a
Słownik polsko-angielski PWN
a spój. (przyłączające) and; (przeciwstawne) while
A, a n. A, a
Translatica, kierunek polsko-angielski
a spójnik;
and;
but;
while;
a cappella przymiotnik;
a cappella muzyka;
unaccompanied muzyka;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „a” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
à handl à, zu
à 10 złotych sztuka à 〈zu〉 10 Zloty das Stück
a, A n a, A n
od A do Z von A bis Zet
(natomiast) ja pracuję, a, A on czyta ich arbeite und er liest
a, A jakże freilich
S.A., Sp. Akc. skrót spółka akcyjna
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
a- cząstka;
a-;
un-;
a spójnik;
und;
versus;
a przysłówek;
und książkowe, oficjalne;
aber;
Słownik polsko-włoski PWN
a
1. f (litera) a f
2. conj
(uzupełnienie) e
weź to, a mnie daj tamto prendi questo e dammi quello
(przeciwstawienie) e
taki stary, a taki naiwny così vecchio e così ingenuo
(zaprzeczenie) ma, bensì
a jednak/przecież eppure
3. part (w pytaniach, wykrzyknikach) e, ma
4. int ah!
Słownik polsko-rosyjski PWN
a
1 (w przeciwstawieniach zdań) а
ona pojedzie, a ja zostanę она поедет, а я останусь
2 (w przeciwstawieniach pojęć i wyrazów; w opisach wynikania lub następstwa zdarzeń bez ich przeciwstawiania) и
państwo a kościół государство и церковь
a jakże а как же / ещё бы
a jednak и всё-таки
a nawet и даже
a nuż а вдруг
a to dopiero вот ещё
a więc итак
a zresztą впрочем
a zwłaszcza и особенно
a conto в счёт
nuż: a nuż а вдруг
Słownik angielsko-polski PWN
a [eɪ Wymowa], an [æn Wymowa] rodzajnik nieokreślony
a book książka
an egg jajko
a, A [eɪ Wymowa] rz. a, A
SZK an A ocena bardzo dobra
Translatica, kierunek angielsko-polski
A rzeczownik;
piątka;
akr;
piąteczka żartobliwe;
jeden;
a
jakiś;
niejaki;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „a” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN
A (Series „A” bonds or debentures; Class „A” preferred or common stocks) – seria „A” obligacji, albo klasa „A” akcji uprzywilejowanych lub zwykłych
a.:
a) (about) – około, mniej więcej
b) (accepted) – przyjęty (-a), (-e), (-o), zaakceptowany, (-a), (-e), (-o)
c) (active) – aktywny, (-a), czynny, (-a)
d) (arrived) – przybył (-a)
a.d., a/d, A/D,:
a) (after date, a.d., a/d) – po dacie, po terminie (płatności), od dnia, po dniu
b) (alternate days) – kolejne terminy, zmienne, inne (alternatywne) daty
a/s, a./s., A/s., A/S.:
a) (Account Sales) – rozliczenie ze sprzedaży
b) (alongside) – obok, wzdłuż (np. czegoś)
a/c, A/c, A/C,:
a) (account) – konto
b) (account/current) – rachunek (bieżący)
c) (for account of) – na rachunek
a.p.:
a) (account payable, A.P., A/P) – rachunek płatny
b) (additional premium, A.P., A/P) – dodatkowa (-e) premia (-e); ażio
c) (answer prepaid) – odpowiedź (zwrotna) opłacona
d) (average payable) – awaria płatna
a/w, A.W., A/W (actual weight) – waga/ciężar rzeczywista/y
a.p., A.P.:
a) (Account Payable) – rachunek płatny
b) (Additional Premium) – dodatkowa (-e) premia (-e); ażio
c) (Associated Press, A.P.) – nazwa amerykańskiej agencji prasowej
a., A. (accepted) – przyjęty (-a), (-e), (-o), zaakceptowany (-a), (-e), (-o)
a/a (for account of ...) – na rachunek ...
a.a.r., AAR (against all riskmarine insurance) – wszystkie rodzaje ryzyka pokryte (ubezpieczenie morskie)
a.a.r., AAr (against all risks, all and any risk) – wszystkie rodzaje ryzyka pokryte (klauzula ubezpieczeniowa stopniowo wycofywana z umów handlowych)
A.c., A.C. (American conditions) – amerykańskie warunki handlowe lub ubezpieczenia
a/cs pay, A/Cs Pay, (accounts payable) – rachunki zobowiązań, konto „zobowiązania” (“wierzyciele”)
a/cs rec, A/cs Rec. (accounts receivable) – rachunki należności, konto „należności” („dłużnicy”)
a.m., A.M. (ante meridiem, before noon) – przed południem
a.n., a/n (above named) – wyżej wymieniony
a.n., A.N. (arrival notice) – zgłoszenie przybycia, zawiadomienie o przybyciu
A.R., A/R, (accounts receivable) – rachunki do inkasa
a.r., a/r (all risks) – wszystkie rodzaje ryzyka
a.w.b., AWB, A.W.B. (airway bill) – konosament lotniczy, lotniczy list przewozowy
A&O (interest payable on August 15th and February 15th; likewise for other combinations, e.g., A&O, J&J, etc.) – odsetki płatne 15 sierpnia i 15 lutego, ewentualnie w kombinacjach A&O i J&J
A 1 (first quality) – pierwsza klasa; ubezpieczenie 1. kategorii
a.b. (as before) – jak wyżej
A-BCC (Arab-British Chamber of Commerce) – Arabsko-Brytyjska Izba Handlowa
A.C. (Ante Christum) – przed narodzeniem Chrystusa, naszą erą (p.n.e.)
A.C. (assistant cashier) – asystent kasjera
a.c. (anno currente) – w roku bieżącym
A&CC (Audit and Compliance Committee) – Komitet Audytu
A. & D. (assembly and disassembly) – montaż i demontaż
A.D. (Anno Domini) – w roku, roku (Pańskiego)
A.E. (Agricultural Engineer) – inżynier rolnictwa
A/E (Abbreviated Entry) – skrócony zapis/wpis
A&F (semi-annual payments of interest or dividends in August and February) – płatności odsetek lub dywidend w półrocznych ratach w sierpniu i w lutym
a.f. (advance freight) – zaliczka frachtowa
A.F.B. (air freight bill) – konosament lotniczy
A.G. (Attorney-General) – Prokurator Generalny
a.g.b. (any good brand) – jakiejkolwiek dobrej marki
a.i. (ad interim) – tymczasowo, zastępczo, w zastępstwie
A.J.O.J. (quarterly payments of interest or dividends in April, July, October and January) – kwartalna płatność odsetek lub dywidend w kwietniu, lipcu, październik i styczniu
A&LC (Assets and Liability Committee) – Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami
A.M.:
a) (air mail) – poczta lotnicza
b) (Artium Magister) – magister nauk humanistycznych
a.m. (above mentioned) – wyżej wymieniony, wyżej wspomniany
A.N.F.M. (quarterly payments of interest or dividends in August, November, February and May) – kwartalnie płatne odsetki lub dywidendy w sierpniu, listopadzie, lutym i maju
a/o (account of) – rachunek …
A/P :
a) (Account Payable) – rachunek płatny
b) (Additional Premium) – dodatkowa premia
c) (Authority to Pay) – upoważnienie do zapłaty
d) (Authority to Purchase) – polecenie wykupu dokumentów
A.Q. (achievement quotient) – współczynnik wykonania
a. & r. (air and rail) – przewóz (transport) samolotem i koleją
a.s. (at sight, after sight) – za okazaniem, po okazaniu
a/s (alongside) – wzdłuż burty
A/T (American Terms) – amerykańskie warunki
a.t.s. (all time saved) – całkowity czas zaoszczędzony
A.U.T. (Association of University Teachers) – Stowarzyszenie Wykładowców Uniwersyteckich
a.w. (all water, transportation) – transport drogą wodną
p.a., P.A., P/A, P/A.:
a) (particular average) – awaria poszczególna (pojedyncza)
b) (power of attorney, p.a. P/A, P/A.) – pełnomocnictwo
c) (private account) – prywatne konto
f.a.a., F.A.A. (free of all average) – bez wszelkiego ryzyka, polisa ubezpieczeniowa bez ryzyka z tytułu awarii
f.p.a.a.c., F.P.A.A.C. (free of particular average American conditions) – bez odpowiedzialności/ryzyka z tytułu skutków awarii niewspólnej (poszczególnej) – warunki amerykańskie
c.a.d., CAD, C.A.D.:
a) (Capital Adequacy Directive) – dyrektywa UE, dotycząca współczynnika adekwatności kapitałowej na podstawie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NCA)
b) (Canadian Dolar) – dolar kanadyjski (waluta Kanady)
c) (Cash Against Documents, c.a.d., C.A.D.) – płatne gotówką w zamian za dokumenty przewozowe
d) (Computer Aide Design) – projektowanie wspomagane komputerowo
d/a, D/A,:
a) (…days after acceptance, d/a) – …dni po akceptacji
b) (deposit account, d/a) – rachunek depozytowy, rachunek wkładów
c) (documents against acceptance) – dokumenty w zamian za akcept
d) (documents attached) – dokumenty załączone
s.a., S/a., S/A (subject to approval) – z zastrzeżeniem zgody
w.a., W.A., W/A (with average) – z awarią, z uwzględnieniem awarii, np. w umowie, w polisie ubezpieczeniowej
AAC, A.A.C.:
a) (African Accounting Council) – Afrykańska Rada Księgowych (Rachunkowości)
b) (anno ante Christum) – przed naszą erą (p.n.e.)
AAUP, A.A.U.P. (American Association of University Professors) – Amerykańskie Stowarzyszenie Profesorów Uniwersyteckich
C.i.a., C.I.A. (Cash in advance) – gotówka „z góry” (wpłacona w formie zaliczki)
f.a.c.a.c. (fast as can as customary) – tak szybko, jak to możliwe zwyczajowo
f.p.a., F.P.A. (free of particular average) – bez odpowiedzialności/ryzyka z tytułu skutków awarii niewspólnej (poszczególnej)
f.p.a.e.c., F.P.A.E.C. (free of particular average – English Conditions) – bez odpowiedzialności/ryzyka z tytułu skutków awarii niewspólnej (poszczególnej) – warunki angielskie
j.a., J/A (joint account) – (na) wspólny rachunek
l.a., L.of A. (Lester of advice) – awiz(o), awizacja, zawiadomienie
o.a., O/a:
a) (old account) – stary rachunek
b) (on account) – na konto, na rachunek, na poczet, tytułem zaliczki, „a conto”
c) (on acceptance) – za akceptem
p.a.c., Pac., P.a.C. (put and call) – opcja podwójna, transakcja stelażowa
r/a, R/A (refer to akceptor) – zwrócić się do akceptanta
u/a, U./a (underwriting account) – rachunek wydatków na ubezpieczenie
w.p.a., W.P.A., (with particular average) – łącznie z awarią poszczególną (pojedyńczą)
caf, c.a.f., CAF,:
a) (cost and freight, caf, c.a.f.) – koszt i fracht; umowne warunki dostawy w handlu morskim, zawierające w cenie całość kosztów do momentu załadowania towarów na statek) oraz fracht
b) (Currency Adjustment Factor) – wskaźnik bieżącej regulacji
B.A., bach., Bach. (Baccalaureus Artium, Bachelor of Arts) – pierwszy stopień Akademicki (niższy od magistra, bakałarz/bakalaureus nauk podstawowych), nadawany absolwentom kończącym uniwersytet lub inne uczelnie wyższe; w Polsce licencjat
B.S.A. (Bachelor of Agricultural Science) – bakalaureus (inżynier) rolnictwa
C.A.:
a) (Central America) – Ameryka Środkowa
b) (Chartered Accountant) – dyplomowany, koncesjonowany księgowy
c) (Chief Accountant) – główny księgowy
d) (commercial agent) – agent handlowy
e) (consular agent) – agent konsularny
f) (current assets) – aktywa obrotowe
C/A:
a) (capital account) – konto kapitałowe, rachunek kapitału
b) (credit account) – rachunek kredytowy, strona „Ma” (Credit) konta w rachunkowości
c) (commercial agent) – agent handlowy
d) (Court of Appeal) – Sąd Apelacyjny
e) (current account) – rachunek bieżący
f) (current assets) – aktywa obrotowe
CPA, C.P.A., (Certified Public Accountant) – zaprzysiężony rewident księgowy
d.a.d. (documents againsts discretion) – dokumenty do uznania
d.a.s. (documents alongside ship) – ładunek/dostawa dostarczony (-a) do burty statku
dft/a (draft attached) – trata załączona
d.o.a., DOA (documents on acceptance) – dokumenty za akcept
E.A. (Economic Adviser) – doradca w sprawach ekonomicznych
EFTA, E.F.T.A. (European Free Trade Association) – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, międzynarodowa organizacja, utworzona 1960, z siedzibą w Genewie; Polska jest członkiem od 1992
ETA, e.t.a. (estimated time of arrival) – przewidywany/przypuszczalny czas przybycia (np. przylotu samolotu)
F.A. (free alongside) – franco wzdłuż burty
f.a. (fixed assets) – aktywa trwałe
f.a.c. (fast as can) – tak szybko, jak (to) możliwe
f.a.f (franco fabryka) – franco fabryka
f.a.q.:
a) (fair average quality) – dobra przeciętna jakość
b) (free alongside quay) – franco nabrzeże (dotyczy dostawy np. zamówionych materiałów u dostawcy)
f.a.s., FAS (free alongside ship) – franco wzdłuż burty, łącznie z dostawą do burty statku; klauzula umowy w handlu morskim, zgodnie z którą sprzedawca na swój koszt jest zobowiązany dostarczyć towar do burty statku, natomiast nabywca ponosi koszty załadowania
F.C.A. (Fellow of the Institute of Chartered Accountants) – członek Związku Dyplomowanych Koncesjonowanych Księgowych
f.f.a.:
a) (free from alongside) – franco spod burty (dotyczy np. ceny zamówionych materiałów u dostawcy)
b) (free foreign agency) – franco skład przedstawicielstwa zagranicznego
c) (free from average) – bez awarii
f.g.a. (free of general average) – bez odpowiedzialności z tytułu awarii wspólnej (ogólnej)
G.A.:
a) (General Agent) – wyłączny przedstawiciel, przedstawiciel generalny, agent generalny
b) (General Assembly) – Zgromadzenie Ogólne, walne zebranie
c) (general average) – awaria wspólna
g.f.a. (good fair average) – dobra przeciętna jakość
ICC f.p.a. (Institute Cargo Clauses free of particular average) – Instytutowe Klauzule Ładunkowe wyłączające poszczególne (pojedyncze) awarie
ICC w.a. (Institute Cargo Clauses with average) – Instytutowe Klauzule Ładunkowe włączające awarie
Słownik niemiecko-polski PWN
à Wymowa
handl à
po, za
10 Stück à 5 Cent 10 sztuk po 5 centów
20 Cent à Heft 20 centów za zeszyt
A, a Wymowa n A, a
das große A duże a
das kleine A 〈a〉 małe a
von A bis Z od a do z
Translatica, kierunek niemiecko-polski
à przyimek;
po;
a- cząstka;
a-;
a cappella przysłówek;
a cappella muzyka;
Słownik włosko-polski PWN
a Wymowa (przed spółgłoską), ad Wymowa (przed samogłoską) praep
1. (+ rzeczownik)
(kierunek) do
vado a Roma jadę do Rzymu
(miejsce) w
sono a Roma jestem w Rzymie
(jakość) w
quaderno a righe zeszyt w linię
(komu, czemu)do la lettera a Maria daję list Marii
(pora) na
a primavera na wiosnę
(jednostka czasu) na, w
cento chilometri all’ora 100 km na godzinę
due volte al mese dwa razy w miesiącu
(sposób)
a mano ręcznie
a piedi pieszo
(wiek)a vent’anni mając dwadzieścia lat
(cena) po
a dieci euro il chilo po 10 euro za kilo
(powód)si spaventa al temporale boi się burzy
2. (+ czasownik)
(cel)vado a comprare il pane idę kupić chleb
(przyczyna)a vederlo na jego widok
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich