pora

Słownik polsko-angielski PWN

pora ż. (część dnia, roku) time; (okres) season
do tej pory so far, until now
od tej pory from now on
pora spać! it’s time for bed
w samą porę just in time
por m. leek
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pora
czasownik, predykatyw
Podobne hasła w języku polskim:
pora
rzeczownik, rodzaj żeński
por
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

NDP w odniesieniu do
pora
należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

The MRL for
leek
should be set at the specific limit of determination or at the default MRL as laid down in Article 18(1)(b) of Regulation (EC) No 396/2005.
NDP w odniesieniu do
pora
należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

The MRL for
leek
should be set at the specific limit of determination or at the default MRL as laid down in Article 18(1)(b) of Regulation (EC) No 396/2005.

...jednolitych wymogów w odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu
pora
rynkiem regulowanym oraz w odniesieniu do prowadzenia działalności przez CCP i repozytoria tran

Since the objectives of this Regulation, namely to lay down uniform requirements for OTC derivative contracts and for the performance of activities of CCPs and trade repositories, cannot be...
Ze względu na to, że cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie jednolitych wymogów w odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu
pora
rynkiem regulowanym oraz w odniesieniu do prowadzenia działalności przez CCP i repozytoria transakcji, nie mogą zostać osiągnięte w dostateczny sposób przez państwa członkowskie, a ze względu na skalę działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Since the objectives of this Regulation, namely to lay down uniform requirements for OTC derivative contracts and for the performance of activities of CCPs and trade repositories, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

Pora
ta dotyczy wszystkich transakcji, niezależnie od sposobu dokonywania obrotu, w tym transakcji dokonywanych ręcznie lub automatycznie, oraz niezależnie od tego, czy transakcji tych dokonano w...

That
time
shall apply to all transactions irrespective of the means of trading used, including transactions executed through manual or automated trading, and irrespective of whether the transactions...
Pora
ta dotyczy wszystkich transakcji, niezależnie od sposobu dokonywania obrotu, w tym transakcji dokonywanych ręcznie lub automatycznie, oraz niezależnie od tego, czy transakcji tych dokonano w normalnych godzinach handlu.

That
time
shall apply to all transactions irrespective of the means of trading used, including transactions executed through manual or automated trading, and irrespective of whether the transactions have taken place during normal trading hours.


Słownik polsko-niemiecki PWN

pora f Zeit f
o tej porze um diese Zeit
pora roku Jahreszeit f
przychodzić w (samą) porę rechtzeitig (rechtgelegen) kommen
żniwa pl
Ernte f
(plony) Erträge pl
czas 〈pora〉 żniw Erntezeit f
obudzić wecken, erwecken
obudzić kogoś w porę 〈w środku nocy〉 j-n rechtzeitig 〈mitten in der Nacht〉 wecken
przen obudzić czyjąś ciekawość j-s Neugier (er)wecken
obudzić się erwachen, aufwachen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pora
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
pora
por
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Słownik polsko-włoski PWN

pora f
(roku) stagione f
(czas) ora f, momento m
do tej pory finora, tuttora
w porze obiadu/kolacji all’ora di pranzo/di cena
o tej porze a quest’ora
od tamtej pory da allora
w samą porę a proposito
por1 m (w skórze) poro m
por2 m bot porro m
1. conj che, finché (+ tryb łączący)
czekam, aż skończy aspetto che finisca
2. part (ilość, natężenie)
anche, persino
aż za dużo anche troppo
zjadł aż dwa kawałki tortu ha mangiato addirittura due fette di torta
kosztuje aż milion costa ben un milione
(relacje czasowe) fino (a)
aż dotąd fin qui
aż do tej pory finora
każdy
1. pron indef ognuno, ciascuno
każdy ma prawo do... ognuno ha diritto a...
każdy kto... ogni persona che...
każdy z was ognuno di voi
po dwa dla każdego due ciascuno
2. adj indef ogni, ciascuno (odmienia się jak uno) ogni
każdy człowiek ogni uomo
każde miasto ogni città
każdy uczeń ciascun alunno
o każdej porze a tutte le ore
sam adj
(samotny) solo
sam na sam a quattr’occhi
ten sam lo stesso
ciągle ten sam sempre il solito
ciągle tak samo sempre uguale
ciągle to samo! è la solita routine!
to nie to samo non è lo stesso
(dla podkreślenia)
ja sam io stesso
na samym końcu alla fine
w samą porę a proposito

Słownik polsko-rosyjski PWN

pora время
do tej pory
1 до сих пор
2 (do owej chwili) до тех пор
o ... porze (tej, innej itp.) в ... время
od tej pory
1 с того времени / с тех пор
2 (od obecnej chwili) с этого момента
pora roku
1 время года
2 (sezon) сезон
sam
1 один
2 (osobiście, nie ktoś inny, nie coś innego; bez pomocy z zewnątrz) сам
3 (dokładnie, blisko: o przestrzeni, czasie) самый
na samym brzegu на самом краю
do samego rana до самого утра
4 (wyłączny) сплошной
same sukcesy сплошные удачи
sam jeden
1 совсем один / один
2 (bez pomocy) сам
sam przez się сам по себе
ten sam
1 тот же самый / тот же
2 (jeden i ten sam w różnych miejscach, sytuacjach, momentach itp.) один и тот же
tym samym (a więc) тем самым
w sam raz
1 как раз
2 (pasujący, dobry) впору
w samą porę как раз вовремя
w to samo miejsce туда же
w tym samym czasie в то же время
w tym samym miejscu
1 (tutaj) тут же
2 (tam) там же

Przysłowia

goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
Słownik języka polskiego
Zobacz „pora” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich