aktualny

Słownik polsko-angielski PWN

aktualny przym. (na czasie) topical; (ważny) valid; (teraźniejszy) current

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Jeżeli przyczyny usunięcia zgłoszenia ze strony internetowej RAPEX przestają być
aktualne
, zgłaszające państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję.

...Commission when the reasons for the removal of a notification from the RAPEX website are no longer
valid
.
Jeżeli przyczyny usunięcia zgłoszenia ze strony internetowej RAPEX przestają być
aktualne
, zgłaszające państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję.

The notifying Member State immediately informs the Commission when the reasons for the removal of a notification from the RAPEX website are no longer
valid
.

...w ChRL mają potencjał, by znacznie zwiększyć swój wywóz do Wspólnoty poprzez przekierowanie swoich
aktualnych
wywozów do krajów trzecich na bardziej atrakcyjny rynek wspólnotowy lub poprzez...

...PRC have the potential to substantially raise their exports volume to the Community by redirecting
current
export volumes to third countries to the more attractive Community market and/or by using...
Jak objaśniono w motywach 56 do 57, producenci eksportujący w ChRL mają potencjał, by znacznie zwiększyć swój wywóz do Wspólnoty poprzez przekierowanie swoich
aktualnych
wywozów do krajów trzecich na bardziej atrakcyjny rynek wspólnotowy lub poprzez eksploatowanie swoich znacznych niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

As explained in recitals 56 to 57, the exporting producers in the PRC have the potential to substantially raise their exports volume to the Community by redirecting
current
export volumes to third countries to the more attractive Community market and/or by using their significant spare capacities.

Obejmujący całość
aktualnego
tekstu, w tym:

Incorporating all
valid
text
up
to:
Obejmujący całość
aktualnego
tekstu, w tym:

Incorporating all
valid
text
up
to:


Słownik polsko-niemiecki PWN

aktualny
(na czasie) zeitgemäß
(bardzo) brandaktuell
aktualny problem eine aktuelle Frage
problem m Problem n
aktualne problemy Zeitprobleme pl
problemy 〈sprawy sporne〉 terytorialne territoriale Streitfragen
rozwiązywać problemy Probleme lösen
rozważać 〈dyskutować〉 problemy egzystencjalne 〈pot bytowe〉 existenzielle Probleme erörtern
zeszyt m
Heft n
zeszyt szkolny Schulheft n
(publikacja) Heft n
(kolejny) Lieferung f
dzieło ukazuje się 〈wychodzi〉 w zeszytach das Werk erscheint in Lieferungen
nowy 〈aktualny〉 zeszyt zawiera... das aktuelle Heft bringt...

Słownik polsko-włoski PWN

aktualny adj attuale

Słownik polsko-rosyjski PWN

aktualny актуальный
aktualnie (w danej chwili) в данный момент
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
AKTUALNY
Słownik języka polskiego
Zobacz „aktualny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich