ekonomiczny

Słownik polsko-niemiecki PWN

ekonomiczny
ökonomisch
(gospodarczy) wirtschaftlich
(oszczędny) sparsam
integracja f (scalenie) Integration f
ekonomiczna 〈polityczna〉 integracja Europy ökonomische 〈politische〉 Integration Europas
integracja Europy Europas Integration, die Integration von Europa
integracja dla stworzenia jednolitej ponadnarodowej strefy rynkowej Integration zu einem einheitlichen, übernationalen Marktgebiet
polit integracja celów politycznych Integration von politischen Zielen, Aufeinanderabstimmung der Ziele
nacisk m
Druck m
(presja) Zwang m; Pression f
nacisk polityczny 〈ekonomiczny〉 politischer 〈ökonomischer〉 Druck
wywierać nacisk na kogoś auf j-n einen Druck ausüben
wywierać nacisk na rząd 〈społeczeństwo〉 die Regierung 〈die Gesellschaft〉 unter Druck setzen
potencjał m Potential n
potencjał ekonomiczny ökonomisches Potential, ökonomische Potenz
potencjał przemysłowy Industriepotential n
woj potencjał nuklearny Nuklearpotential n
redukować potencjał 〈(nadal) rozwijać〉 potencjał nuklearny Nuklearpotential reduzieren 〈(weiter)entwickeln〉
przeobrażenie n
Verwandlung f
(przekształcenie) Umgestaltung f
radykalne przeobrażenia tiefgreifende Umwandlungen 〈Veränderungen〉
przeobrażenia polityczne 〈ekonomiczne, strukturalne〉 politische 〈ökonomische, strukturelle〉 Umgestaltungen
wzrost m
Anwachsen n
(zwiększanie się) Zunahme f
(produkcji) Steigerung f
znaczny 〈słaby〉 wzrost ekonomiczny 〈gospodarczy〉 ein starkes 〈schwaches〉 ökonomisches Wachstum
wzrost gospodarczy Wirtschwaftswachstum, ökonomisches Wachstum
(człowieka) Wuchs m

Słownik polsko-włoski PWN

ekonomiczny adj economico

Słownik polsko-rosyjski PWN

ekonomiczny
1 (gospodarczy) экономический
2 (oszczędny) экономный
Słownik języka polskiego
Zobacz „ekonomiczny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich