ekonomiczny

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...orzekaniu o zgodności systemu pomocy państwa z wymogami wspólnego rynku, to z ogólnych aspektów
ekonomicznych
Traktatu wynika, że postępowanie to nie może nigdy prowadzić do sytuacji, w której jeg

First of all it should be observed that, whilst the procedure laid down in Articles 87 and 88 leaves a wide discretion to the Commission and, in certain conditions, to the Council to come to a...
Tytułem wstępu należy przypomnieć, że o ile postępowanie przewidziane w art. 87 i 88 pozostawia Komisji, a w pewnych przypadkach także Radzie, dużą swobodę oceny przy orzekaniu o zgodności systemu pomocy państwa z wymogami wspólnego rynku, to z ogólnych aspektów
ekonomicznych
Traktatu wynika, że postępowanie to nie może nigdy prowadzić do sytuacji, w której jego wynik byłby sprzeczny ze szczegółowymi przepisami Traktatu [20].

First of all it should be observed that, whilst the procedure laid down in Articles 87 and 88 leaves a wide discretion to the Commission and, in certain conditions, to the Council to come to a decision regarding the compatibility of a system of aids granted by States with the requirements of the common market, it is clear from the general plan of the Treaty that that procedure must never produce a result which is contrary to the specific provisions of the Treaty [20].

...VAT a belgijskimi organami administracji podatkowej może prowadzić do powstania korzyści
ekonomicznej
tylko w następujących okolicznościach:

...agreement between a person subject to VAT and the Belgian tax authorities can lead to an
economic
advantage only under the following conditions:
W tym kontekście Komisja uważa, że ugoda między podatnikiem VAT a belgijskimi organami administracji podatkowej może prowadzić do powstania korzyści
ekonomicznej
tylko w następujących okolicznościach:

In this context, the Commission considers that a settlement agreement between a person subject to VAT and the Belgian tax authorities can lead to an
economic
advantage only under the following conditions:

...nie utrudniają konkurencji na poziomie detalicznym lub w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
ekonomicznej
między różnymi produktami dostępu do sieci miedzianej.

...copper-based access products does not hinder competition at retail level or to ensure an adequate
economic
space between the different copper access inputs.
Ponadto krajowe organy regulacyjne mogą również przeprowadzić test zawężenia marży ex ante w odniesieniu do regulowanych produktów hurtowych w celu upewnienia się, czy ceny hurtowego dostępu do sieci miedzianej nie utrudniają konkurencji na poziomie detalicznym lub w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
ekonomicznej
między różnymi produktami dostępu do sieci miedzianej.

In addition, NRAs may also apply an ex-ante margin squeeze test to regulated wholesale inputs in order to ensure that wholesale access pricing of copper-based access products does not hinder competition at retail level or to ensure an adequate
economic
space between the different copper access inputs.


Słownik polsko-niemiecki PWN

ekonomiczny
ökonomisch
(gospodarczy) wirtschaftlich
(oszczędny) sparsam
integracja f (scalenie) Integration f
ekonomiczna 〈polityczna〉 integracja Europy ökonomische 〈politische〉 Integration Europas
integracja Europy Europas Integration, die Integration von Europa
integracja dla stworzenia jednolitej ponadnarodowej strefy rynkowej Integration zu einem einheitlichen, übernationalen Marktgebiet
polit integracja celów politycznych Integration von politischen Zielen, Aufeinanderabstimmung der Ziele
nacisk m
Druck m
(presja) Zwang m; Pression f
nacisk polityczny 〈ekonomiczny〉 politischer 〈ökonomischer〉 Druck
wywierać nacisk na kogoś auf j-n einen Druck ausüben
wywierać nacisk na rząd 〈społeczeństwo〉 die Regierung 〈die Gesellschaft〉 unter Druck setzen
potencjał m Potential n
potencjał ekonomiczny ökonomisches Potential, ökonomische Potenz
potencjał przemysłowy Industriepotential n
woj potencjał nuklearny Nuklearpotential n
redukować potencjał 〈(nadal) rozwijać〉 potencjał nuklearny Nuklearpotential reduzieren 〈(weiter)entwickeln〉
przeobrażenie n
Verwandlung f
(przekształcenie) Umgestaltung f
radykalne przeobrażenia tiefgreifende Umwandlungen 〈Veränderungen〉
przeobrażenia polityczne 〈ekonomiczne, strukturalne〉 politische 〈ökonomische, strukturelle〉 Umgestaltungen
wzrost m
Anwachsen n
(zwiększanie się) Zunahme f
(produkcji) Steigerung f
znaczny 〈słaby〉 wzrost ekonomiczny 〈gospodarczy〉 ein starkes 〈schwaches〉 ökonomisches Wachstum
wzrost gospodarczy Wirtschwaftswachstum, ökonomisches Wachstum
(człowieka) Wuchs m

Słownik polsko-włoski PWN

ekonomiczny adj economico

Słownik polsko-rosyjski PWN

ekonomiczny
1 (gospodarczy) экономический
2 (oszczędny) экономный
Słownik języka polskiego
Zobacz „ekonomiczny” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich