Regulamin

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady działania serwisów internetowych znajdujących się pod adresem www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl, zwanych dalej w tekście „Serwisami”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U., z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

2. Serwisy www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl powstały jako inicjatywa Pionu Publikacji Referencyjnych Wydawnictwa Naukowego PWN. Serwisy skupiają się wokół zagadnień związanych z językiem polskim oraz językami obcymi, a także udostępniają szeroką, aktualną bazę wiadomości encyklopedycznych.

3. Właścicielem Serwisów www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl jest Wydawnictwo Naukowe PWN z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 złotych.

4. Użytkownikiem Serwisów może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną. 

5. Wydawnictwo Naukowe PWN udostępnia niniejszy Regulamin użytkownikom Serwis nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez użytkownika. 

 

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu 

1. Zasady ogólne dotyczą działania wszystkich działów Serwisów. Szczegółowe zasady korzystania z oferowanych przez Serwis działów zawarte są w dodatkowo w poszczególnych działach Regulaminu poniżej. 

2. Korzystanie z Serwisów www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl jest bezpłatne. Serwisy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne. W takim przypadku zasady korzystania z nich będą szczegółowo określone w Regulaminie. 

3. Serwisom www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl przysługuje prawo ustalania zawartości. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do zawartości Serwisów. Ewentualne kasowanie i modyfikacje treści oraz funkcji Serwisu będą dokonywane z uwzględnieniem charakteru Serwisu. 

4. Współpraca w rozwijaniu www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl oparta jest na wzajemnym zaufaniu i dobrej woli, i ma na celu popularyzację nauki z dziedzin, które obejmują. 

5. Dostęp do określonych funkcjonalności Serwisów użytkownik uzyskuje po zapisie na newsletter z wykorzystaniem pola dostępnego w Serwisie lub wyrażeniu zgody na udział w akcji tymczasowej (akceptując warunki danej akcji opisane w Regulaminie). Zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na udział w akcji tymczasowej wymaga podania działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę zapisu na newsletter lub zgłoszenia swego udziału w akcji tymczasowej, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu. 

6. W trakcie zapisu na udział w akcji tymczasowej użytkownik proszony jest o zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik na podany przy przystąpieniu do danej akcji tymczasowej adres e-mail, w ramach tej akcji informowany będzie na bieżąco o postępach i rozstrzygnięciu akcji, jak też innych komunikatach dotyczących danej akcji tymczasowej, np. komentarzach ekspertów na temat najciekawszych  zgłoszeń, ciekawostkach związanych z akcją. Użytkownik przy zapisie na udział w akcji tymczasowej może także wyrazić chęć otrzymywania od Wydawnictwa Naukowego PWN informacje o ofertach, promocjach, nowościach dotyczących Wydawnictwa Naukowego PWN lub jego partnerów. 

7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Wydawnictwo Naukowe PWN świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz użytkowników Serwisu: 

a. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu; 

b. możliwość zapisu na newsletter;

c. możliwość dodawania określonych treści i pytań w wybranych miejscach Serwisu (korzystanie z Poradni Językowej); 

d. możliwość brania udziału w tymczasowych akcjach popularyzujących treści zamieszczone w Serwisach.

2. W ramach Serwisów Wydawnictwo Naukowe PWN zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez użytkownika Regulaminu oraz potwierdzenia przez użytkownika oświadczeniu o zawarciu umowy drogą elektroniczną poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub przy wzięciu udziału w tymczasowej akcji. W przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów przez osobę, która nie zaakceptowała Regulaminu na drodze rejestracji lub przy wyrażeniu zgody na udział w tymczasowej akcji powinna ona przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu. 

4. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres: rsjp(at)pwn.pl. 

5. Wydawnictwo Naukowe PWN może wypowiedzieć użytkownikowi umowę o świadczenie usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik: 

a. korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem; 

b. umieszcza w ramach Serwisu treści, których publikowanie w ramach Serwisu jest niedozwolone tj. w szczególności treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, treści pornograficzne bądź treści mające charakter niezamówionej informacji handlowej; 

c. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

d. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu. 

6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem w ramach Serwisu usług, wszelkie zastrzeżenia lub ewentualne zapytania należy składać na następujące adresy e-mail rsjp(at)pwn.pl lub drogą pisemną na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać w swej treści e-mail użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji/zapytania/zastrzeżenia. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez właściciela Serwisu, który niezwłocznie informuje składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, właściciel Serwisu ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień stosowanie przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

 

IV. Prawa autorskie i licencja 

1. Serwisy www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl oraz zawarte w nich materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz interaktywna aplikacja, stanowią własność Serwisów www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony. 

3. Serwisy www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl oraz www.translatica.pl nie są nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie tekstów. 

4. Użytkownik Serwisów uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w nich jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę. 

5. Użytkownik, w przypadku powzięcia w jakikolwiek sposób informacji, że umieszczone przez użytkownika w Serwisach materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym właściciela Serwisu na adres e-mail rsjp(at)pwn.pl. 

 

V. Tymczasowe akcje popularyzujące treści zamieszczone w Serwisach

1. Użytkownik Serwisów ma możliwość wzięcia udziału w akcjach ogłaszanych na Serwisach, których celem jest popularyzacja treści zamieszczanych w Serwisach (np. „Młodzieżowe słowo roku”).

2. Użytkownik, który bierze udział w takiej akcji akceptuje zasady akcji opisane przy każdej z takich akcji (np.: zasady akcji „Młodzieżowe słowo roku”, zasady akcji „Słowo roku”).

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2016.

2. Właściciel Serwisów może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisów wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem Serwisów lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, 

b) zmiana sposobu świadczenia w ramach Serwisów usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; 

c) zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Serwisów usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu. 

3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisów, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Serwisów na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie Serwisów względem użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu. W przypadku użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali niniejszy Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy w terminie 7 dni od dnia odrębnego powiadomienia ich o zmianie Regulaminu poprzez informację umieszczoną na stronie głównej Serwisów. 

4. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

VII. Wymagania techniczne 

Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:

  • Komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail,
  • Oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script,
  • Wymagania sprzętowe: Procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, minimum 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich