czas
Słownik polsko-włoski PWN
czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
czasami adv qualche volta, ogni tanto, a volte
przeszły adj passato, decorso
gram czas przeszły dokonany passato prossimo/remoto
czas przeszły niedokonany imperfetto m
brak m
scarsezza, mancanza f
brak żywności penuria di viveri
ciągły brak czasu la cronica mancanza di tempo
z braku czegoś in mancanza di qc
lacuna f
mieć braki w wykształceniu avere lacune nell’istruzione
dawny adj antico, vecchio
dawne czasy tempi remoti
po dawnemu come prima
marnować v
sciupare, sprecare (coś – qc), fare dispendio (di qc)
marnować czas perdere tempo
zmarnować okazję sciupare un’occasione
, marnować się disperdersi, sprecarsi (także przen)
mieć v
avere, possedere
mieć mieszkanie/samochód avere una casa/una macchina
mieć męża/żonę essere sposata/sposato
nie mieć pieniędzy essere senza soldi
nie mieć czasu non avere tempo
(o ubraniu)mieć na sobie płaszcz/marynarkę portare un capotto/una giacca
(prowadzić) tenere
mieć bar/restaurację tenere un bar/un ristorante
(musieć) dovere
(wyraża zamiar)miałem wyjść stavo per uscire
(bezosobowo)nie ma (+ l. poj.) non c’è, (+ l. mn.) non ci sono
(w wyrażeniach)
mieć kłopoty essere nei guai
mieć ochotę coś zrobić avere voglia di fare qc
mieć rację avere ragione
mieć zamiar avere intenzione di fare qc
masz! (trzymaj) tieni!
, mieć się stare
jak się masz? come stai?
mam się dobrze sto bene
nadejść, nadchodzić v arrivare, giungere
nadeszła wiadomość, że... è giunta la notizia che...
przen nadszedł czas, aby... è giunto il momento di...
nadrobić, nadrabiać v
nadrobić/abiać stracony czas recuperare il tempo perduto
nadrabiać drogi allungare la strada
najwyższy adj il più alto
najwyższy czas è gran tempo di...
nieokreślony adj indefinito, indeterminato
na czas nieokreślony a tempo indeterminato
pewien adj (jakiś) un certo, qualche
pewnego dnia un giorno
na pewien czas per qualche tempo
pewna pani powiedziała... una signora ha detto che...
poświęcić, poświęcać v
sacrificare (coś – qc)
dedicare, consacrare (życie czemuś – la vita a qc)
poświęcić/ać się sacrificarsi (dla kogoś – per qu)
dedicarsi (czemuś – a qc)
poświęcić komuś/czemuś czas dedicare tempo a qu/qc
potrzeba
1. f bisogno m, necessità f inv
potrzeby fizjologiczne bisogni fisiologici
2. v
potrzeba ci vuole, occorre (qc), c’è bisogno (di qc)
potrzeba więcej czasu ci vuole più tempo
potrzeba pieniędzy ci vogliono soldi
póki conj finché
zrób to, póki czas fallo finché c’è tempo
przed praep
(miejsce) davanti (czymś/kimś – a qc/qu)
mieć coś przed oczami avere qc davanti agli occhi
(czas) prima (czymś – di qc)
przed czasem prima del tempo
przed wyjściem prima di uscire
przed tygodniem/rokiem una settimana/un anno fa
(zabezpieczenie) da
chronić się przed deszczem ripararsi dalla pioggia
ruchomy adj mobile
ruchomy czas pracy orario elastico
spędzić, spędzać v
passare, soggiornare
spędzić/ać czas na czymś passare il tempo a fare qc
(zgromadzić) riunire, radunare (ludzi – la gente)
strata f
perdita f
(marnotrawstwo) spreco m
to strata czasu è una perdita di tempo
(materialna) danno m
ten
1. adj questo, questa
ten kraj i to miasto questo paese e questa città
ten sam lo stesso, medesimo
ta sama osoba la medesima persona
w tym samym czasie nello stesso tempo, nel frattempo
tym razem questa volta
2. pron questo, questo qui
wezmę ten prendo questo qui
ten kto to zrobił chi l’ha fatto
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich