moment

Słownik polsko-angielski PWN

moment m. moment
lada moment any moment (now)
decydujący przym. decisive
decydujący głos the final word
w decydującym momencie at a crucial moment
SPORT decydujący punkt decider
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
moment
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
moment
wykrzyknienie
moment
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Ponadto stocznia zobowiązała się do korzystania w danym
momencie
tylko z jednego obiektu do wodowania statków – albo z istniejącej pochylni B1, albo z innego obiektu do wodowania, który stocznia...

Furthermore, the yard has undertaken not to use more than one launching facility
at
any given
time
, either the existing B1 slipway or any other launching facility the yard may acquire or otherwise...
Ponadto stocznia zobowiązała się do korzystania w danym
momencie
tylko z jednego obiektu do wodowania statków – albo z istniejącej pochylni B1, albo z innego obiektu do wodowania, który stocznia zakupi lub będzie miała do dyspozycji.

Furthermore, the yard has undertaken not to use more than one launching facility
at
any given
time
, either the existing B1 slipway or any other launching facility the yard may acquire or otherwise have at its disposal.

W każdym
momencie
monitorowania środków nadzoru właściwy organ w państwie wykonującym może wystąpić do właściwego organu w państwie wydającym z pytaniem, czy zważywszy na okoliczności danej sprawy...

At
any
time during
the monitoring of the supervision measures, the competent authority in the executing State may invite the competent authority in the issuing State to provide information as to...
W każdym
momencie
monitorowania środków nadzoru właściwy organ w państwie wykonującym może wystąpić do właściwego organu w państwie wydającym z pytaniem, czy zważywszy na okoliczności danej sprawy monitorowanie środków jest wciąż konieczne.

At
any
time during
the monitoring of the supervision measures, the competent authority in the executing State may invite the competent authority in the issuing State to provide information as to whether the monitoring of the measures is still needed in the circumstances of the particular case
at
hand.

...warunkiem odpowiedniego powiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w
momencie
zgłaszania stosowania niniejszego regulaminu.

...in its territory, provided that it so notifies the Secretary General of the United Nations
at
the
time
of its communication the application of this Regulation.
Nie występują przeszkody dla administracji rządowej uniemożliwiające żądanie lub zakaz obecności świateł drogowych, o których mowa w pkt 5.15.1, na pojazdach zarejestrowanych na terytorium danego państwa, pod warunkiem odpowiedniego powiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w
momencie
zgłaszania stosowania niniejszego regulaminu.

Nothing shall prevent a Government from requiring or prohibiting the presence of a driving lamp as mentioned in paragraph 5.15.1 on vehicles registered in its territory, provided that it so notifies the Secretary General of the United Nations
at
the
time
of its communication the application of this Regulation.


Słownik polsko-niemiecki PWN

moment m Moment, Augenblick m
lada moment jeden Augenblick
przychodzę 〈wpadłem〉 tylko na moment ich komme nur auf einen Moment
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
moment
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
moment
wykrzyknienie
moment bazowy

Słownik polsko-włoski PWN

moment m momento, istante m
w pewnym momencie a un certo punto
decydujący adj decisivo, cruciale
decydujący głos voce decisiva
decydujący moment il momento cruciale

Słownik polsko-rosyjski PWN

moment момент
w momencie (kiedy) в момент

Słownik angielsko-polski PWN

moment [ˈməʊmənt Wymowa] rz. chwila, moment
for the moment na razie, chwilowo
in a moment za chwilę

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

For each project, the Italian authorities determined a theoretical maximum aid intensity at the
moment
the aid was granted, calculated on the basis of the eligible costs, with the inclusion of any...

Dla każdego projektu władze włoskie określiły, w
momencie
przyznawania pomocy, teoretyczną maksymalną intensywność pomocy, obliczoną na podstawie kosztów kwalifikowalnych i uwzględniając ewentualne...
For each project, the Italian authorities determined a theoretical maximum aid intensity at the
moment
the aid was granted, calculated on the basis of the eligible costs, with the inclusion of any bonuses that might be relevant.

Dla każdego projektu władze włoskie określiły, w
momencie
przyznawania pomocy, teoretyczną maksymalną intensywność pomocy, obliczoną na podstawie kosztów kwalifikowalnych i uwzględniając ewentualne dodatki.

Initial intensity at the
moment
the aid was granted was 42,30 % (below the 44 % maximum intensity allowable under the 1996 Framework).

W
momencie
przyznania pomocy intensywność początkowa wynosiła 42,30 % (a więc była niższa od maksymalnej intensywności na poziomie 44 % dopuszczonej przez zasady BiR z 1996 r.).
Initial intensity at the
moment
the aid was granted was 42,30 % (below the 44 % maximum intensity allowable under the 1996 Framework).

W
momencie
przyznania pomocy intensywność początkowa wynosiła 42,30 % (a więc była niższa od maksymalnej intensywności na poziomie 44 % dopuszczonej przez zasady BiR z 1996 r.).

...in this Regulation should be regarded as Annexes to the TSI and should become mandatory from the
moment
the TSI is applicable.

...rozporządzeniu, należy traktować jak załączniki do TSI i powinny one stać się obligatoryjne z
chwilą
, gdy TSI będzie mieć zastosowanie.
In accordance with Article 5(8) of Directive 2008/57/EC, the technical documents published by the Agency that are referred to in this Regulation should be regarded as Annexes to the TSI and should become mandatory from the
moment
the TSI is applicable.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 dyrektywy 2008/57/WE opublikowane przez Agencję dokumenty techniczne, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, należy traktować jak załączniki do TSI i powinny one stać się obligatoryjne z
chwilą
, gdy TSI będzie mieć zastosowanie.


Słownik niemiecko-polski PWN

Moment Wymowa m chwila f, moment m
einen Moment, bitte! chwileczkę!
pot Moment mal! chwileczkę!
komm doch auf einen Moment herein! wejdź na chwilę!
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Moment
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
Moment
rzeczownik, rodzaj męski
Moment-

Przydatne zwroty

We have several different projects on the go at the moment.
Pracujemy obecnie nad kilkoma projektami.
Słownik języka polskiego
Zobacz „moment” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich