Gramatyka niemiecka

Gramatyka niemiecka
Niniejszy wybór nie został pomyślany jako całościowa prezentacja niezbędnych w komunikacji językowej informacji z zakresu gramatyki języka niemieckiego; zawiera on jedynie kilka przedstawionych w najbardziej uproszczony sposób zagadnień, które dotyczą koniugacji czasownika w trzech najczęściej używanych formach czasowych, tzn. w czasie teraźniejszym Präsens, w czasach przeszłych Präteritum i Perfekt, a także deklinacji rzeczownika, zaimka osobowego i zaimka dzierżawczego oraz deklinacji przymiotnika wraz z rodzajnikiem i kilkoma innymi najczęściej używanymi wyrazami funkcyjnymi.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich