dawno

Słownik polsko-angielski PWN

dawno przysł. a long time ago
dawno, dawno temu once upon a time
od dawna for a long time
dawniej before, formerly

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...de iure, głównym wierzycielem Olympic Airways i gdyby nie ciągła interwencja państwa, spółka już
dawno
zawiesiłaby działalność.

...principal creditor, and that if it were not for continued State intervention the company would
long
since have ceased operations.
Komisja przyjęła zatem stanowisko, że państwo jest de facto, jeśli nie de iure, głównym wierzycielem Olympic Airways i gdyby nie ciągła interwencja państwa, spółka już
dawno
zawiesiłaby działalność.

The Commission took the view, therefore, that the State was de facto if not de jure Olympic Airways’ principal creditor, and that if it were not for continued State intervention the company would
long
since have ceased operations.

W odniesieniu do hutnictwa żelaza i stali, zgodnie z
dawno
przyjętą praktyką Urząd uznaje pomoc regionalną dla tego sektora, według definicji podanej w załączniku I, za niezgodną z obowiązującym...

As regards the steel industry, in accordance with its
long-established
practice, the Authority considers that regional aid to the steel industry as defined in Annex I is not compatible with the...
W odniesieniu do hutnictwa żelaza i stali, zgodnie z
dawno
przyjętą praktyką Urząd uznaje pomoc regionalną dla tego sektora, według definicji podanej w załączniku I, za niezgodną z obowiązującym Porozumieniem EOG.

As regards the steel industry, in accordance with its
long-established
practice, the Authority considers that regional aid to the steel industry as defined in Annex I is not compatible with the functioning of the EEA Agreement.

Dochodzenie wykazało, że przemysł wspólnotowy korzystał z długoterminowych umów podpisanych
dawno
przed wprowadzeniem nowego systemu, co pozwoliło utrzymać jego ceny zakupu cukru na niskim poziomie w...

The investigation has shown that the Community industry benefited from long-term agreements signed well before the implementation of the new regime which ensured that their sugar purchase price was...
Dochodzenie wykazało, że przemysł wspólnotowy korzystał z długoterminowych umów podpisanych
dawno
przed wprowadzeniem nowego systemu, co pozwoliło utrzymać jego ceny zakupu cukru na niskim poziomie w większości badanego okresu.

The investigation has shown that the Community industry benefited from long-term agreements signed well before the implementation of the new regime which ensured that their sugar purchase price was low throughout most of the period considered.


Słownik polsko-niemiecki PWN

dawny
früher
(były) ehemalig
dawny minister der ehemalige 〈einstige〉 Minister
dawno einst, ehemals
było to dawno (temu) es war schon lange her
on już dawno nie śpi er ist schon lange auf
od dawna seit langem 〈längerer Zeit〉
wszystko zostaje po dawnemu 〈po staremu〉 alles bleibt beim Alten
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dawno
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
dawno
rzeczownik, rodzaj nijaki
dawno cię nie widziałem

Słownik polsko-włoski PWN

dawno adv
dawno temu tempo fa
od dawna da molto tempo
dawniej adv prima, in precedenza

Słownik polsko-rosyjski PWN

dawny
1 прежний
2 (z odległej przeszłości) древний
3 (starożytny, staroświecki) старинный
4 (były) бывший
dawniej раньше / прежде
jak dawniej как прежде / по-прежнему
Słownik języka polskiego
Zobacz „dawno” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich