co jakiś czas

Słownik polsko-angielski PWN

co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
jakiś czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
jakiś czas później
jakiś czas wcześniej

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

częstotliwość pomocy jeśli przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc
co jakiś czas
, jest bardziej prawdopodobne, że zakłóci to dynamiczne zachęty;

frequency of aid if
an
undertaking receives aid repeatedly, it is more likely that this will distort dynamic incentives
częstotliwość pomocy jeśli przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc
co jakiś czas
, jest bardziej prawdopodobne, że zakłóci to dynamiczne zachęty;

frequency of aid if
an
undertaking receives aid repeatedly, it is more likely that this will distort dynamic incentives

Wszystkie działające baterie akumulatorowe są
co jakiś czas
wymieniane z uwzględnieniem ich trwałości w warunkach, w których są użytkowane; i

Any
accumulator battery provided shall be replaced
at intervals having
regard to the specific service life in the ambient conditions to which such batteries are subject when in service; and
Wszystkie działające baterie akumulatorowe są
co jakiś czas
wymieniane z uwzględnieniem ich trwałości w warunkach, w których są użytkowane; i

Any
accumulator battery provided shall be replaced
at intervals having
regard to the specific service life in the ambient conditions to which such batteries are subject when in service; and

Jeżeli prawo państwa wykonującego wymaga, by
co jakiś czas
potwierdzano konieczność przedłużania monitorowania środków nadzoru, właściwy organ w państwie wykonującym może zwrócić się do właściwego...

Where the law of the executing State requires
a periodic
confirmation of the necessity to prolong the monitoring of the supervision measures, the competent authority in the executing State may...
Jeżeli prawo państwa wykonującego wymaga, by
co jakiś czas
potwierdzano konieczność przedłużania monitorowania środków nadzoru, właściwy organ w państwie wykonującym może zwrócić się do właściwego organu w państwie wydającym o wydanie takiego potwierdzenia, wyznaczając mu rozsądny termin na odpowiedź w sprawie tego wniosku.

Where the law of the executing State requires
a periodic
confirmation of the necessity to prolong the monitoring of the supervision measures, the competent authority in the executing State may request the competent authority in the issuing State to provide such confirmation, giving it a reasonable
time
limit to reply to such a request.

Słownik polsko-rosyjski PWN

czas время
co jakiś czas, co pewien czas время от времени
czas iść пора идти;
czas naświetlania выдержка
od czasu do czasu время от времени
od tego czasu с тех пор
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
co-
cząstka
Podobne hasła w języku angielskim:
Co.
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „co jakiś czas” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich