Podstawowe wzory odmiany rzeczownikowej

Podstawowe wzory odmiany rzeczownikowej

 

Reguła ogólna. Biernik rzeczowników nieżywotnych, oprócz liczby pojedynczej rzeczowników na -а, -я (nie -мя!), jest zawsze równy mianownikowi (także w rzeczownikach труп, дух, nazwach monet, tańców i in.); biernik rzeczowników żywotnych, oprócz liczby pojedynczej rzeczowników na -а, -я i liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich na -ь, jest zawsze równy dopełniaczowi.

1a) na spółgłoskę (z wyjątkiem rzeczowników należących do wzorów 1b-f i rzeczowników o odmianie przymiotnikowej na -ый, -ий, -ой)

  

lp lm
mian стол палец hож стол ы пальц ы нож и
dop стол а пальц а нож а стол ов пальц ев нож ей
cel стол у пальц у нож у стол ам пальц ам нож ам
narz стол ом пальц ем нож ом столами пальц ами нож ами
msc стол е пальц е нож е стол ах пальц ах нож ах

b) na -янин, -анин

  

  lp lm
mian. христианин христиан е
dop. христианин а христиан
cel. христианин у христиан ам
narz. христианин ом христиан ами
msc. христианин е христиан ах

1c) nazwiska na -ов, -ев, -ин, -ын (rodzime)

  lp lm
mian. Павлов Ильин Павловы Ильины
dop. Павлов а Ильин а Павлов ых Ильин ых
cel. Павлов у Ильин у Павлов ым Ильин ым
narz. Павлов ым Ильин ым Павлов ыми Ильин ыми
msc. Павлов е Ильин е Павлов ых Ильин ых

1d) na -ёнок, -онок

  

  lp lm
mian. цыплёнок цыплят а
dop. цыплёнк а цыплят
cel. цыплёнк у цыплят ам
narz. цыплёнк ом цыплят ами
msc. цыплёнк е цыплят ах

1e) na -й (z wyjątkiem rzeczowników o odmianie przymiotnikowej na -ый, -ий, -ой)

  

  lp lm
mian. трамва й трамва и
dop. трамва я трамва ев
cel. трамва ю трамва ям
narz. трамва ем трамва ями
msc. трамва е трамва ях

1f) na -ий (z wyjątkiem rzeczowników o odmianie przymiotnikowej)

  

  lp lm
mian. санатори й санатори и
dop. санатори я санатори ев
cel. санатори ю санатори ям
narz. санатори ем санатори ями
msc. санатори и санатори ях

2) rodzaju męskiego na -ь

  

lp lm
mian. гус ь гус и
dop. гус я гус ей
cel. гус ю гус ям
narz. гус ем гус ями
msc. гус е гус ях

3a) na -o, -e (ale nie na -ье, -ьё, -ие)

  

  lp lm
mian. дел о дел а
dop. дел а дел
cel. дел у дел ам
narz. дел ом дел ами
msc. дел е дел ах

3b) na -ье, -ьё

  

  lp lm
mian. дел о дел а
dop. дел а дел
cel. дел у дел ам
narz. дел ом дел ами
msc. дел е дел ах

3c) na -ие

  

  lp lm
mian. здани е здани я
dop. здани я здани й
cel. здани ю здани ям
narz. здани ем здани ями
msc. здани и здани ях

4) na -мя

  

  lp lm
mian. врем я врем ена
dop. врем ени врем ён
cel. врем ени врем енам
narz. врем енем врем енами
msc. врем ени врем енах

5a) na -a (z wyjątkiem nazwisk na -ова, -ева, -ина, -ына)

  

  lp lm
mian. рыб а книг а рыб ы книг и
dop. рыб ы книг и рыб книг
cel. рыб е книг е рыб ам книг ам
bier. рыб у книг у рыб книг и
narz. рыб ой книг ой рыб ами книг ами
msc. рыбе книге рыб ах книг ах

5b) na -я po spółgłosce

  

  lp lm
mian. бан я бан и
dop. бан и бан ь
cel. бан е бан ям
bier. бан ю бан и
narz. бан ей бан ями
msc. бан е бан ях

5c) na -ья (z wyjątkiem rzeczowników o odmianie przymiotnikowej typu ничья)

  

  lp lm
mian. стат ья гост ья стат ьи гост ьи
dop. стат ьи гост ьи стат ей гост ий
cel. стат ье гост ье стат ьям гост ьям
bier. стат ью гост ью стат ьи гост ий
narz. стат ьёй гост ьей стат ьями гост ьями
msc. стат ье гост ье стат ьях гост ьях

5d) na -ия

  

  lp lm
mian. лини я лини и
dop. лини и лини й
cel. лини и лини ям
bier. лини ю лини и
narz. лини ей лини ями
msc. лини и лини ях
5e) na -ея, -оя, -уя; imiona na -ая

  

  lp lm
mian. ше я Ра я ше и Ра и
dop. ше и Ра и ше й Ра й
cel. ше е Ра е ше ям Ра ям
bier. ше ю Ра ю ше и Ра й
narz. ше ей Ра ей ше ями Ра ями
msc. ше е Ра е ше ях Ра ях

6) nazwiska na -ова, -ева, -ина, -ына

  

  lp lm
mian. Павлов а Ильин а Павлов ы Ильин ы
dop. Павлов ой Ильин ой Павлов ых Ильин ых
cel. Павлов ой Ильин ой Павлов ым Ильин ым
bier. Павлов у Ильин у Павлов ых Ильин ых
narz. Павлов ой Ильин ой Павлов ыми Ильин ыми
msc. Павлов ой Ильин ой Павлов ых Ильин ых

7) rodzaju żeńskiego na -ь

  

  lp lm
mian. цел ь мыш ь цел и мыш и
dop. цел и мыш и цел ей мыш ей
cel. цел и мыш и цел ям мыш ам
bier. цел ь мыш ь цел и мыш ей
narz. цел ью мыш ью цел ями мыш ами
msc. цел и мыш и цел ях мыш ах

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich