od dawna

Słownik polsko-angielski PWN

od przyim. from; (niż) than
od jutra from tomorrow, as of tomorrow
od dawna for a long time
nie widziałem go od marca I haven’t seen him since March
kluczyki od samochodu car keys
jest starsza od brata she’s older than her brother
płatny od godziny paid by the hour
dawno przysł. a long time ago
dawno, dawno temu once upon a time
od dawna for a long time
dawniej before, formerly
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
od dawna
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
istniejący od dawna
dawny

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

EFSI są
od dawna
realizowane na zasadzie współpracy.

Working in partnership is a
long-established
principle in the implementation of the ESI Funds.
EFSI są
od dawna
realizowane na zasadzie współpracy.

Working in partnership is a
long-established
principle in the implementation of the ESI Funds.

...brak przez dłuższy czas jakichkolwiek ofert kupna i sprzedaży; niewielka liczba podmiotów
od dawna
obecnych na rynku, wśród których część rozważa wycofanie się z rynku; ograniczenia struktur

Indications that market operation is impaired are: No or very few market transactions; “thin” markets and low volumes; wide bid-offer spreads, bid only or offer only indications; for a prolonged time...
Wskaźniki rynków, które nie funkcjonują we właściwy sposób: brak lub bardzo niewielka liczba transakcji; „wąskie rynki” oraz niewielka liczba transakcji; duża różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży, istnienie wyłącznie notowań dotyczących cen zakupu i sprzedaży; brak przez dłuższy czas jakichkolwiek ofert kupna i sprzedaży; niewielka liczba podmiotów
od dawna
obecnych na rynku, wśród których część rozważa wycofanie się z rynku; ograniczenia strukturalne dla rozwoju sytuacji na rynku; „manipulacja rynkowa”; emitent podlega zdarzeniom kredytowym.

Indications that market operation is impaired are: No or very few market transactions; “thin” markets and low volumes; wide bid-offer spreads, bid only or offer only indications; for a prolonged time bids or offers cannot be obtained; few established participants in the market, some of which may consider leaving the market; structural restrictions on the market's operation; “market manipulation”; and an issuer being subject to credit events.

Zasada inwestora w warunkach gospodarki rynkowej jest już
od dawna
uznawana przez Trybunał Sprawiedliwości, patrz np.: orzeczenie ETS z dnia 21 marca 1991 r., sprawa Alfa Romeo, C-305/89, Zb.Orz.

The market economy investor principle has
long been
recognised by the Court of Justice.
Zasada inwestora w warunkach gospodarki rynkowej jest już
od dawna
uznawana przez Trybunał Sprawiedliwości, patrz np.: orzeczenie ETS z dnia 21 marca 1991 r., sprawa Alfa Romeo, C-305/89, Zb.Orz.

The market economy investor principle has
long been
recognised by the Court of Justice.


Słownik polsko-niemiecki PWN

dawny
früher
(były) ehemalig
dawny minister der ehemalige 〈einstige〉 Minister
dawno einst, ehemals
było to dawno (temu) es war schon lange her
on już dawno nie śpi er ist schon lange auf
od dawna seit langem 〈längerer Zeit〉
wszystko zostaje po dawnemu 〈po staremu〉 alles bleibt beim Alten
czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉

Słownik polsko-włoski PWN

dawno adv
dawno temu tempo fa
od dawna da molto tempo
widzieć v vedere (coś – qc)
nie widziałem go od dawna non l’ho visto da tempo
miło cię widzieć! che piacere rivederti!
widzieć się vedersi
Słownik języka polskiego
Zobacz „od dawna” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich