w czasie

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
przypływ m. GEOGR rising tide
w czasie przypływu at high tide
zrobić coś w przypływie wściekłości to do sth in a fit of rage
dzisiejszy przym. today’s
w dzisiejszych czasach today, nowadays
potrzeba ż. need
w razie potrzeby if need be, if necessary
bez potrzeby unnecessarily
potrzeba nam czasu we need time
zmieścić się cz. to fit
zmieścić się w czasie to finish within the prescribed time
zostać — zostawać cz. (nie wychodzić) to stay; (pozostać) to be left; (stać się) to be, to become
zostać na noc to stay overnight
zostało jeszcze trochę czasu there’s still a little time left
zostać w tyle to fall behind
zostać zaproszonym to be invited
zostać ojcem to become a father

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Dane uzyskane
w czasie
monitorowania są gromadzone i interpretowane.

The
data collected from
the
monitoring shall be collated and interpreted.
Dane uzyskane
w czasie
monitorowania są gromadzone i interpretowane.

The
data collected from
the
monitoring shall be collated and interpreted.

Istnieje zbieżność w czasie między znaczącym spadkiem przywozu KMS z Wietnamu, który nastąpił
w czasie
rozszerzenia środków w następstwie dochodzenia w sprawie obchodzenia środków, a równoczesnym...

...in time between the significant decrease of imports of RBMs from Vietnam, which occurred
at
the
time
of the extension of the measures following the anti-circumvention investigation, and the
Istnieje zbieżność w czasie między znaczącym spadkiem przywozu KMS z Wietnamu, który nastąpił
w czasie
rozszerzenia środków w następstwie dochodzenia w sprawie obchodzenia środków, a równoczesnym wzrostem przywozu KMS z Laosu.

There is a coincidence in time between the significant decrease of imports of RBMs from Vietnam, which occurred
at
the
time
of the extension of the measures following the anti-circumvention investigation, and the parallel increase of imports of RBMs from Laos.

Ściółka i pasze dla zwierząt
w czasie
wywozu

Fodder and feeding stuffs accompanying animals
during their
exportation
Ściółka i pasze dla zwierząt
w czasie
wywozu

Fodder and feeding stuffs accompanying animals
during their
exportation


Słownik polsko-niemiecki PWN

w (gdzie, kiedy) in, an, auf, zu
w szkole in der Schule
w tym czasie in dieser Zeit
w niedzielę am Sonntag
w połowie drogi auf halben Wege
w domu zu Hause
w lewo nach links
w ten sposób auf diese Weise
pot w mig! im Nu!
w(e) środę am Mittwoch
we dwoje zu zweien, zu zweit
czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
okupacja f Besatzung f, Okkupation f
czas okupacji Besatzungszeit f
w czasie okupacji in der Besatzungszeit, zur Zeit der Okkupation
pobyt m Aufenthalt m
pobyt stały 〈(tym)czasowy〉 ständiger 〈vorübergehender〉 Aufenthalt
pobyt za granicą Aufenthalt im Ausland
pobyt na wygnaniu 〈emigracji〉 Exilaufenthalt m
w czasie mojego pobytu w Polsce bei meinem Aufenthalt in Polen
wakacje pl Ferien pl
wakacje letnie Sommerferien pl
wakacje szkolne Schulferien pl
jechać 〈pot iść〉 na wakacje in die Ferien fahren 〈gehen〉
spędzać wakacje zimowe w górach 〈nad morzem〉 die Winterferien in den Bergen 〈an der See〉 verbringen
w wakacje 〈w czasie wakacji〉 pracuję während der Ferien arbeite ich
bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren
dzisiejszy heutig
dzisiejsze czasy unsere Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
kobieta 〈młodzież〉 dzisiejsza die Frau 〈die Jugend〉 von heute
płatny fällig, zahlbar
płatny w określonym czasie fällig
odsetki płatne są z końcem roku die Zinsen sind am Ende des Jahres fällig
(weksel) płatn za okazaniem zahlbar bei Sicht
przyszły (zu)künftig
w przyszłym tygodniu nächste Woche
gram czas przyszły Futur n
strata f
Verlust m
(szkoda) Schaden m
strata czasu Zeitvergeudung f
straty w ludziach Verluste an Menschenleben
ponieść stratę zu Schaden kommen
zajęcie n
Beschäftigung f
(najczęściej przejściowe) Job m
zajęcie w czasie wakacji Ferienjob m
(konfiskata) Beschlagnahme f
(miasta) Besetzung f

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
brak m
scarsezza, mancanza f
brak żywności penuria di viveri
ciągły brak czasu la cronica mancanza di tempo
z braku czegoś in mancanza di qc
lacuna f
mieć braki w wykształceniu avere lacune nell’istruzione
ten
1. adj questo, questa
ten kraj i to miasto questo paese e questa città
ten sam lo stesso, medesimo
ta sama osoba la medesima persona
w tym samym czasie nello stesso tempo, nel frattempo
tym razem questa volta
2. pron questo, questo qui
wezmę ten prendo questo qui
ten kto to zrobił chi l’ha fatto

Słownik polsko-rosyjski PWN

sam
1 один
2 (osobiście, nie ktoś inny, nie coś innego; bez pomocy z zewnątrz) сам
3 (dokładnie, blisko: o przestrzeni, czasie) самый
na samym brzegu на самом краю
do samego rana до самого утра
4 (wyłączny) сплошной
same sukcesy сплошные удачи
sam jeden
1 совсем один / один
2 (bez pomocy) сам
sam przez się сам по себе
ten sam
1 тот же самый / тот же
2 (jeden i ten sam w różnych miejscach, sytuacjach, momentach itp.) один и тот же
tym samym (a więc) тем самым
w sam raz
1 как раз
2 (pasujący, dobry) впору
w samą porę как раз вовремя
w to samo miejsce туда же
w tym samym czasie в то же время
w tym samym miejscu
1 (tutaj) тут же
2 (tam) там же
krótki
1 короткий
2 (lakoniczny, zwięzły) краткий
krótki wzrok близорукость
mieć krótki wzrok быть близоруким
w krótkim czasie
1 (niedługo) в скором времени / вскоре
2 (szybko) в короткий срок
na krótko przed czymś незадолго до чего-н.
jest za krótki (na kogoś, dla kogoś: o rozmiarze, np. płaszcza) короток кому-н.
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki

Przydatne zwroty

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

All in good time.
Wszystko w swoim czasie.
Bis dahin fließt noch viel Wasser den Bach a. Rhein hinunter.
Do tego czasu jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie.
Seit einiger Zeit bin ich ständig unter Dampf pot.
Od jakiegoś czasu jestem w ciągłym stresie pot.
Słownik języka polskiego
Zobacz „w czasie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich