chcieć

Słownik polsko-angielski PWN

chcieć cz. to want
chcę iść do kina I want to go to the cinema
chcę/chciałabym cię o coś prosić I want/I’d like to ask you a favour
chcieć dobrze to mean well
chce mi się spać I feel sleepy
nie chciało mu się he didn’t feel like it
dokąd zaim. where (to)
idź, dokąd chcesz go wherever you want
nie miała dokąd pójść she had nowhere to go
jeść cz. to eat
chce mu się jeść he’s hungry

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

I wreszcie, po zainwestowaniu w przedsiębiorstwo, inwestorzy kapitałowi
chcą
monitorować bieżące wyniki, jakie przynosi ich inwestycja.

Finally, having invested in a business, equity investors
need to
monitor the ongoing performance of their investment.
I wreszcie, po zainwestowaniu w przedsiębiorstwo, inwestorzy kapitałowi
chcą
monitorować bieżące wyniki, jakie przynosi ich inwestycja.

Finally, having invested in a business, equity investors
need to
monitor the ongoing performance of their investment.

Dla istniejącego lub nowego podmiotu wchodzącego na rynek, który
chce
rozszerzyć swoją bazę klientów, zaleta posiadania zdolności wytwórczej VPP polega na tym, że VPP może być wykorzystana jako...

The advantage of owning VPP capacity for an existing operator or a new entrant which
wants
to expand its client base lies in the fact that the VPP can be used as a hedging instrument for (other)...
Dla istniejącego lub nowego podmiotu wchodzącego na rynek, który
chce
rozszerzyć swoją bazę klientów, zaleta posiadania zdolności wytwórczej VPP polega na tym, że VPP może być wykorzystana jako instrument zabezpieczający w stosunku do (innych) realizowanych fizycznie transakcji.

The advantage of owning VPP capacity for an existing operator or a new entrant which
wants
to expand its client base lies in the fact that the VPP can be used as a hedging instrument for (other) physical transactions carried out.

Po pierwsze, działając już na Ukrainie w sektorze finansowym, konsorcjum
chciało
rozszerzyć swoją działalność w tym segmencie.

First, being already active in the financial market sector in Ukraine, the Consortium
wished to
grow in this business segment.
Po pierwsze, działając już na Ukrainie w sektorze finansowym, konsorcjum
chciało
rozszerzyć swoją działalność w tym segmencie.

First, being already active in the financial market sector in Ukraine, the Consortium
wished to
grow in this business segment.


Słownik polsko-niemiecki PWN

chcieć wollen
nie chce mi się ich habe kein Lust
chciałbym bardzo... ich möchte gern...
chcieć to móc wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
jeść essen
jeść śniadanie frühstücken
jeść obiad 〈kolację〉 zu Mittag 〈zu Abend〉 essen
chce mi się jeść ich bin hugrig
daj mi co(ś) zjeść gib mir etwas zu essen
nie ma co jeść 〈pić〉 es gibt nichts zu essen 〈zu trinken〉
komentować
kommentieren
(objaśniać) erläutern
skomentować coś zu etw Kommentar geben
on nie chciał tego skomentować er wollte dazu keinen Kommentar geben
pełnomocnictwo n
Vollmacht f
(upoważnienie) Bevollmächtigung f
pełnomocnictw nadzwyczajne 〈szczególne〉 Sondervollmacht f
udzielić komuś pełnomocnictwa j-n bevollmächtigen
on chce 〈domaga się〉 nadzwyczajnych pełnomocnictw er will Sondervollmachten
pić
trinken
(popijać) zechen
pić bruderschaft Brüderschaft trinken
chce mi się pić ich habe Durst
słyszeć hören
nie chcę nic o tym słyszeć ! ich will nichts davon horen!

Słownik polsko-włoski PWN

chcieć v volere, desiderare (+ tryb łączący)
chcę loda/odpocząć voglio un gelato/riposare
chce, żebyś przyszedł vuole che tu venga
rób, jak chcesz fai come vuoi
(w sklepie)chciałbym... vorrei/desidererei...
nic mi się nie chce ho la fiacca
aby
1. conj
(wyraża cel) affinché, perché (+ tryb łączący)
mówię ci to, abyś wszystko zrozumiał te lo dico affinché tu capisca tutto
con lo scopo di (+ bezokolicznik)
przyszedłem, aby ci to powiedzieć sono venuto per dirtelo
(wyraża skutek)zbyt..., aby troppo...per
(w dopełnieniu) che
chciałbym, aby... vorrei che...
2. part czy aby jest świeży? sarà fresco?
czesać v
pettinare (kogoś – qu)
iść się uczesać andare dal parrucchiere
chciałabym się uczesać (u fryzjera) vorrei fare una messa in piega
, czesać się pettinarsi
gdyby conj
(hipoteza) se (+ tryb łączący)
gdyby chciał, to by mógł se volesse potrebbe farlo
gdyby przypadkiem przyszedł caso mai arrivasse
jak gdyby come se
jak gdyby nigdy nic come se nulla fosse
(żal) se (+ tryb łączący)
gdybym wiedział! se lo avessi saputo!
gdyby tak można było wyjechać! se si potesse partire!
ile
1. pron, inter quanto
ile płacę? quanto spendo?, quanto pago?
ile to kosztuje? quanto costa?
2. adj, inter quanto, quanta, quanti, quante
ile chcesz makaronu? quanta pasta prendi?
ile masz dzieci? quanti figli hai?
3. pron
o ile wiem per quanto io sappia
o ile to możliwe se (è) possibile
ile..., tyle ... quanto... tanto
ile osób, tyle zdań quante persone tante opinioni
o ile więcej pracy, o tyle więcej pieniędzy quanto più lavoro, tanto più denaro
4. conj
o ile nie purché (+ tryb łączący)
o ile tylko sempre che (+ tryb łączący)
o ile tylko zechcesz, będziemy mogli wyjść sempre che tu lo voglia, potremmo uscire
jeśli conj se
jeśli chcesz se vuoi
jeśli to możliwe se è possibile
jeśli mnie zaprosisz, przyjdę se mi inviterai verrò
jeśli o mnie chodzi per conto mio, per ciò che mi riguarda
jeśli tak in questo caso
jeśli nie purché (+ tryb łączący)
jeśli tylko sempre che (+ tryb łączący)
jeśli tylko zechcesz... sempre che tu lo voglia...
już adv
già
już od dziecka... già da bambino...
już skończyłem ho già finito
już jest za późno ormai è troppo tardi
już dosyć! ora basta
(dalej nie)już nie non più
już nie chcę non voglio più
(zaraz) subito
już to robię lo faccio subito
już idę! vengo subito!
(dla czynności mającej nastąpić) stare per (+ bezokolicznik)
już kończę sto per finire
który
1. pron
(w pytaniach) quale
który/która ci się podoba? quale ti piace?
którą/którego chcesz? quale vuoi?
(w zdaniach względnych) che (nieodmienny, jako podmiot i dopełnienie)
człowiek, którego widzisz/poznałeś l’uomo che vedi/che hai conosciuto
ten, który... quello che...
ci, którzy... quelli che...
(w pozostałych funkcjach) cui (nieodmienny), il/la quale, i/le quali
człowiek, z którym rozmawiałem l’uomo con cui/con il quale ho parlato
2. adj (w pytaniach) che, quale
która to godzina? che ore sono?
naprawdę adv davvero, veramente
to naprawdę ładne! è proprio bello!
tak jest naprawdę è veramente così
tak naprawdę, to czego ty chcesz? insomma, che cosa vuoi?
ona pron pers (o osobie) lei, ella, (o rzeczy, zwierzęciu) essa
ona sama lei stessa
widzę ją vedo lei, la vedo
czego ona jeszcze chce? cosa vuole ancora quella lì?
pić v
bere
wypić do dna scolarsi (butelkę wody – una bottiglia di acqua)
pić mi się chce ho sete
(alkohol) bere
(cisnąć) stringere
przedstawić, przedstawiać v
presentare (kogoś komuś – qu a qu)
przedstawić/ać gości fare le presentazioni
przen esporre, presentare (sytuację – la situazione)
przedstawić swoją kandydaturę proporsi candidato
przedstawić propozycję fare una proposta
(o zdjęciu, artyście) rappresentare, raffigurare
przedstawić/ać się presentarsi
chciałbym się przedstawić mi vorrei presentare
ruszać, ruszyć v
muovere
ruszać/yć ręką/nogą articolare un braccio/una gamba
(dotknąć) toccare (coś – qc)
(wystartować) mettersi in moto, partire
samochód nie chce ruszyć la macchina non parte
ruszać/yć się muoversi
nie ruszaj się! stai fermo!

Słownik polsko-rosyjski PWN

chcieć хотеть
chcąc nie chcąc волей-неволей
chce się spać спится / хочется спать
nie chce się (z lenistwa) лень
mówić
1 говорить
2 (informować) сообщать
3 (gawędzić, wspólnie z kimś roztrząsać coś) толковать
4 (zwracać się do kogoś) обращаться к кому-н.
5 (mówić o kimś źle) наговаривать на кого-н.
mówcie, co chcecie, ale что ни говори;
mówić dalej продолжать
mówić sobie po imieniu быть на ты с кем-н.;
mówić z naciskiem (o czymś) подчёркивать что-н.;
nie ma co mówić нечего сказать / ничего не скажешь / слов нет
nie mów (doprawdy?) не скажи;
tak się tylko mówi это только так говорят
natomiast
1 же (stawia się na drugim miejscu)
natomiast on śpi он же спит
2 (za to) зато (stawia się na pierwszym miejscu)
nie chce iść, może natomiast pojechać не хочет идти, зато может поехать

Przysłowia

chc
chcieć to móc
where there’s a will there’s a way
chcąc
dla chcącego nie ma nic trudnego
where there’s a will there’s a way
jeżeli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet musi iść do góry
if the mountain won’t come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain

Przydatne zwroty

I want to go to Italy.
Chcę pojechać do Włoch.

I would like to go to Italy.
Chciałbym pojechać do Włoch.

I must apologize for the delay in replying to your letter.
Chciałbym przeprosić, że tak długo nie odpowiadałem na list.

I must apologize for being so late with these birthday wishes.
Chciałbym przeprosić, że tak długo zwlekałem ze złożeniem życzeń.

If you ask me I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

If you want my advice, I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

jmdm An den Kragen wollen pot.
Chcieć się komuś dobrać do skóry.

This is just what I don’t want.
Tego właśnie nie chciałem.

He wants to get the best of both worlds.
Chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.
Ich schämte mich in Grund und Boden.
Ze wstydu chciałem zapaść się pod ziemię.
Komme, was (da) wolle.
Niech się dzieje, co chce.
Mein Name ist Hase pot., żart.
Nic o tym nie wiem, nie chcę mieć z tym nic wspólnego.

What do you want to be when you grow up?
Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?

I would like to be a pilot, but my health is not good enough.
Chciałbym zostać pilotem, ale nie mogę ze względu na stan zdrowia.

You can go if you wish.
Możesz iść, jeśli chcesz.

[infml] I mean to make him confess, come what may.
[infml] Niech się dzieje, co chce — mam zamiar skłonić go do przyznania się.

Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

May I ask you why you no longer want the goods?
Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „chcieć” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich