Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
...badania wytrzymałości pasa na złamania określonego w ppkt 8.2.5.1, bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 8.2.5.1, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.
Szerokość taśm należy zmierzyć podczas badania wytrzymałości pasa na złamania określonego w ppkt 8.2.5.1, bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 8.2.5.1, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.

8.2.5.1., bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 8.2.5.1, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.
8.2.5.1., bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 8.2.5.1, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.

...badania wytrzymałości pasa na złamania określonego w pkt 8.2.5.1, bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 8.2.5.1, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.
Szerokość taśm należy zmierzyć podczas badania wytrzymałości pasa na złamania określonego w pkt 8.2.5.1, bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 8.2.5.1, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.

...wytrzymałości taśmy na zerwanie określonego w pkt 7.2.5.1 poniżej, bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

The minimum width at the child-restraint straps which contact the dummy shall be 25 mm. These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 7.2.5.1. below,...
Minimalna szerokość taśm urządzenia przytrzymującego dla dzieci mających styczność z manekinem musi wynosić 25 mm. Wymiary te należy zmierzyć podczas badania wytrzymałości taśmy na zerwanie określonego w pkt 7.2.5.1 poniżej, bez zatrzymywania maszyny, pod
naciskiem
równym 75 % siły zrywającej taśmę.

The minimum width at the child-restraint straps which contact the dummy shall be 25 mm. These dimensions shall be measured during the strap strength test prescribed in paragraph 7.2.5.1. below, without stopping the machine and under a load equal to 75 per cent of the breaking load of the strap.

Wymagania dotyczące dynamicznej siły
nacisku
podano w pkt 4.2.16 TSI „Energia” dla kolei dużych prędkości 2006.

The requirements on dynamic
contact
force are set out in clause 4.2.16 of the High Speed Energy TSI:2006.
Wymagania dotyczące dynamicznej siły
nacisku
podano w pkt 4.2.16 TSI „Energia” dla kolei dużych prędkości 2006.

The requirements on dynamic
contact
force are set out in clause 4.2.16 of the High Speed Energy TSI:2006.

Pantograf należy zamontować na pociągu lub lokomotywie, w taki sposób, aby wytworzyć średnią siłę
nacisku
podaną w pkt 4.2.15 dla projektowanej prędkości pantografu.

The pantograph shall be mounted on a train or locomotive so as to produce a mean
contact
force as required by clause 4.2.15 for the design speed of the pantograph.
Pantograf należy zamontować na pociągu lub lokomotywie, w taki sposób, aby wytworzyć średnią siłę
nacisku
podaną w pkt 4.2.15 dla projektowanej prędkości pantografu.

The pantograph shall be mounted on a train or locomotive so as to produce a mean
contact
force as required by clause 4.2.15 for the design speed of the pantograph.

...sieci jezdne należy projektować w taki sposób, aby wytrzymywały górną wartość graniczną siły
nacisku
podaną w tabeli 4.2.15.

In accordance to clause 4.2.16, overhead contact lines shall be designed to be capable to sustain this upper limit force curve given in Table 4.2.15.
Zgodnie z punktem 4.2.16 sieci jezdne należy projektować w taki sposób, aby wytrzymywały górną wartość graniczną siły
nacisku
podaną w tabeli 4.2.15.

In accordance to clause 4.2.16, overhead contact lines shall be designed to be capable to sustain this upper limit force curve given in Table 4.2.15.

...niezawierająca zanieczyszczeń lub wad, pokryta z jednej strony klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i taśmą ochronną, a z drugiej strony warstwą antystatyczną zawierającą jonowy związek organic

...self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer
Przezroczysta taśma samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu), niezawierająca zanieczyszczeń lub wad, pokryta z jednej strony klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i taśmą ochronną, a z drugiej strony warstwą antystatyczną zawierającą jonowy związek organiczny cholinę i nadającą się do drukowania warstwą pyłoszczelną ze zmodyfikowanego długołańcuchowego alkilowego związku organicznego o całkowitej grubości bez taśmy ochronnej 54 μm lub większej, ale nie większej niż 64 μm oraz szerokości większej niż 1295 mm, ale nie większej niż 1305 mm

Transparent poly(ethylene terephtalate) self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer of ionic based organic compound choline and a printable dust-proof layer of modified long chain alkyl organic compound, having a total thickness without the liner of 54 μm or more but not more than 64 μm and a width of more than 1295 mm but not more than 1305 mm

Siła
nacisku
i charakterystyka dynamiczna pantografu

Pantograph
contact
force and dynamic behaviour
Siła
nacisku
i charakterystyka dynamiczna pantografu

Pantograph
contact
force and dynamic behaviour

Jako były minister informacji był główną osobą odpowiedzialną za
naciski
i represje wobec niezależnych mediów i dziennikarzy w latach 2003-2009.

As a former Minister of Information, he was the main person responsible for the
pressure
and repression of the independent media and journalists between 2003 and 2009.
Jako były minister informacji był główną osobą odpowiedzialną za
naciski
i represje wobec niezależnych mediów i dziennikarzy w latach 2003-2009.

As a former Minister of Information, he was the main person responsible for the
pressure
and repression of the independent media and journalists between 2003 and 2009.

Jako były minister informacji był główną osobą odpowiedzialną za
naciski
i represje wobec niezależnych mediów i dziennikarzy w latach 2003-2009.

As a former Minister of Information, he was the main person responsible for the
pressure
and repression of the independent media and journalists between 2003 and 2009.
Jako były minister informacji był główną osobą odpowiedzialną za
naciski
i represje wobec niezależnych mediów i dziennikarzy w latach 2003-2009.

As a former Minister of Information, he was the main person responsible for the
pressure
and repression of the independent media and journalists between 2003 and 2009.

...z jednej strony warstwą odporną na ścieranie a z drugiej strony substancją klejącą wrażliwą na
nacisk
i silikonową warstwą rozdzielającą

...terephthalate), covered on one side with a scratch resistant coating and on the other side with a
pressure
sensitive adhesive and a silicone release liner
Folia samoprzylepna o grubości 40 μm lub większej, ale nie większej niż 400 μm, składająca się z jednej lub więcej warstw przezroczystego, metalizowanego lub barwionego poli(tereftalanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą odporną na ścieranie a z drugiej strony substancją klejącą wrażliwą na
nacisk
i silikonową warstwą rozdzielającą

Self-adhesive film with a thickness of 40 μm or more, but not more than 400 μm, consisting of one or more layers of transparent, metallized or dyed poly(ethylene terephthalate), covered on one side with a scratch resistant coating and on the other side with a
pressure
sensitive adhesive and a silicone release liner

W celu ochrony obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem
naciskami
i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu 7. EAP zapewnia, do 2020 r.:

In order to safeguard the Union’s citizens from environment-related
pressures
and risks to health and well-being, the 7th EAP shall ensure that by 2020:
W celu ochrony obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem
naciskami
i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu 7. EAP zapewnia, do 2020 r.:

In order to safeguard the Union’s citizens from environment-related
pressures
and risks to health and well-being, the 7th EAP shall ensure that by 2020:

Przyczyny i skutki
nacisku
i przesuwu łopatki turbiny.

Causes and effects of turbine blade
stress
and creep.
Przyczyny i skutki
nacisku
i przesuwu łopatki turbiny.

Causes and effects of turbine blade
stress
and creep.

...bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania zdobyte pod
naciskiem
i w wyniku tortur.

...without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under
pressure
and torture.
Procesy pod jego nadzorem były prowadzone grupowo i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania zdobyte pod
naciskiem
i w wyniku tortur.

Trials under his supervision have been conducted summarily and inside closed sessions, without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under
pressure
and torture.

...bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania zdobyte pod
naciskiem
i w wyniku tortur.

...without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under
pressure
and torture.
Procesy pod jego nadzorem były prowadzone grupowo i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania zdobyte pod
naciskiem
i w wyniku tortur.

Trials under his supervision have been conducted summarily and inside closed sessions, without adherence to basic rights of the accused, and with reliance on confessions extracted under
pressure
and torture.

...odbioru prądu powinna być zgodna z pkt 4.2.8.2.9.6, jeżeli chodzi o uniesienie, średnią siłę
nacisku
i odchylenie standardowe każdej z tych sieci trakcyjnych.

The simulated current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.8.2.9.6 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the overhead contact lines.
Symulowana jakość odbioru prądu powinna być zgodna z pkt 4.2.8.2.9.6, jeżeli chodzi o uniesienie, średnią siłę
nacisku
i odchylenie standardowe każdej z tych sieci trakcyjnych.

The simulated current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.8.2.9.6 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the overhead contact lines.

Wyniki pomiarów powinny być zgodnie z pkt 4.2.8.2.9.6, jeżeli chodzi o każdą średnią siłę
nacisku
i odchylenie standardowe lub procentowy udział wyładowań łukowych.

The measured results shall be in accordance with the clause 4.2.8.2.9.6 for either mean
contact
force and standard deviation or percentage of arcing.
Wyniki pomiarów powinny być zgodnie z pkt 4.2.8.2.9.6, jeżeli chodzi o każdą średnią siłę
nacisku
i odchylenie standardowe lub procentowy udział wyładowań łukowych.

The measured results shall be in accordance with the clause 4.2.8.2.9.6 for either mean
contact
force and standard deviation or percentage of arcing.

...prądu powinna być zgodna z pkt 4.2.8.2.9.6, jeżeli chodzi o uniesienie oraz każdą średnią siłę
nacisku
i odchylenie standardowe lub procentowy udział wyładowań łukowych.

...collection quality shall be in accordance with clause 4.2.8.2.9.6 for uplift, and either mean
contact
force and standard deviation or percentage of arcing.
Zmierzona jakość odbioru prądu powinna być zgodna z pkt 4.2.8.2.9.6, jeżeli chodzi o uniesienie oraz każdą średnią siłę
nacisku
i odchylenie standardowe lub procentowy udział wyładowań łukowych.

The measured current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.8.2.9.6 for uplift, and either mean
contact
force and standard deviation or percentage of arcing.

...jakość odbioru prądu jest zgodna z punktem 4.2.16 dla uniesienia, a także albo dla średniej siły
nacisku
i odchylenia standardowego, albo dla procentowego udziału przerw styku (z wystąpieniem łuku

In order to be acceptable, the measured current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.16, for uplift, and either mean contact force and standard deviation or percentage of arcing.
Dopuszczenie sieci jezdnej jest możliwe wtedy, gdy zmierzona jakość odbioru prądu jest zgodna z punktem 4.2.16 dla uniesienia, a także albo dla średniej siły
nacisku
i odchylenia standardowego, albo dla procentowego udziału przerw styku (z wystąpieniem łuku elektrycznego).

In order to be acceptable, the measured current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.16, for uplift, and either mean contact force and standard deviation or percentage of arcing.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich