Podstawowe wzory odmiany przymiotnikowej

Podstawowe wzory odmiany przymiotnikowej

 

(obejmują prócz przymiotników liczebniki porządkowe, zaimki i imiesłowy przymiotnikowe oraz rzeczowniki typu дежурный, столовая, ничья, пирожное)

1) na -ый, -ой, -кий, -гий, -хий

  

 lp lm
  т п ż    
mian. добр ый больш ой доброе больш ое добр ая больш ая добр ые больш ие
dop. добр ого больш ого добр ого больш ого добр ой больш ой добр ых больш их
cel. добр ому больш ому добр ому больш ому добр ой больш ой добр ым больш им
bier. = dop. / mian. добр ую больш ую = dop. / mian.
narz. добр ым больш им добр ым больш им добр ой больш ой добр ыми больш ими
msc. добр ом больш ом добр ом больш ом добр ой больш ой добр ых больш их

2) na -ий (z wyjątkiem rzeczowników należących do wzorów 1,3)

  

 lp lm
  т п ż  
mian. древн ий свеж ий древн ее свеж ее древн яя свеж ая древн ие свеж ие
dop. древн его свеж его древн его свеж его древн ей свеж ей древн их свеж их
cel. древн ему свеж ему древн ему свеж ему древн ей свеж ей древн им свеж им
bier. = dop. / mian. древн юю свеж ую = dop. / mian.
narz. древн им свеж им древн им свеж им древн ей свеж ей древн ими свеж ими
msc. древн ем свеж ем древн ем свеж ем древн ей свеж ей древн их свеж их

3) na -ий (ale nie na -кий) utworzone od nazw osób i zwierząt

  

lp lm
 
т п ż  
mian. лис ий лис ье лис ья лис ьи
dop. лис ьего лис ьего лис ьей лис ьих
cel. лис ьему лис ьему лис ьей лис ьим
bier. = dop. / mian. лис ью = dop. / mian.
narz. лис ьим лис ьем лис ьей лис ьими
msc. лис ьем лис ьим лис ьей лис ьих

4) na -ин, -ын, -ов, -ев

  

lp lm
 
т п ż  
mian. сестрин сестрин о сестрин а сестрин ы
dop. сестрин а / сестрин ого сестрин а / сестрин ого сестрин ой сестрин ых
cel. сестрин у / сестрин ому сестрин у / сестрин ому сестрин ой сестрин ым
bier. = dop. / mian. сестрин у = dop. / mian.
narz. сестрин ым сестрин ой сестрин ыми
msc. с естрин ом сестрин ой сестрин ых

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich