobyt na wygnaniu 〈emigracji〉 Exilaufenthalt m
w czasie mojego pobytu w Polsce bei meinem Aufenthalt in Polen
przestawić umstellen
przestawić meble Möbel umstellen
przestawić produkcję na coś innego die Produktionen auf etw anderes umstellen
przestawić się na coś 〈na inny zawód〉 sich etw 〈auf ein anderes Fach〉 umstellen
przestawić zegarek na czas letni 〈zimowy〉 die Uhr auf Sommer- 〈Winter-〉zeit umstellen
przeszły vergangen
gram czas przeszły Imperfekt n
przyszły (zu)künftig
w przyszłym tygodniu nächste Woche
gram czas przyszły Futur n
skuteczny
erfolgreich
(środek) wirksam
skutecznie wykorzystywać czas 〈pieniądze〉 erfolgreich umgehen mit Zeit 〈Geld〉
ten lek jest skuteczny na wszystko die(se) Arznei 〈pot Medizin〉 ist wirksam gegen alles
spędzać
(czas) verbringen
spędzać czas na czymś die Zeit mit etw vertreiben
(gromadzić) zusammentreiben

Słownik polsko-włoski PWN

czasami adv qualche volta, ogni tanto, a volte
czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
przeszły adj passato, decorso
gram czas przeszły dokonany passato prossimo/remoto
czas przeszły niedokonany imperfetto m
brak m
scarsezza, mancanza f
brak żywności penuria di viveri
ciągły brak czasu la cronica mancanza di tempo
z braku czegoś in mancanza di qc
lacuna f
mieć braki w wykształceniu avere lacune nell’istruzione
dawny adj antico, vecchio
dawne czasy tempi remoti
po dawnemu come prima
marnować v
sciupare, sprecare (coś – qc), fare dispendio (di qc)
marnować czas perdere tempo
zmarnować okazję sciupare un’occasione
, marnować się disperdersi, sprecarsi (także przen)
mieć v
avere, possedere
mieć mieszkanie/samochód avere una casa/una macchina
mieć męża/żonę essere sposata/sposato
nie mieć pieniędzy essere senza soldi
nie mieć czasu non avere tempo
(o ubraniu)mieć na sobie płaszcz/marynarkę portare un capotto/una giacca
(prowadzić) tenere
mieć bar/restaurację tenere un bar/un ristorante
(musieć) dovere
(wyraża zamiar)miałem wyjść stavo per uscire
(bezosobowo)nie ma (+ l. poj.) non c’è, (+ l. mn.) non ci sono
(w wyrażeniach)
mieć kłopoty essere nei guai
mieć ochotę coś zrobić avere voglia di fare qc
mieć rację avere ragione
mieć zamiar avere intenzione di fare qc
masz! (trzymaj) tieni!
, mieć się stare
jak się masz? come stai?
mam się dobrze sto bene
nadejść, nadchodzić v arrivare, giungere
nadeszła wiadomość, że... è giunta la notizia che...
przen nadszedł czas, aby... è giunto il momento di...
nadrobić, nadrabiać v
nadrobić/abiać stracony czas recuperare il tempo perduto
nadrabiać drogi allungare la strada
najwyższy adj il più alto
najwyższy czas è gran tempo di...
nieokreślony adj indefinito, indeterminato
na czas nieokreślony a tempo indeterminato
pewien adj (jakiś) un certo, qualche
pewnego dnia un giorno
na pewien czas per qualche tempo
pewna pani powiedziała... una signora ha detto che...
poświęcić, poświęcać v
sacrificare (coś – qc)
dedicare, consacrare (życie czemuś – la vita a qc)
poświęcić/ać się sacrificarsi (dla kogoś – per qu)
dedicarsi (czemuś – a qc)
poświęcić komuś/czemuś czas dedicare tempo a qu/qc
potrzeba
1. f bisogno m, necessità f inv
potrzeby fizjologiczne bisogni fisiologici
2. v
potrzeba ci vuole, occorre (qc), c’è bisogno (di qc)
potrzeba więcej czasu ci vuole più tempo
potrzeba pieniędzy ci vogliono soldi
póki conj finché
zrób to, póki czas fallo finché c’è tempo
przed praep
(miejsce) davanti (czymś/kimś – a qc/qu)
mieć coś przed oczami avere qc davanti agli occhi
(czas) prima (czymś – di qc)
przed czasem prima del tempo
przed wyjściem prima di uscire
przed tygodniem/rokiem una settimana/un anno fa
(zabezpieczenie) da
chronić się przed deszczem ripararsi dalla pioggia
ruchomy adj mobile
ruchomy czas pracy orario elastico
spędzić, spędzać v
passare, soggiornare
spędzić/ać czas na czymś passare il tempo a fare qc
(zgromadzić) riunire, radunare (ludzi – la gente)
strata f
perdita f
(marnotrawstwo) spreco m
to strata czasu è una perdita di tempo
(materialna) danno m
ten
1. adj questo, questa
ten kraj i to miasto questo paese e questa città
ten sam lo stesso, medesimo
ta sama osoba la medesima persona
w tym samym czasie nello stesso tempo, nel frattempo
tym razem questa volta
2. pron questo, questo qui
wezmę ten prendo questo qui
ten kto to zrobił chi l’ha fatto

Słownik polsko-rosyjski PWN

czas время
co jakiś czas, co pewien czas время от времени
czas iść пора идти;
czas naświetlania выдержка
od czasu do czasu время от времени
od tego czasu с тех пор
bieg
1 (człowieka, zwierzęcia) бег
2 (rzeki) течение
biegiem (w biegu) бегом
z biegiem czasu, z biegiem lat с течением времени
kawał
1 (duża część) кусок
2 (anegdota) анекдот
3 (żart) шутка
dla kawału шутки ради
kawał czasu долго / много времени
kawał drogi
1 (jest) далеко
2 (przejechać itp.) порядочное расстояние
krótki
1 короткий
2 (lakoniczny, zwięzły) краткий
krótki wzrok близорукость
mieć krótki wzrok быть близоруким
w krótkim czasie
1 (niedługo) в скором времени / вскоре
2 (szybko) в короткий срок
na krótko przed czymś незадолго до чего-н.
jest za krótki (na kogoś, dla kogoś: o rozmiarze, np. płaszcza) короток кому-н.
pewien
1 некоторый
2 (dający się określić) известный
3 (jeden, jakiś) один
pewnego razu однажды
przez pewien czas некоторое время
reszta
1 (np. chleba, mleka) остаток
2 (np. czasu, osób) остальной
reszta czasu остальное время
reszta studentek остальные студентки
3 (np. publiczności) остальная часть
4 (pozostałe rzeczy, sprawy) остальное
5 (zwrot pieniędzy) сдача
bez reszty (całkowicie) целиком
do reszty (ostatecznie) окончательно / совсем
sam
1 один
2 (osobiście, nie ktoś inny, nie coś innego; bez pomocy z zewnątrz) сам
3 (dokładnie, blisko: o przestrzeni, czasie) самый
na samym brzegu на самом краю
do samego rana до самого утра
4 (wyłączny) сплошной
same sukcesy сплошные удачи
sam jeden
1 совсем один / один
2 (bez pomocy) сам
sam przez się сам по себе
ten sam
1 тот же самый / тот же
2 (jeden i ten sam w różnych miejscach, sytuacjach, momentach itp.) один и тот же
tym samym (a więc) тем самым
w sam raz
1 как раз
2 (pasujący, dobry) впору
w samą porę как раз вовремя
w to samo miejsce туда же
w tym samym czasie в то же время
w tym samym miejscu
1 (tutaj) тут же
2 (tam) там же
właściwy
1 правильный
2 (odpowiedni) соответствующий
3 (dogodny) подходящий
4 (faktyczny) подлинный
5 (właściwy komuś, czemuś) свойственный / присущий
we właściwym czasie
1 (bez opóźnień itp. wykonać coś) своевременно
2 (bez opóźnień itp. wykonany) своевременный
3 (w swoim czasie) в своё время
właściwie
1 (ściśle mówiąc, naprawdę) собственно говоря / собственно
2 (odpowiednio) соответствующим образом
3 (należycie) надлежащим образом
wygrać
1 (z kimś) выиграть у кого-н.
2 (coś, kogoś przeciwko komuś) использовать
być wygranym (mieć korzyść) быть в выигрыше
wygrać na czasie выиграть время
wygrana выигрыш m
wygrywaćz kimś выигрывать у кого-н.
wygrywać na czasie выигрывать время
wysoki
1 высокий
2 (na ileś metrów itp.) высотой в что-н.
najwyższy (rangą, poziomem, stopniem) высший
najwyższy czas самое время
wysokiej jakości высококачественный
wyższy (np. szkoła) высший
z wysoka с высоты / свысока
zyskać приобрести
zyskać na czasie выиграть время
zyskiwać приобретать
zyskiwać na czasie выигрывать время

Przysłowia

czas
czas leczy a. goi rany
time is a great healer
atłas
szkoda czasu i atłasu
it’s a waste of time and effort

Przydatne zwroty

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

All in good time.
Wszystko w swoim czasie.
Andere Zeiten, andere Sitten.
Czasy się zmieniają.
Bis dahin fließt noch viel Wasser den Bach a. Rhein hinunter.
Do tego czasu jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie.
Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen pot.
Beztrosko spędzać czas.
Der Zahn der Zeit pot.
Ząb czasu.
Die Zeit arbeitet für jmdn.
Czas pracuje na czyjąś korzyść.
From time out of mind.
Od niepamiętnych czasów.
Only time will tell.
Czas pokaże.
Seit einiger Zeit bin ich ständig unter Dampf pot.
Od jakiegoś czasu jestem w ciągłym stresie pot.
There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
Those were the days.
To były czasy.
Time hangs heavy.
Czas wlecze się.
Time hung heavy on his hands.
Czas mu się dłużył.
Time is money.
Czas to pieniądz.
To have seen better days.
Pamiętać lepsze czasy.

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „czasami” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich