podczas

Słownik polsko-angielski PWN

podczas przyim. książk. during
podczas gdy/kiedy (w czasie) while; (natomiast) whereas
gdy spój. when
podczas gdy while; (w przeciwstawieniu) whereas

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

podczas
monitorowania właściciel lub opiekun gospodarstwa korzysta z wytycznych dla dobrej praktyki zarządzania, o których mowa w art. 8, i

the monitoring by the owner or keeper of the holding is carried out using the guides to good management practice referred to in Article 8, and
podczas
monitorowania właściciel lub opiekun gospodarstwa korzysta z wytycznych dla dobrej praktyki zarządzania, o których mowa w art. 8, i

the monitoring by the owner or keeper of the holding is carried out using the guides to good management practice referred to in Article 8, and

...powietrznych ma obowiązek przedłożenia planu monitorowania zawierającego środki wykorzystywane
podczas
monitorowania oraz przekazania danych dotyczących tonokilometrów.

Pursuant to Article 3g of Directive 2003/87/EC aircraft operators shall submit a monitoring plan setting out measures to monitor and report tonne-kilometre data.
Zgodnie z art. 3g dyrektywy 2003/87/WE operator statków powietrznych ma obowiązek przedłożenia planu monitorowania zawierającego środki wykorzystywane
podczas
monitorowania oraz przekazania danych dotyczących tonokilometrów.

Pursuant to Article 3g of Directive 2003/87/EC aircraft operators shall submit a monitoring plan setting out measures to monitor and report tonne-kilometre data.

...zastrzega sobie prawo przedłożenia stosownych wniosków na podstawie doświadczeń, które zbierze
podczas
monitorowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w kontekście sprawozd

The Commission reserves the right to make proposals in this direction based on the experience gained from the monitoring of the implementation of projects of common interest in the context of the...
Komisja zastrzega sobie prawo przedłożenia stosownych wniosków na podstawie doświadczeń, które zbierze
podczas
monitorowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w kontekście sprawozdania przewidzianego w art. 17 rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

The Commission reserves the right to make proposals in this direction based on the experience gained from the monitoring of the implementation of projects of common interest in the context of the report foreseen in Article 17 of the Regulation on guidelines for trans-European energy infrastructures.


Słownik polsko-niemiecki PWN

podczas während
podczas choroby während der Krankheit
podczas jazdy (w czasie ruchu pociągu itp.) während der Fahrt
podczas świąt während der Feiertage
podczas gdy... während, indem
podczas pracy nie palił (papierosów) während er arbeitete, rauchte er nicht
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem

Słownik polsko-włoski PWN

podczas
1. praep durante (qc), nel corso (di qc)
podczas obiadu durante il pranzo
podczas wojny in tempo di guerra
podczas podróży lungo il viaggio
2. conj podczas gdy mentre, intanto che

Słownik polsko-rosyjski PWN

podczas во время
podczas gdy в то время как / между тем как / тогда как
nieobecność отсутствие
pod nieobecność, podczas nieobecności в отсутствие
Słownik języka polskiego
Zobacz „podczas” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich