Symbole fonetyczne

Symbole fonetyczne

  

SYMBOL PRZYKŁAD TRANSKRYPCJA
SPÓŁGŁOSKI
[p] pin [pɪn]
[b] bed [bed]
[t] take [teɪk]
[d] day [deɪ]
[k] cake [keɪk]
[g] gate [geɪt]
[f] fly [flaɪ]
[v] voice [vɔɪs]
[θ] think [θɪŋk]
[ð] this [ðɪs]
[s] sit [sɪt]
[z] zeal [ziːl]
[ʃ] ship [ʃɪp]
[ʒ] measure ['meʒə(r)]
[h] he [hiː]
[tʃ] cheap [tʃiːp]
[dʒ] juice [dʒuːs]
[m] milk [mɪlk]
[n] nun [nʌn]
[ŋ] thing [θɪŋ]
[w] way [weɪ]
[l] left [left]
[r] rice [raɪs]
[j] yet [jet]
SAMOGŁOSKI
[iː] need [niːd]
[i] it [ıt]
[e] get [get]
[æ] act [ækt]
[ɑː] farm [fɑːm]
[ʌ] but [bʌt]
[ɔː] all [ɔːl]
[ɒː] not [nɒt]
[ʊ] look [lʊk]
[u:] too [tuː]
[ə] arrive [ə'raıv]
[ɜː] bird [bɜːd]
DYFTONGI
[eɪ] name [neɪm]
[aɪ] ice [aɪs]
[ɔɪ] oil [ɔɪl]
[əʊ] home [həʊm]
[aʊ] house [haʊs]
[ɪə] here [hɪə(r)]
[eə] care [keə(r)]
[ʊə] cure ['kjʊə(r)]
AKCENTY
' poprzedza sylabę, na którą pada akcent główny ['hjuːmən]
ˌ poprzedza sylabę, na którą pada akcent poboczny [ˌdeklə'reɪʃn]
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich