czas wolny

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
wolny1 przym. free; (nieżonaty, niezamężna) single, unmarried
wolny czas spare time
dzień wolny od pracy a public holiday
SPORT rzut wolny free kick
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas wolny
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
wolny czas
socjologia czasu wolnego

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Państwa członkowskie lub partnerzy społeczni mogą określić warunki udzielania
czasu wolnego
i szczegółowe zasady stosowania klauzuli 7 ust. 1 oraz ograniczyć to uprawnienie do limitu czasowego...

Member States and/or social partners may specify the conditions of access and detailed rules for applying clause 7.1 and limit this entitlement to a certain amount of time per year and/or per case.
Państwa członkowskie lub partnerzy społeczni mogą określić warunki udzielania
czasu wolnego
i szczegółowe zasady stosowania klauzuli 7 ust. 1 oraz ograniczyć to uprawnienie do limitu czasowego określonego w skali rocznej lub uzależnionego od danych sytuacji.

Member States and/or social partners may specify the conditions of access and detailed rules for applying clause 7.1 and limit this entitlement to a certain amount of time per year and/or per case.

Czas wolny
i kontakty społeczne

Leisure
and social interactions
Czas wolny
i kontakty społeczne

Leisure
and social interactions

...postaci czasu wolnego od pracy lub w przypadku gdy ze względu na interes służby udzielenie takiego
czasu wolnego
nie jest możliwe w ciągu sześciu miesięcy od miesiąca, w którym godziny nadliczbowe...

...shall create entitlement to a compensatory rest period or, if the needs of the service do not
allow
compensation in the six months following that during which the overtime was worked, to the aut
Na warunkach określonych w wewnętrznych przepisach wykonawczych, o których mowa w ust. 1 pracownicy należący do kategorii „personelu pomocniczego” są uprawieni z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych do rekompensaty w postaci czasu wolnego od pracy lub w przypadku gdy ze względu na interes służby udzielenie takiego
czasu wolnego
nie jest możliwe w ciągu sześciu miesięcy od miesiąca, w którym godziny nadliczbowe zostały przepracowane, do automatycznej wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny, według stawek określonych w przepisach wewnętrznych.

Under the conditions laid down in the internal implementing rules referred to in paragraph 1, overtime worked by staff in the ‘supporting staff’ category shall create entitlement to a compensatory rest period or, if the needs of the service do not
allow
compensation in the six months following that during which the overtime was worked, to the automatic granting of a payment per hour of overtime fixed by those rules.


Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czas wolny
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
wolny czas
czas wolny od pracy

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
Słownik języka polskiego
Zobacz „czas wolny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich