mieć

Słownik polsko-angielski PWN

mieć cz. to have (got) (dom, siostrę); to have (zebranie, egzamin)
mieć pięć lat to be five
mieć coś na sobie to be wearing sth
mieć coś do zrobienia to have sth to do
co mam robić? what am I to do?
samolot miał wylądować w Warszawie, ale... the plane was supposed to land in Warsaw, but...
mienie n. książk. property
miotła ż. broom
chęć ż. willingness
mieć chęć na lody to feel like some ice cream
mieć chęć coś zrobić to feel like doing sth
racja1 ż. (słuszność)
mieć rację/nie mieć racji to be right/wrong
apetyt m. appetite
mieć apetyt na coś to fancy sth
z apetytem with relish
atut m. GRY trump
przen. mieć wszystkie atuty w ręku to hold all the aces
baczność ż.
stać na baczność to stand to attention
przen. mieć się na baczności (przed kimś/czymś) to be on one’s guard (against sb/sth)
chrypa ż. hoarseness
mieć chrypę to be hoarse
dług m. debt
mieć długi to be in debt
długość ż. length
mieć 50 metrów długości to be 50 metres long
długość geograficzna longitude
dosyć, dość przysł. (w pewnym stopniu) quite, rather; (wystarczająco) enough
dość dobrze znać niemiecki to know German quite well
nie dość wysoko not high enough
mieć kogoś dosyć to be fed up with sb
doświadczenie n. (praktyka) experience; (eksperyment) experiment
mieć doświadczenie w czymś to be experienced in sth
dyspozycja ż. order, instruction
mieć coś do dyspozycji to have sth at one’s disposal
gest m. gesture
przen. mieć szeroki gest to be open-handed
intencja ż. intention
mieć dobre intencje to mean well
kontakt m. (styczność) contact; (przełącznik) (light) switch; (gniazdko) socket
mieć kontakt z kimś to be in touch with sb
mdłości rz. blp nausea
mieć mdłości to feel nauseous
myśl ż. thought; (pomysł) idea
mieć kogoś/coś na myśli to mean sb/sth
ochota ż. willingness
mieć ochotę na coś to feel like (doing) sth

Słownik polsko-niemiecki PWN

mieć
haben
ile masz lat? wie alt bist du?
mieć rację Recht haben
(o ubraniu) mieć na sobie anhaben
pot mieć pecha 〈szczęście〉 Pech 〈Glück〉 haben
(posiadać) besitzen
(musieć) haben
mam jeszcze wiele do zrobienia ich habe noch viel zu tun
mieć coś do powiedzenia etw zu sagen haben
co to ma znaczyć? was soll das bedeuten?
robota f
Arbeit f
(dorywcza) Gelegenheitsarbeit f; Job m
roboty budowlane Bauarbeiten pl
roboty publiczne (dla bezrobotnych) Notstandsarbeiten pl
pot nie mieć roboty keine Arbeit haben
nie mieć nic do roboty nichts zu tun haben
to jego robota! das ist sein Werk 〈seine Mache〉!
talent m
Talent n
(zdolność) Begabung f
mieć talent do czegoś 〈aktorski〉 Talent zu etw 〈zum Schauspielen〉 haben
pojawiają się talenty polityczne politische Talente erscheinen
mieć talent do czegoś zu etw begabt sein
wyczucie n Gefühl n
mieć wyczucie czegoś ein Gefühl 〈den Sinn〉 für etw haben
mieć wyczucie piękna naturalnego Gefühl für Naturschönheit haben
zamiłowanie n Vorliebe f (do czegoś für etw), Liebe f (zu etw)
mieć zamiłowanie do muzyki Vorliebe für Musik haben
zamiłowanie do porządku Ordnungsliebe f
mieć zamiłowania artystyczne Kunstliebhaber sein
ona robi to z zamiłowaniem sie tut das mit Vorliebe
dość genug
mieć dość czegoś etw satt haben
mam tego 〈jej〉 dość! ich habe es 〈sie〉 satt!
forsa f pot Blech n
mieć forsy jak lodu Geld wie Heu haben
on (to) ma forsę 〈pieniążki〉! er (der) ist gut bei Kasse!
ochota f Lust f
pot mieć ochotę na coś auf etw Lust haben
nie mam ochoty ich habe keine Lust
racja f
Recht n
mieć rację Recht haben
przyznawać komuś rację j-m Recht geben
nie masz racji du bist im Unrecht
racja! richtig!
(powód) Grund m
z jakiej racji? aus welchem Grunde?
(porcja) Ration f
racja żywnościowa Verpflegungsration f
racja stanu Staatsraison f
znaczenie n Bedeutung f
znaczeni światowe Weltgeltung f
ekonomista o światowym znaczeniu Βkonomist mit Weltgeltung
bez znaczenia belanglos
mieć znaczenie von Bedeutung sein
to nie ma znaczenia das spielt keine Rolle
abonament m
Abonnement n
abonament 〈prenumerata〉 na 3 miesiące das Abonnement für drei Monate
trzymiesięczny abonament na przedstawienia teatralne 〈seanse filmowe〉 ein 3-Monate-Abonnement für Theater- 〈Kinovorstellungen〉
mieć abonament na coś auf etw abonniert sein
przedłużyć 〈odwołać〉 abonament ein Abonnement verlängern 〈abrufen〉
(tramwajowy) Dauerkarte f
apetyt m Appetit m
nie mieć apetytu keinen Appetit haben
bank m Bank f
bank handlowy Handelsbank f
bank prywatny Privatbankhaus n
otworzyć 〈mieć〉 konto w banku ein Konto bei der Bank 〈ein Bankkonto〉 eröffnen 〈haben〉
pójść do banku auf die Bank gehen
założyć bank eine Bank gründen
dostęp m Zutritt, Zugang m
dostęp do środków przekazu 〈do morza〉 Zugang zu den Medien 〈zum Meer〉
mieć dostęp 〈wstęp〉 do 〈na teren〉 czegoś Zutritt zu etw haben
handl zapewnić dostęp na rynek naszym produktom Zugang fur unsere Produkte auf den Markt sichern
dyżur m Dienst m
nocny dyżur Nachtdienst m
mieć nocny dyżur Nachtdienst haben
gardło n
Kehle f
Hals m
mieć bóle gardła Halsschmerzen haben
gorączka f Fieber n
dostać gorączki Fieber bekommen
mieć 〈mierzyć〉 gorączkę Fieber haben 〈messen〉
gość m Gast m
mieć gośćci Besuch haben
gust m Geschmack m
mieć dobry gust einen guten Geschmack zeigen
kaszel m Husten m
mieć kaszel Husten haben

Słownik polsko-włoski PWN

mieć v
avere, possedere
mieć mieszkanie/samochód avere una casa/una macchina
mieć męża/żonę essere sposata/sposato
nie mieć pieniędzy essere senza soldi
nie mieć czasu non avere tempo
(o ubraniu)mieć na sobie płaszcz/marynarkę portare un capotto/una giacca
(prowadzić) tenere
mieć bar/restaurację tenere un bar/un ristorante
(musieć) dovere
(wyraża zamiar)miałem wyjść stavo per uscire
(bezosobowo)nie ma (+ l. poj.) non c’è, (+ l. mn.) non ci sono
(w wyrażeniach)
mieć kłopoty essere nei guai
mieć ochotę coś zrobić avere voglia di fare qc
mieć rację avere ragione
mieć zamiar avere intenzione di fare qc
masz! (trzymaj) tieni!
, mieć się stare
jak się masz? come stai?
mam się dobrze sto bene
miotła f
scopa f
(do zamiatania ulicy) granata, ramazza f
nie ma v non c’è (+ liczba pojedyncza), non ci sono (+ liczba mnoga)
nie ma wyjątków non ci sono eccezioni
opinia f
opinione f, parere m
mieć o kimś dobrą opinię avere una buona opinione di qu
mieć dobrą opinię (w pracy) avere ottime referenze
(reputacja) reputazione, fama f
racja f
ragione, retta f
mieć rację avere ragione
nie mieć racji avere torto
(żywnościowa) razione f
swój adj
(nieosobowo) proprio
na swój sposób a modo proprio
robić po swojemu fare di testa propria
(odmiennie) mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro
wracam do swojego domu torno a casa mia
pilnuj swoich spraw occupati dei fatti tuoi
(w wyrażeniach)
mieć swój rozum non essere stupido
mieć swoje powody avere le sue ragioni
ochota f voglia f, desiderio m
z ochotą di buon grado
mieć ochotę na coś avere voglia di qc
masz ochotę na kawę? gradisci un caffè?
wspólny adj comune
wspólnymi siłami con forze congiunte
nie mieć z kimś nic wspólnego non avere nulla a che fare con qu
to nie ma nic wspólnego non c’entra
alergia f allergia f
mieć alergię na coś essere allergico a qc
baczność
1. f vigilanza f
przen mieć się na baczności stare in guardia
2. int
woj baczność! attenti!
stać na baczność stare sull’attenti
brak m
scarsezza, mancanza f
brak żywności penuria di viveri
ciągły brak czasu la cronica mancanza di tempo
z braku czegoś in mancanza di qc
lacuna f
mieć braki w wykształceniu avere lacune nell’istruzione
ciśnienie n pressione f
ciśnienie mieć wysokie/niskie ciśnienie avere la pressione alta/bassa
czynić v fare, effettuare
czynić cuda operare miracoli
mieć z kimś/czymś do czynienia avere a che fare con qu/qc
debet m ekon dare m
pot mieć debet avere il conto in rosso
dostatek m
abbondanza f
mieć czegoś pod dostatkiem avere qc in abbondanza
(dobrobyt) benessere m
doświadczenie n
esperienza f
brak doświadczenia inesperienza f
mieć doświadczenie w czymś avere esperienza in qc
z doświadczenia per esperienza
(eksperyment) esperimento m
dowcip m
spirito m
mieć dowcip avere spirito
(anegdota) barzelletta f
dyspozycja f disposizione f
mieć coś do dyspozycji disporre di qc
dyżur m turno, servizio m
mieć dyżur essere di turno
med ostry dyżur urgenza f pl
kac m
mieć kaca smaltire la sbornia

Słownik polsko-rosyjski PWN

mieć
1 (posiadać: o przedmiotach fizycznych, przenośnie o osobach, o dolegliwościach) быть у кого-н.
mam pieniądze у меня есть деньги
on ma katar у него насморк
2 (mieć ileś lat) быть кому-н.
miała 30 lat ей было 30 лет
3 (charakteryzować się określoną wielkością, rozmiarami) быть ростом, высотой itp. в столько-то метров itp.
ten pałac ma 230 metrów wysokości этот дворец высотой в 230 метров
4 (charakteryzować się czymś: w wyrażeniach o znacz. abstrakcyjnym) иметь
mieć zastosowanie иметь применение
to nie ma znaczenia это не имеет значения
5 (uważać za jakiegoś) считать каким-н.
ma go za geniusza он считает его гением
jak się masz как поживаешь
ma
1 (powinien) должен
macie tam pojechać вы должны туда поехать
2 (w pytaniach o czynność, którą trzeba wykonać)nie tłumaczy się
co mamy robić? что нам делать?
3 (ma coś do zrobienia) надо кому-н.
mam do napisania artykuł мне надо написать статью
mamy (jest)nie tłumaczy się
dzisiaj mamy sobotę сегодня суббота
masz (weź) на / возьми;
mieć się (czuć się) чувствовать [-уст-] себя
nie ma (ktoś nie ma czegoś) у кого-н. нет чего-н.
nie mamy dolarów у нас нет долларов
nie ma co нечего
nie ma gdzie негде
nie ma kiedy некогда
nie ma po co незачем
czynienie: mieć do czynienia (z kimś, czymś) иметь дело
mienie имущество
miotła метла
prawo
1 (prawodawstwo) право
2 (prawo do czegoś) право на что-н.
3 (ustawa, norma; prawidłowość) закон
4 (wydział prawa na uczelni) юридический факультет
jakim prawem no какому праву
mieć prawo (coś zrobić) быть вправе
nie mieć prawa (nie wolno) не сметь
prawem (na podstawie prawa) по праву
prawo jazdy водительские права
racja
1 (podstawa) основание
2 (argument) аргумент
3 (argument wykorzystywany w dyskusji, sporze) довод
4 (replika: słusznie, zgadzam się!) верно / правильно
mieć rację быть правым
nie mieć racji быть неправым
racja stanu государственные интересы / интересы государства
z jakiej racji с какой стати
zamiar
1 намерение
2 (intencja, zwykle zła) умысел
ma zamiar (powziął decyzję) намерен
ktoś ma zamiary (ma plany) у кого-н. есть планы
mieć zamiar (coś zrobić) собираться
dreszcz
1 дрожь ż
2 (dreszcz lęku, wzruszenia) трепет
dreszcze озноб
mieć dreszcze знобить
mam dreszcze меня знобит
głębokość глубина
o głębokości, mający głębokość czegoś глубиной во что-н.
mieć głębokości ileś быть глубиной в столько-то
nadzieja надежда
mieć nadzieję надеяться
miejmy nadzieję будем надеяться
nic ничто
bez niczego (bez trudności, zabiegów, formalności itp.) запросто
być do niczego никуда не годиться
do niczego ни к чему;
na nic ни к чему;
nic a nic ровным счётом ничего;
nic innego, jak не что иное, как
nie było nic (do zrobienia itp.) нечего было сделать
ktoś nie ma nic (do zrobienia itp.) кому-н. нечего сделать
nie mieć nic do rzeczy не иметь никакого отношения к делу
pewność
1 (czegoś) уверенность в чём-н.
2 (niezawodność) надёжность
3 (wiarygodność) достоверность
4 (bezpieczeństwo) безопасность
5 (gwarancja, uzasadnienie) гарантия
dla pewności (na wszelki wypadek) на всякий случай
mieć pewność czegoś быть уверенным в чём-н.
nie ma pewności (nie wiadomo) неизвестно
pewność siebie
1 самоуверенность
2 (przekonanie o własnej zaradności) уверенность в себе;
z pewnością
1 (na pewno) наверно / наверное / наверняка
2 (z całą pewnością) безусловно
wysokość
1 высота
2 (ilość, wielkość) размер
3 (poziom, np. napięcia) уровень
mieć wysokości быть высотой в что-н.
na wysokość в высоту
o wysokości, mający wysokości высотой в что-н.
autorytet авторитет
mieć autorytet пользоваться авторитетом
baczność
1 (uwaga) внимание
2 (komenda «baczność! ») смирно!
mieć się na baczności
1 1. быть настороже / быть начеку
2 (przed kimś, czymś) остерегаться кого-н., чего-н.;
na baczność (postawa) по стойке смирно / навытяжку
cel
1 цель ż
2 (tarcza) мишень
mieć na celucoś иметь целью сделать что-н.
w celu, celemczegoś с целью сделать что-н.
dyspozycja
1 расположение
2 (plan) план
być do dyspozycji находиться в распоряжении
mieć do dyspozycji иметь в своём распоряжении
grubość толщинаcoś
grubości (czegoś) толщиной в что-н.;
mieć grubości быть толщиной в
humor
1 юмор
2 (nastrój) настроение
mieć humory капризничать
nie być w humorze быть не в духе
krótki
1 короткий
2 (lakoniczny, zwięzły) краткий
krótki wzrok близорукость
mieć krótki wzrok быть близоруким
w krótkim czasie
1 (niedługo) в скором времени / вскоре
2 (szybko) в короткий срок
na krótko przed czymś незадолго до чего-н.
jest za krótki (na kogoś, dla kogoś: o rozmiarze, np. płaszcza) короток кому-н.
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
mieć się
rzeczownik

Słownik włosko-polski PWN

mio Wymowa
1. adj poss mój, moja, moje
il mio quaderno mój zeszyt
i miei fratelli moi bracia
2. pron poss mój
il mio è quello ten jest mój
i miei moi rodzice, moja rodzina
avviso Wymowa m
komunikat, informacja
dare avviso zawiadomić
zawiadomienie
avviso di pagamento wezwanie płatnicze
ogłoszenie (w prasie)
ostrzeżenie
l’ultimo avviso! ostatnie ostrzeżenie!
opinia
a mio avviso według mnie
conto [k Wymowa] m
obliczenie, rachunek
przen per conto mio... jeśli o mnie chodzi...
fare i conti con qu rozliczyć się z kimś
rendersi conto di qc zdać sobie sprawę z czegoś
tener conto di qc liczyć się z czymś
(w restauracji) rachunek
mi porti il conto! proszę o rachunek!
dovere Wymowa
1. vt
musieć
devo andare muszę iść
mieć zamiar
dovevo partire, ma... miałem wyjechać, ale...
(prawdopodobieństwo)devono essere le otto chyba jest ósma
być winnym/dłużnym
quanto Le devo? ile jestem panu winny?
2. m obowiązek, powinność
faccio il mio dovere to mój obowiązek
fatto2 Wymowa m
fakt, wydarzenie
cogliere sul fatto złapać na gorącym uczynku
sprawa
sono fatti miei to moja sprawa
in fatto di... w kwestii..., odnośnie do...
forte Wymowa
1. adj
silny, mocny (o człowieku, kawie)
wytrzymały (materiał)
głośny (o muzyce)
znaczny (ubytek)
gwałtowny (spadek)
piatto forte danie podstawowe
taglia forte duży rozmiar (ubrania)
2. adv silnie, mocno
andar forte jechać szybko
parla più forte mów głośniej
3. m non è il mio forte to nie jest moja mocna strona
giudizio [ʤu’dittsjo Wymowa] m
zdanie, opinia
a mio giudizio moim zdaniem
rozsądek
prawn wyrok
rel giudizio universale/finale Sąd Ostateczny
malgrado Wymowa
1. praep (po)mimo
mio malgrado wbrew mojej woli
2. conj chociaż, mimo że
modo Wymowa m
sposób
modo di fare sposób postępowania
styl (życia)
i modi maniery, sposób bycia
gram modo di dire wyrażenie
ad/in ogni modo tak czy inaczej
a modo mio po mojemu
in nessun modo w żadnym wypadku
parere Wymowa
1. vi
wydawać się
pare che... wydaje się, że...
pare impossibile to wydaje się niemożliwe
ma ti pare! ależ skąd!
2. m sąd, opinia
a parer mio moim zdaniem
parte Wymowa f
część
(w wyrażeniach)
a parte oddzielnie
d’altra parte z drugiej strony
da parte mia jeśli o mnie chodzi
far parte di qc wchodzić w skład czegoś
in partee częściowo
la maggior parte większość
mettere da parte odłożyć
prendere parte a qc wziąć udział w czymś
strona, kierunek
da questa parte tędy, w tę stronę
film, teatr rola
prawn strona
poco Wymowa
1. adj indef
mało, niewiele
poca gioia mało radości
poche persone niewiele osób
nieduży, niewielki
poca memoria słaba pamięć
2. pron indef
mało, niewiele
mangia poco niewiele je
(w wyrażeniach)
per poco o mało co
ne ho ancora per poco zajmie mi to jeszcze chwilę
di qui a casa mia c’è poco stąd do mnie jest niedaleko
3. adv
niezbyt
poco buono niezbyt dobry
(w relacjach czasowych)
da poco od niedawna
fra poco za niedługo
poco fa przed chwilą
mi fermerò poco nie zostanę długo
(w formie skróconej)
un po’ trochę
un po’ tardi jest trochę za późno
guarda un po’ popatrz
4. m
odrobina, mała ilość
(w połączeniu z di) trochę
un po’ di pane trochę chleba
proprio Wymowa
1. adj (swój) własny
con i miei propri occhi na własne oczy
senso proprio znaczenie dosłowne
2. m lavorare in proprio pracować na swoim
3. adv naprawdę, właśnie
è proprio lui! to on we własnej osobie!
ragazzo [ra’gattso Wymowa] m chłopak (ragazza f dziewczyna)
il mio ragazzo mój chłopak
roba Wymowa f rzeczy
è roba mia to moje
sorella Wymowa f siostra
mia sorella moja siostra
tempo Wymowa m
czas
da molto tempo od dawna
da poco tempo od niedawna
da quanto tempo? od jak dawna?, od kiedy?
nello stesso tempo równocześnie
tempo fa dawno temu
fare in tempo zdążyć
okres, epoka
ai miei tempi za moich czasów
(w wyrażeniach)
a tempo perso w wolnych chwilach
a tempo pieno w pełnym wymiarze godzin (pracować)
primo/secondo tempo pierwsza/druga połowa (meczu, filmu)
pogoda
che tempo fa? jaka jest pogoda?
previsioni del tempo prognoza pogody
fa bel/brutto tempo est ładnie/brzydko
gram czas
muz rytm
battere il tempo wybijać rytm
uso Wymowa m
użycie, używanie
a uso di... przeznaczony dla...
istruzioni per l’uso instrukcja obsługi
per uso esterno do użytku zewnętrznego
praktyka, ćwiczenie
zwyczaj
usi e costumi obyczaje
è mio uso... mam zwyczaj...

Przysłowia

chcąc
dla chcącego nie ma nic trudnego
where there’s a will there’s a way
dziad
nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, dziadek się śmiał i tak samo miał
≈ you’ll be laughing on the other side of your face when the same thing happens to you
dzie
dzieci i ryby głosu nie mają
children should be seen and not heard
kol
nie ma róży bez kolców
there is no rose without a thorn
ko
każdy kij ma dwa końce
it cuts both ways pot.
two can play at that game pot.
kuchar
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
too many cooks spoil the broth
mlek
nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem
(it’s) no use a. no good crying over spilt milk
prac
bez pracy nie ma kołaczy
no work, no pay
róż
nie ma róży bez kolców
there’s no rose without a thorn
zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining

Przydatne zwroty

Auf großem Fuße leben

(prowadzić wystawne życie) Żyć na wysokiej stopie; żart. (mieć duży rozmiar buta) mieć nogi a. stopy jak podolski złodziej pot., żart.

Guter Dinge sein książk.

(być w pogodnym nastroju) Mieć dobry humor; (mieć nadzieję) być dobrej myśli

etw + A Im Griff haben

(w rękach) Mieć wyczucie czegoś; (pilnować) mieć coś pod kontrolą
Alle Trümpfe in der Hand a. (den) Händen haben.
Mieć wszystkie atuty w ręku.

etw + A Auf der Zunge haben

(przypominać sobie) Mieć coś na końcu na języka; (zdradzić) o mało czegoś nie powiedzieć
Auf festen Füßen stehen.
Mieć pewny a. mocny grunt pod nogami.
Augen wie ein Luchs haben.
Mieć sokoli wzrok.
Blaues Blut in den Adern haben.
Mieć szlacheckie pochodzenie.
Den Himmel auf Erden haben książk.
[osoba] Mieć się dobrze.
Den Nerv haben, etw zu tun pot.
Mieć odwagę coś zrobić.
Den Rücken freihaben.
Mieć swobodę działania.
Die Fresse voll haben posp.
Mieć czegoś powyżej uszu pot.
Die richtige Nase haben pot.
Mieć nosa.
Die Schnauze voll haben posp.
Mieć czegoś powyżej uszu pot.
Dreck am Stecken haben pot.
Mieć coś na sumieniu.
Einen Schuss haben pot.
Mieć bzika pot.
Ein Rad abhaben pot.
Mieć nie po kolei w głowie pot.
Ein ungewaschenes Maul haben posp.
Mieć niewyparzony język pot.
Es gut getroffen haben.
Mieć szczęście, dobrze trafić.
Genug a. viel auf dem Buckel haben pot.
Mieć dużo na głowie pot.
(gern) Eine Rolle spielen wollen.
Mieć duże ambicje.
jmdn Im Sack haben.
Mieć a. trzymać kogoś w garści pot.
Keine Ehre im Leib(e) haben.
Nie mieć za grosz honoru.
Kunst kommt von können żart.
Żeby tworzyć, trzeba mieć talent.
Mein Name ist Hase pot., żart.
Nic o tym nie wiem, nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
Mit etw + D zu tun haben.
Mieć coś wspólnego z czymś.
Nicht satt werden, etw zu tun.
Nie mieć czegoś dosyć.
etw + A Noch am Bein haben pot.
Mieć zobowiązania; ≈ wisieć coś komuś pot.

You have to have a teaching qualification in order to be considered.
Musisz mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby wzięto pod uwagę Twoją kandydaturę.

A teaching qualification is a requirement for this post.
Na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie pedagogiczne.

It is always wise to have spare fuses handy.
Zawsze dobrze jest mieć zapasowe bezpieczniki.

To have the world at one’s feet.
Mieć świat u (swoich) stóp.
Zum Schuss kommen pot.
Mieć możliwość zrobienia czegoś.
Zwei a. mehrere a. noch ein Eisen im Feuer haben pot.
Mieć coś w rezerwie.
Zwischen Baum und Borke stecken a. sitzen.
Mieć twardy orzech do zgryzienia.

You must report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

You will report to the duty sergeant on arrival.
Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

Unglück im Spiel, Glück in der Liebe przysł.
Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości.

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

jmdn Am liebsten von hinten sehen pot.
Najbardziej lubić kogoś, kiedy go nie ma.
Das liegt a. steckt ihr im Blut.
Ona ma to we krwi.
Das Problem ist vom Tisch pot.
Problem mamy z głowy pot.
Die Mannschaft hat einige Niederlagen auf dem Buckel pot.
Drużyna ma kilka porażek na swoim koncie pot.
Er hat Nerven wie Drahtseile a. Stricke pot.
On ma żelazne nerwy a. nerwy jak postronki.
Give me classical music/the Mediterranean climate every time!
Nie ma (to) jak muzyka klasyczna/klimat śródziemnomorski!
Kein Gedanke (daran)! pot.
Mowy nie ma! pot.
Mein Schlitten hat schon einige Kilometer auf dem Buckel pot.
Moja fura ma już trochę przejechane pot.

[infml] I mean to make him confess, come what may.
[infml] Niech się dzieje, co chce — mam zamiar skłonić go do przyznania się.

Please let me know your intentions.
Daj mi znać, co zamierzasz.

Please let me know what you have in mind.
Daj mi znać, jakie masz zamiary.

Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

My intention is to merge the two companies.
Mam zamiar połączyć obie firmy.

What I have in mind is to merge the two companies.
Zamierzam połączyć obie firmy.

I have no intention of dismissing you.
Nie mam zamiaru Cię zwalniać.

I see now you were right and I was wrong.
Widzę teraz, że miałeś rację, a ja byłem w błędzie.

I have no objection to your taking the day off
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

I have nothing against your taking the day off.
Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

(If I were) given the chance, I wouldn’t hesitate.
Gdybym miał taką szansę, nie wahałbym się.

There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
There’s hardly enough room to swing a cat.
Nie ma się tu gdzie obrócić.

He is still undecided as to what action to take.
Wciąż nie jest zdecydowany, co ma robić.

He is still wondering what to do.
Wciąż zastanawia się, co robić.

I have my doubts (about his competence).
Mam wątpliwości (co do jego kompentencji).

Nobody can deny that he has great experience in this field.
Nie da się zaprzeczyć, że ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie.

We are (quietly) confident that we will win.
Mamy (cichą) nadzieję, że zwyciężymy.

Francis told me of your accident. I sympathize with you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo mi przykro, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziesz do siebie.

[infml] The reason why he left was the lack of prospects.
[infml] Odszedł, bo nie miał perspektyw awansu.

He left on account of the lack of prospects.
Odszedł z powodu braku perspektyw awansu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „mieć” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

mieć (żal, chęć)
mieć (jakąś cechę)
mieć (coś po kimś)
mieć (coś zrobić z wyboru)
mieć (grypę)
mieć (coś zrobić z przymusu)
mieć (kogoś za jakąś osobę)
mieć melodię (do czegoś) pot.
mieć minus (u kogoś) pot.
mieć na oku (coś, jakiś interes)
mieć na widoku (jakiś interes)
mieć na widoku (czyjeś dobro)
mieć oko (na kogoś, coś)
mieć prawo (coś zrobić)
mieć się (ktoś jakoś)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich