Przydatne skróty brytyjskie i amerykańskie

Przydatne skróty brytyjskie i amerykańskie

  

am ante meridiem przed południem
ATM AmE automated teller machine bankomat
Ave avenue al.
BA Bachelor of Arts licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
BSc Bachelor of Science licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
c/o care of z listami
COD cash on delivery płatne gotówką przy odbiorze
CV, cv curriculum vitae CV
DIY do-it-yourself majsterkowanie
E East wsch.
EU European Union UE
eg exempli gratia np.
etc et cetera itd., itp.
GMT Greenwich Mean Time czas Greenwich
GP general practitioner lekarz pierwszego kontaktu
i.e. that is tj.
Inc. incorporated S.A.
IQ intelligence quotient IQ
lb, lbs pound, pounds funt, funty
MA Master of Arts magister nauk humanistycznych
MSc Master of Science magister nauk ścisłych lub przyrodniczych
N north płn.
No., no. number nr
oz ounce, ounces uncja, uncje
p page; penny, pence str.; pens, pensy
pc, PC personal computer komputer osobisty
PE physical education WF, wf
PIN personal identification number PIN
plc BrE public limited company S.A.
pm post meridiem po południu
PO Box Post Office Box skr. poczt.
POW prisoner of war jeniec wojenny
PTO please turn over verte
Rd road ul.
re with reference to dot.
S South płd.
Sq Square pl.
St Saint; Street św.; ul.
UK United Kingdom Zjednoczone Królestwo
UN United Nations ONZ
US United States USA
USA United States of America USA
VAT value-added tax VAT
W West zach.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich