w razie

Słownik polsko-angielski PWN

raz
1 m. (ilość wystąpień) time; (zdarzenie) case; (przy liczeniu) one
tylko raz only once
dwa razy większy twice as big
po raz pierwszy for the first time
tym razem this time
w razie pożaru in case of fire
w razie potrzeby if need be
innym razem some other time
pewnego razu one day
w przeciwnym razie otherwise
w takim razie in that case
2 przysł. (kiedyś) once
na razie (w tej chwili) at the moment; (do tej pory) so far
na razie! see you later!
konieczność ż. necessity, need
w razie konieczności if the need arises
z konieczności out of necessity
potrzeba ż. need
w razie potrzeby if need be, if necessary
bez potrzeby unnecessarily
potrzeba nam czasu we need time
przeciwny przym. opposite
w przeciwnym razie otherwise, or else
być przeciwnym czemuś to be against sth
z przeciwnej strony from the opposite direction
wątpliwość ż. doubt
w razie wątpliwości when in doubt
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
raz w rok
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
raz w roku
RAZ W TYGODNIU

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W razie
zgłaszania określić.

To be
specified
if
declared.
W razie
zgłaszania określić.

To be
specified
if
declared.

W razie
zgłaszania określić.

To be
specified
if
declared.
W razie
zgłaszania określić.

To be
specified
if
declared.

W razie
zgłaszania określić.

To be
specified
if
declared.
W razie
zgłaszania określić.

To be
specified
if
declared.


Słownik polsko-niemiecki PWN

raz m
Mal n
raz w tygodniu einmal in der Woche
w każdym razie jedenfalls
w razie potrzeby falls nötig
na razie zunächst
(chilowo) einstweilen
prosimy przesłać na razie trzy książki 〈egzemplarze〉 bitte schicken Sie zunächst einmal drei Bücher 〈Exemplare〉
mat trzy razy trzy równa się dziewięć drei mal drei ist neun
każdy jeder; jedermann
w każdy piątek jeden Freitag
w każdym razie jedenfalls
gdyby wenn; fals
gdyby nie przyszedł... solte er nicht kommen...
gdyby jednak przyszedł wenn er doch käme 〈gekommen wäre〉
jak gdyby als ob 〈wenn〉
w razie gdyby falls
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls
lot m Flug m
w lot flugs
lotem błyskawicy blitzschnell
lot na trasie Warszawa–Berlin loty odbywają się dwa razy dziennie die Strecke Warschau–Berlin wird zweimal täglich bedient
pierwszy załogowy lot na Księżyc erster bemannter Mondflug
lot kosmiczny Raumfahrt f, Raumflug m, Weltraumflug m
lot kosmiczny bezzałogowy 〈załogowy〉 unbemannter 〈bemannter〉 Raumflug
woj lot wywiadowczy Spionageflug m
potrzeba f
Bedarf m, Bedürfnis n
w razie potrzeby im Bedarfsfall; falls nötig
nie potrzeba es ist nicht nötig
(naturalna) Notdurft f
załatwić potrzebę naturalną 〈pot się〉 seine Notdurft 〈sein Bedürfnis〉 verrichten
polit potrzeba określenia wroga politycznego das Bedurfnis der politischen Feindbestimmung
tydzień m Woche f
w tym tygodniu diese Woche, in dieser Woche
co tydzień jede Woche
raz na tydzień einmal wöchentlich, einmal in der Woche
od dziś za tydzień heute über acht Tage
trzydniowy tydzień pracy Dreitagewoche f

Słownik polsko-włoski PWN

raz
1. m
volta f
dwa razy dziennie due volte al giorno
dwa razy tyle il doppio
tym razem stavolta, per questa volta
przeczytaj jeszcze raz rileggi
(przypadek) caso m , volta f
w każdym razie in ogni caso, (tak czy inaczej) in fin dei conti
w takim razie allora
od razu subito
w razie gdyby... nell’ipotesi/nell’eventualità che...
w razie potrzeby in caso di bisogno
(cios) colpo m
mat dwa razy dwa jest cztery due per due fanno quattro
2. adv una volta
był sobie raz król c’era una volta un re
konieczność f necessità f
w razie konieczności in caso di necessità
przeciwny adj contrario, opposto
być przeciwnyym czemuś essere contrario a qc
w przeciwnyym razie in caso contrario, altrimenti
ten
1. adj questo, questa
ten kraj i to miasto questo paese e questa città
ten sam lo stesso, medesimo
ta sama osoba la medesima persona
w tym samym czasie nello stesso tempo, nel frattempo
tym razem questa volta
2. pron questo, questo qui
wezmę ten prendo questo qui
ten kto to zrobił chi l’ha fatto

Słownik polsko-rosyjski PWN

raz раз
na raz сразу
na razie пока что / пока
od razu
1 сразу
2 (natychmiast) тотчас / тут же
po raz pierwszy (pierwszy raz, nigdy przedtem) впервые
raz na zawsze раз и навсегда
razem
1 (wspólnie; w jednym miejscu, w całości) вместе
2 (w sumie: o liczbie rzeczy) всего
3 (w sumie: o liczbie osób) всех
4 (w sumie: słowo pisane pod kolumną dodawanych liczb) итого
ileś razy
1 (dwa, trzy itp. razy więcej, mniej, szybciej itp.: w porównaniach) в ... раза / в ... раз
dwa razy mniej в два раза меньше
pięć razy więcej в пять раз больше
2 (21 razy 5, 100 razy 5 itp.: w mnożeniu) умножить на
sto razy sto сто умножить на сто
ileś razy tyle, co (ktoś, coś) ... раз больше чем
tym razem на этот раз
w razie potrzeby в случае надоб-ности
sam
1 один
2 (osobiście, nie ktoś inny, nie coś innego; bez pomocy z zewnątrz) сам
3 (dokładnie, blisko: o przestrzeni, czasie) самый
na samym brzegu на самом краю
do samego rana до самого утра
4 (wyłączny) сплошной
same sukcesy сплошные удачи
sam jeden
1 совсем один / один
2 (bez pomocy) сам
sam przez się сам по себе
ten sam
1 тот же самый / тот же
2 (jeden i ten sam w różnych miejscach, sytuacjach, momentach itp.) один и тот же
tym samym (a więc) тем самым
w sam raz
1 как раз
2 (pasujący, dobry) впору
w samą porę как раз вовремя
w to samo miejsce туда же
w tym samym czasie в то же время
w tym samym miejscu
1 (tutaj) тут же
2 (tam) там же
dziesięć десять
dziesięć razy (dwa, trzy, pięć itp.: w mnożeniu) десятью
w dziesięciu, w dziesięć, w dziesięcioro вдесятером
dziewięć девять
dziewięć razy (dwa, trzy, pięć itp.: w mnożeniu) девятью
w dziewięciu, w dziewięć, w dziewięcioro вдевятером
każdy
1 каждый
2 (dowolny) любой
3 (wszelki) всякий
4 (ktokolwiek) кто угодно
pod każdym względem во всех отношениях
w każdej chwili в любой момент
w każdym razie во всяком случае
za każdym razem каждый раз / всякий раз
osiem восемь
osiem razy (dwa, trzy, pięć itp.: w mnożeniu) восемью
w ośmiu, w osiem, w ośmioro ввосьмером
pięć пять
pięć razy
1 (mniej, dalej itp.) в пять раз / впятеро
2 (dwa, pięć itp.: w mnożeniu) пятью
w pięciu, w pięć, w pięcioro впятером
przeciwny противоположный
być przeciwnym czemuś быть против чего-н.
przeciwnie напротив / наоборот
przeciwny wiatr встречный ветер
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku в противном случае
siedem семь
siedem razy (dwa, trzy, pięć itp.: w mnożeniu) семью
w siedmiu, w siedem, w siedmioro всемером
sześć шесть
sześć razy (dwa, trzy, pięć itp.: w mnożeniu) шестью
w sześciu, w sześć, w sześcioro вшестером
żaden
1 никакой
2 (ani jeden) ни один
pod żadnym pozorem ни под каким видом
w żaden sposób никак
w żadnym razie ни в коем случае
cztery четыре
cztery razy (dwa, trzy, pięć itp.: w mnożeniu) четырежды
we cztery, we czterech, we czworo вчетвером
w cztery oczy с глазу на глаз
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „w razie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich