wypadek przy pracy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...bezpośrednio pracownikom, aby utrzymać ciągłość wynagrodzenia w wypadku choroby, macierzyństwa lub
wypadku przy pracy
, aby zrekompensować utratę zarobków, z potrąceniem wszelkich zwrotów...

...employer to employees to maintain remuneration in the event of sickness, maternity or occupational
accident
to compensate for loss of earnings, minus any reimbursements paid by social-security...
Zmienna obejmuje kwoty, które pracodawca wypłaca bezpośrednio pracownikom, aby utrzymać ciągłość wynagrodzenia w wypadku choroby, macierzyństwa lub
wypadku przy pracy
, aby zrekompensować utratę zarobków, z potrąceniem wszelkich zwrotów wypłaconych przez instytucje zabezpieczenia społecznego.

This variable covers sums paid directly by the employer to employees to maintain remuneration in the event of sickness, maternity or occupational
accident
to compensate for loss of earnings, minus any reimbursements paid by social-security institutions.

w Danii do „Arbejdsskadestyrelsen” (Krajowy Urząd ds.
Wypadków przy Pracy
), Kopenhaga;

in Denmark, to ‘Arbejdsskadestyrelsen’ (National Board of
Industrial Injuries
), Copenhagen;
w Danii do „Arbejdsskadestyrelsen” (Krajowy Urząd ds.
Wypadków przy Pracy
), Kopenhaga;

in Denmark, to ‘Arbejdsskadestyrelsen’ (National Board of
Industrial Injuries
), Copenhagen;

...są ponoszone w równej mierze przez ubezpieczyciela szwajcarskiego zapewniającego ubezpieczenie od
wypadków przy pracy
i niezwiązanych z pracą oraz od chorób zawodowych oraz przez właściwą...

...another State covered by this Agreement, the costs of these benefits in kind for non-occupational
accidents
shall be shared equally between the Swiss insurer against occupational and...
Jeżeli osoba podlegająca przepisom prawa szwajcarskiego na mocy tytułu II rozporządzenia podlega do celów ubezpieczenia zdrowotnego, w wyniku zastosowania postanowień ust. 3 lit. b), przepisom prawa innego państwa objętego niniejszą Umową, koszty takich świadczeń rzeczowych w związku z wypadkami niezwiązanymi z pracą są ponoszone w równej mierze przez ubezpieczyciela szwajcarskiego zapewniającego ubezpieczenie od
wypadków przy pracy
i niezwiązanych z pracą oraz od chorób zawodowych oraz przez właściwą instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli osoba taka jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych od obydwu instytucji.

Where a person subject to Swiss legal provisions under Title II of the Regulation is, in application of 3(b), subject for the purposes of sickness insurance to the legal provisions of another State covered by this Agreement, the costs of these benefits in kind for non-occupational
accidents
shall be shared equally between the Swiss insurer against occupational and non-occupational
accidents
and
industrial
diseases and the competent sickness insurance institution if an entitlement exists to benefits in kind from both bodies.


 
Translatica, kierunek angielsko-polski
przy pracy
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
wypadek
Słownik języka polskiego
Zobacz „wypadek przy pracy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich