aktualny

Słownik polsko-angielski PWN

aktualny przym. (na czasie) topical; (ważny) valid; (teraźniejszy) current

Słownik polsko-niemiecki PWN

aktualny
(na czasie) zeitgemäß
(bardzo) brandaktuell
aktualny problem eine aktuelle Frage
problem m Problem n
aktualne problemy Zeitprobleme pl
problemy 〈sprawy sporne〉 terytorialne territoriale Streitfragen
rozwiązywać problemy Probleme lösen
rozważać 〈dyskutować〉 problemy egzystencjalne 〈pot bytowe〉 existenzielle Probleme erörtern
zeszyt m
Heft n
zeszyt szkolny Schulheft n
(publikacja) Heft n
(kolejny) Lieferung f
dzieło ukazuje się 〈wychodzi〉 w zeszytach das Werk erscheint in Lieferungen
nowy 〈aktualny〉 zeszyt zawiera... das aktuelle Heft bringt...

Słownik polsko-włoski PWN

aktualny adj attuale

Słownik polsko-rosyjski PWN

aktualny актуальный
aktualnie (w danej chwili) в данный момент
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
AKTUALNY
Słownik języka polskiego
Zobacz „aktualny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich