wypadek

Słownik polsko-angielski PWN

wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise
nagły przym. (niespodziewany) sudden; (pilny) urgent
nagły wypadek emergency
ulec — ulegać cz.
ulec komuś/czemuś to yield to sb/sth
ulec wypadkowi to have an accident
zabezpieczenie n. protection; TECHN security device
zabezpieczenie na wypadek czegoś a precaution against sth

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 pr

...shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per
Producent określa odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 procent.

The manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per cent.

...odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 pr

...shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per
Producent określa odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 procent.

The manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per cent.

W stosownym
wypadku
zgłaszający może korzystać z następnych rewizji Bazę Danych Składników Detergentów, gdy staną się one dostępne.

Where appropriate, the applicant may use subsequent revisions of the Detergent Ingredient Database as they become available.
W stosownym
wypadku
zgłaszający może korzystać z następnych rewizji Bazę Danych Składników Detergentów, gdy staną się one dostępne.

Where appropriate, the applicant may use subsequent revisions of the Detergent Ingredient Database as they become available.


Słownik polsko-niemiecki PWN

wypadek m
Fall m
na wszelki wypadek auf jeden Fall
(nieszczęśliwy) tragiczny 〈śmiertelny〉 wypadek ein tragischer 〈tödlicher〉 Unfall
(drogowy) Verkehrsunfall m
(kraksa) Panne f
miejsce wypadku Unfallstelle f
mieć wypadek samochodowy eine Panne haben
ucieczka kierowcy z miejsca wypadku Fahrerflucht f
ubezpieczenie n Versicherung f
ubezpieczenie dobrowolne freiwillige Versicherung
ubezpieczenie obowiązkowe Pflichtversicherung
ubezpieczenie od kradzieży Diebstahlsversicherung f
ubezpieczenie na wypadek choroby Krankenversicherung f
ubezpieczenie od ognia Feuerversicherung f
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Unfallversicherung f
ubezpieczenie pojazdu samochodowego (casco) Versicherung von Kraftfahrzeugen, Kaskoversicherung f
składka na ubezpieczenie społeczne Beitrag zur Sozialversicherung
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls
ulegać unterliegen (komuś j-m)
ulegać (nieszczęśliwemu) wypadkowi verunglücken
nie ulega wątpliwości es unterliegt keinem Zweifel
ulegać wpływom beeinflusst werden
wszelki jeder, jeglich
wszelkiego rodzaju allerlei
na wszelki wypadek auf jeden Fall
za wszelką cenę um jeden Preis
żaden kein
w żaden sposób auf keinerlei Weise, keineswegs
żaden z was keiner von euch
w żadnym wypadku keinesfalls
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wypadek
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
wypadek
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
wypadek
przymiotnik

Słownik polsko-włoski PWN

wypadek m
caso, evento m
na wypadek gdyby nel caso che, semmai (+ tryb łączący)
na wszelki wypadek per ogni evenienza
w przeciwnym wypadku altrimenti, sennò
w tym wypadku in questo caso
med nagły wypadek caso di emergenza f
(nieszczęśliwe wydarzenie) incidente, infortunio m
nieszczęśliwy adj
infelice
(mający pecha) sfortunato
(przynoszący pecha) nefasto
nieszczęśliwy wypadek infortunio m, disgrazia f
ofiara f
vittima f
ofiara wypadku infortunato m
(na biednych) offerta f
ulec, ulegać v cedere, arrendersi
przen ulec wypadkowi avere un incidente
program uległ zmianie il programma è cambiato
wszelki adj ogni, qualsiasi inv
wszelkimi środkami con ogni mezzo
za wszelką cenę a tutti i costi
na wszelki wypadek per ogni evenienza

Słownik polsko-rosyjski PWN

wypadek
1 случай
2 (nieszczęście) несчастный случай
3 (wypadek uliczny; katastrofa) авария / катастрофа
na wypadek (na ewentualność) в случае
wypadek losowy несчастный случай
wypadki (wydarzenia) события
przeciwny противоположный
być przeciwnym czemuś быть против чего-н.
przeciwnie напротив / наоборот
przeciwny wiatr встречный ветер
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku в противном случае
ulec
1 (namowom, pokusie itp.) поддаться
2 (ustąpić komuś) уступить
3 (zostać pobitym, zwyciężonym) быть побеждённым кем-н.
4 (przegrać) проиграть
ktoś uległ wypadkowi с кем-н. произошёл несчастный случай
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wypadek

Przysłowia

wypad
wypadki chodzą po ludziach
accidents will happen (in the best regulated families)
dziad
nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, dziadek się śmiał i tak samo miał
≈ you’ll be laughing on the other side of your face when the same thing happens to you

Przydatne zwroty

Auf alle Fälle

(bez wątpienia) Na pewno; (przewidując wszelkie możliwe okoliczności) na wszelki wypadek książk.

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Be sure to take warm clothes with you.
Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

Whatever you do, take warm clothes with you.
Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

Francis told me of your accident. I sympathize with you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo mi przykro, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziesz do siebie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wypadek” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich