po czasie
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
po czasie
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
po jakimś czasie
po pewnym czasie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...mają związek z decyzją zgodnie z art. 8 niniejszej dyrektywy oraz które stają się dostępne dopiero
po czasie
, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego...

...for the decision in accordance with Article 8 of this Directive and which only becomes available
after
the
time
the public concerned was informed in accordance with paragraph 2 of this Article.
zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska [6], informacje inne niż te, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, które mają związek z decyzją zgodnie z art. 8 niniejszej dyrektywy oraz które stają się dostępne dopiero
po czasie
, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

in accordance with the provisions of Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information [6], information other than that referred to in paragraph 2 of this Article which is relevant for the decision in accordance with Article 8 of this Directive and which only becomes available
after
the
time
the public concerned was informed in accordance with paragraph 2 of this Article.

Przerwać wytrząsanie
po czasie
podanym w instrukcji producenta, wyjąć płytkę do aglutynacji na gładką powierzchnię i odczytać wyniki reakcji.

After
the
time
established by the manufacturer’s instructions, the rocking is stopped and the agglutination card is put on a plane surface and the reaction results are read.
Przerwać wytrząsanie
po czasie
podanym w instrukcji producenta, wyjąć płytkę do aglutynacji na gładką powierzchnię i odczytać wyniki reakcji.

After
the
time
established by the manufacturer’s instructions, the rocking is stopped and the agglutination card is put on a plane surface and the reaction results are read.

Trwałość środków
po czasie
trwania projektu jest konkretnie umacniana przez integrację elementów rozwoju potencjału ludzkiego, rozwoju instytucjonalnego i kontaktów regionalnych z celami projektu.

Sustainability of measures
beyond
the project duration is specifically fostered by integrating human capacity development, institutional development and regional networking elements into the project...
Trwałość środków
po czasie
trwania projektu jest konkretnie umacniana przez integrację elementów rozwoju potencjału ludzkiego, rozwoju instytucjonalnego i kontaktów regionalnych z celami projektu.

Sustainability of measures
beyond
the project duration is specifically fostered by integrating human capacity development, institutional development and regional networking elements into the project design.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
po długim czasie
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
po jakimś czasie
po krótkim czasie

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
dawny adj antico, vecchio
dawne czasy tempi remoti
po dawnemu come prima
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Po
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku niemieckim:
Po
rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza
Słownik języka polskiego
Zobacz „po czasie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich