wolne

Słownik polsko-angielski PWN

wolny1 przym. free; (nieżonaty, niezamężna) single, unmarried
wolny czas spare time
dzień wolny od pracy a public holiday
SPORT rzut wolny free kick
wolny2 przym. (powolny) slow
z wolna slowly
podatek m. tax
być wolnym od podatku to be tax-free
można to sobie odpisać od podatku it’s tax-deductible
uprzedzenie n. prejudice
być wolnym od uprzedzeń to be unbias(s)ed
czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wolne
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
wolny
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy
wolny
przymiotnik

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Dodatki te są płatne za okresy obejmujące misję, urlop roczny, macierzyński, okolicznościowy i dni
wolne
przyznane przez Agencję.

These allowances shall be payable for periods of mission, annual leave, maternity leave, special leave and holidays granted by the Agency.
Dodatki te są płatne za okresy obejmujące misję, urlop roczny, macierzyński, okolicznościowy i dni
wolne
przyznane przez Agencję.

These allowances shall be payable for periods of mission, annual leave, maternity leave, special leave and holidays granted by the Agency.

Wolne
obszary celne są ogrodzone.

Free
zones shall be enclosed.
Wolne
obszary celne są ogrodzone.

Free
zones shall be enclosed.

Wolne
obszary celne są ogrodzone.

Free
zones shall be enclosed.
Wolne
obszary celne są ogrodzone.

Free
zones shall be enclosed.


Słownik polsko-niemiecki PWN

wolny
frei
wolny od cła zollfrei
(powolny) langsam
(niezależny) unabhängig
czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
chwila f
Weile f
Augenblick m
w tej chwili in diesem Moment
(na razie) augenblicklich
(natychmiast) sofort
w wolnych chwilach in der Freizeit
wybory pl Wahlen pl
wybory do Sejmu Sejmwahlen pl
wybory na prezydenta Präsidentschaftswahlen pl
wybory do Bundestagu Bundestagswahlen pl
obiecywać 〈przeprowadzić〉 wolne 〈demokratyczne〉 wybory freie 〈demokratische〉 Wahlen versprechen 〈durchführen〉
celny:
deklaracja celna Zolldeklaration f
kontrola celna Zollkontrole f, Zollbeschau m
odprawa celna Zollabfertigung f
straż celna graniczna Zollgrenzschutz m
urząd celny Zollamt n
wolny obszar celny Zollfreigebiet n
towar podlegający odprawie celnej Zollgut
cło n Zoll m
podlegający cłu 〈ocleniu〉 zollpflichtig
wolny od cła zollfrei
za/płacić cło za towar für eine Ware Zoll bezahlen
oclić towary podlegające cłu zollpflichtige Waren verzollen
ten towar nie jest objęty cłem 〈nie podlega ocleniu〉 auf dieser Ware liegt kein Zoll
podnosić 〈obniżać〉 cło die Zölle erhöhen 〈senken〉
zwolnienie z cła Zollbefreiung, Zollfreiheit f
konkurencja f
Konkurrenz f
Wettbewerb m
nieuczciwa konkurencja Schmutzkonkurrenz f
wolna 〈nieuczciwa〉 konkurencja ehrlicher 〈unlauterer〉 Wettbewerb m
konkurencja zmierzająca do wyparcia 〈wyrugowania〉 rywala z rynku Verdrängungswettbewerb m
robić komuś konkurencję j-m Konkurrenz machen
opodatkowanie n Besteuerung f
podstawa opodatkowania Besteuerungsgrundlage f
podlegający opodatkowaniu steuerpflichtig
zwolniony 〈wolny〉 od opodatkowania 〈od podatku〉 steuerfrei
podatek m Steuer f
podatek dochodowy Einkommenssteuer f
podatek obrotowy Umsatzsteuer f
podatek od wynagrodzeń Lohnsteuer f
podatek od wzbogacenia się 〈od majątku〉 Vermögensabgabe f
wolny od podatku steuerfrei
obniżenie 〈pot obniżka〉 podatków Steuersenkung f
zwolnienie od podatku Steuerfreiheit f
pobierać 〈obniżać, nakładać〉 podatki Steuern erheben 〈senken, auferlegen〉
domagać się obniżenia podatków auf Steuersenkung drängen
płacić 〈redukować〉 podatki Steuern bezahlen 〈abbauen〉
rynek m
Markt m
czarny 〈wolny〉 rynek schwarzer 〈offener〉 Markt
chłonny rynek zbytu aufnahmefähiger Absatzmarkt
rynek wewnętrzny Binnenmarkt m
rynek zagraniczny 〈światowy〉 Außenmarkt, Weltmarkt m
kupić coś na czarnym rynku sich etw auf dem Schwarzmarkt besorgen
przystosować się do wymagań rynku sich dem Niveau des Marktes anpassen
wejść na 〈spenetrować〉 ryn ek europejski den europäischen Markt erschließen
zdobywać nowe rynki zbytu neue Absatzgebiete 〈Absatzmärkte〉 erschließen
polit Rynek Europejski Euromarkt m
Wspólny Rynek der Gemeinsame Markt
(plac) Marktplatz m
sprzedaż f
Verkauf m
sprzedaż na próbę 〈według próby〉 Verkauf auf Probe 〈nach Probe〉
sprzedaż bezpośrednia 〈pot z wolnej ręki〉 Verkauf aus freier Hand
sprzedaż publiczna 〈aukcja〉 öffentlicher Verkauf; Versteigerung, Auktion f
(zbyt) Absatz m
promocja 〈aktywizacja〉 sprzedaży Absatzförderung, Verkaufsförderung f
punkt sprzedaży detalicznej Einzelhandelsgeschäft n
sprzedaż udziałów (przedsiębiorstwa) kapitałowi zagranicznemu Auslandsverkauf m
wstęp m
Eintritt m
wstęp wolny Eintritt frei
wstęp wzbroniony! Eintritt verboten!
bilet wstępu Eintrittskarte f
(dostęp) Zutritt, Zugang m (do kogoś zu j-m)
(do książki) Einleitung f
zawód m Beruf m, Fach n
jaki jest pana zawód? was sind Sie von Beruf?
wolny zawód ein freier Beruf
z zawodu lekarz 〈mechanik〉 Arzt 〈Mechaniker〉 von Beruf
zmienić zawód den Beruf wechseln
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wolne
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
wolne?
wolny
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Słownik polsko-włoski PWN

wolny adj
libero
wstęp wolny ingresso libero
mieć wolne fare vacanza
brak wolnych miejsc completo
(powolny) lento
(zwolniony) esente, libero (od czegoś – da qc)
miejsce n
posto, luogo m
miejsca stojące/siedzące posti in piedi/a sedere
(przy stole) capotavola m
miejsce urodzenia luogo di nascita
miejsce zamieszkania domicilio m
miejscami a tratti
(w lokalu, środkach komunikacji) posto m
czy to miejsce jest wolne? e libero il posto?
miejsce jest zarezerwowane/zajete il posto è prenotato/occupato
brak wolnych miejsc completo, tutto esaurito
(przestrzeń) posto, spazio m
zajmować zbyt dużo/mało miejsca occupare troppo/poco spazio
zrobić miejsce na coś fare posto per qc
nie ma miejsca non c’è il posto
(miejscowość) posto, sito m
(w klasyfikacji) posto m
zająć pierwsze miejsce classificarsi al primo posto, classificarsi primo
(cel)
przybyć na miejsce arrivare a destinazione
do tego miejsca fin lì
jesteśmy na miejscu! eccoci arrivati!
zobaczymy na miejscu vedremo sul posto
na miejsce! (do psa) va’a cuccia!
(w piśmie)w miejscu in sede
w miejsce kogoś in vece di qu
czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
rzut m lancio, tiro m
sport rzut dyskiem/oszczepem lancio del disco/del giavelotto
(w piłce)rzut wolny/karny calcio m di punizione/di rigore
strzelec m tiratore m
wolny strzelec franco tiratore
(znak zodiaku)Strzelec Sagittario m
zawód m
mestiere m
wolny zawód libera professione
z zawodu di mestiere
(rozczarowanie) delusione f, disinganno m
sprawić komuś zawód deludere qu

Słownik polsko-rosyjski PWN

wolny
1 свободный
2 (powolny) медленный
3 (wolny od czegoś, nie podlegający czemuś) не подлежащий чему-н.
nie wolno (nie można) нельзя
wolno
1 (można) можно
2 (ostrożnie, powoli) тихо
wolny bieg тихий ход
wolny od cła беспошлинный
dać дать
da się (można) можно
nie da się (nie można) нельзя / невозможно
dać do zrozumienia дать понять
dać komendę скомандовать
dać sobie spokój z czymś оставить что-н.
dać komuś spokój оставить кого-н. в покое
dać wolną rękę предоставить свободу
dać za wygraną отступиться
dawać давать
dawać do zrozumienia давать понять
dawać pewność гарантировать
dawać wolną rękę предоставлять свободу
dawać za wygraną отступаться
dawać znaki (sygnalizować coś) делать знаки
lewy
1 левый
2 (nielegalny) нелегальный
3 (fałszywy) подложный
lewa strona (spód) изнанка
lewa wolna! (komenda) сторонись направо!;
na lewo (kierować, kierować się) налево
od lewej strony do prawej слева направо
po lewej ręce по левую руку
w lewo влево
z lewa, z lewej strony слева

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

in Polish
Wolne
od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

w
języku
polskim
Wolne
od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,
in Polish
Wolne
od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

w
języku
polskim
Wolne
od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

in Polish
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324

w
jęz
. polskim
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324
in Polish
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324

w
jęz
. polskim
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324

in Polish
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325

w
jęz
. polskim
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325
in Polish
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325

w
jęz
. polskim
Wolne
od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325


Przysłowia

ostrożnie
wszystko można, byle (z wolna i) z ostrożna
slow and steady wins the race

Przydatne zwroty

I have no objection to your taking the day off
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

I have nothing against your taking the day off.
Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wolne” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich