Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
Nacisk
wywierany przez wzrost przywozu towarów po niskich, dumpingowych cenach na rynku unijnym nie pozwolił przemysłowi unijnemu na ustalenie jego cen sprzedaży stosownie do warunków panujących na...

The
pressure
exercised by the increase of low-priced dumped imports on the Union market did not allow the Union industry to set its sales prices in line with market conditions and the cost increases.
Nacisk
wywierany przez wzrost przywozu towarów po niskich, dumpingowych cenach na rynku unijnym nie pozwolił przemysłowi unijnemu na ustalenie jego cen sprzedaży stosownie do warunków panujących na rynku i do wzrostu kosztów.

The
pressure
exercised by the increase of low-priced dumped imports on the Union market did not allow the Union industry to set its sales prices in line with market conditions and the cost increases.

...zgromadzono liczne dowody na to, że pozostali uczestnicy pożyczki konsorcjalnej poddawani byli
naciskom
, aby wzięli udział w ogólnej restrukturyzacji zadłużenia firmy Hynix.

Second, there is ample evidence on the record that other participants in the syndicated loan were
pressured
to participate in the overall restructuring of Hynix's debt.
Po drugie, zgromadzono liczne dowody na to, że pozostali uczestnicy pożyczki konsorcjalnej poddawani byli
naciskom
, aby wzięli udział w ogólnej restrukturyzacji zadłużenia firmy Hynix.

Second, there is ample evidence on the record that other participants in the syndicated loan were
pressured
to participate in the overall restructuring of Hynix's debt.

Nie można dopuścić do powstania uszkodzeń rogówki poprzez wywieranie na nią nadmiernego
nacisku
(tj. stosowania urządzeń kompresyjnych).

It is important to avoid causing corneal damage due to excessive
pressure
(i.e., compression artifacts).
Nie można dopuścić do powstania uszkodzeń rogówki poprzez wywieranie na nią nadmiernego
nacisku
(tj. stosowania urządzeń kompresyjnych).

It is important to avoid causing corneal damage due to excessive
pressure
(i.e., compression artifacts).

Weryfikator środowiskowy zapewnia swoją niezależność od
nacisków
komercyjnych, finansowych lub innych, które mogłyby mieć wpływ na jego osąd lub podważyć zaufanie do niezależności jego opinii i...

The environmental verifier shall ensure that it is
free
from any commercial, financial or other
pressures
which might influence its judgment or endanger trust in its independence of judgment and...
Weryfikator środowiskowy zapewnia swoją niezależność od
nacisków
komercyjnych, finansowych lub innych, które mogłyby mieć wpływ na jego osąd lub podważyć zaufanie do niezależności jego opinii i uczciwości w związku z prowadzoną weryfikacją.

The environmental verifier shall ensure that it is
free
from any commercial, financial or other
pressures
which might influence its judgment or endanger trust in its independence of judgment and integrity in relation to the verification activities.

...do eksploatacji w systemie prądu stałego 1,5 kV, średnia siła nacisku powinna być zgodna z siłą
nacisku
wymienioną w TSI „Energia” systemu kolei konwencjonalnych, pkt 7.5.2.2.2.

(‘P’) For the purposes of clauses 4.2.8.2.9.6, 6.1.2.2.6 and 6.2.2.2.15, on trains intended to be operated on the 1,5 kV DC system, the mean contact force shall be as specified in the clause...
(„P”) Do celów pkt 4.2.8.2.9.6, 6.1.2.2.6 i 6.2.2.2.15, w przypadku pociągów przeznaczonych do eksploatacji w systemie prądu stałego 1,5 kV, średnia siła nacisku powinna być zgodna z siłą
nacisku
wymienioną w TSI „Energia” systemu kolei konwencjonalnych, pkt 7.5.2.2.2.

(‘P’) For the purposes of clauses 4.2.8.2.9.6, 6.1.2.2.6 and 6.2.2.2.15, on trains intended to be operated on the 1,5 kV DC system, the mean contact force shall be as specified in the clause 7.5.2.2.2 of the CR energy TSI.

Tym samym wnioskuje się tymczasowo, że
nacisk
wywarty przez przywóz objęty postępowaniem, którego wielkość i udział rynkowy znacznie wzrosły po 2000 r., a który był realizowany po niskich cenach...

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which significantly increased their volume and market share from 2000 onwards, and which were made at low...
Tym samym wnioskuje się tymczasowo, że
nacisk
wywarty przez przywóz objęty postępowaniem, którego wielkość i udział rynkowy znacznie wzrosły po 2000 r., a który był realizowany po niskich cenach dumpingowych, odegrał dominującą rolę w wywoływaniu spadków cen i utraty udziału w rynku dla przemysłu wspólnotowego, a w efekcie – pogorszeniu się jego sytuacji finansowej.

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which significantly increased their volume and market share from 2000 onwards, and which were made at low dumped prices, played a determining role in causing price decreases and loss of market shares for the Community industry and, as a consequence, a deterioration of its financial situation.

Nacisk
, naprężenie, zginanie, ściskanie, ścinanie, skręcanie, rozciąganie, naprężenie obwodowe, zmęczenie materiału;

Stress, strain, bending, compression, shear, torsion, tension, hoop stress, fatigue;
Nacisk
, naprężenie, zginanie, ściskanie, ścinanie, skręcanie, rozciąganie, naprężenie obwodowe, zmęczenie materiału;

Stress, strain, bending, compression, shear, torsion, tension, hoop stress, fatigue;

...lub kraje, których nie dotyczy niniejsze dochodzenie, stała się mniej atrakcyjna z uwagi na silne
naciski
cenowe wywierane przez kraje objęte postępowaniem.

...countries not concerned by theses investigations became less attractive owing to the strong price
pressure
exerted by the countries concerned.
Dodatkowo należy zauważyć, że dostawa TCCA na rynek wspólnotowy przez spółki niestosujące dumpingu lub kraje, których nie dotyczy niniejsze dochodzenie, stała się mniej atrakcyjna z uwagi na silne
naciski
cenowe wywierane przez kraje objęte postępowaniem.

In addition, it should be noted that the supply of TCCA to the Community market by non-dumping companies or countries not concerned by theses investigations became less attractive owing to the strong price
pressure
exerted by the countries concerned.

...jest osłabiany w szczególności przez niezadowalający rozwój jego rentowności spowodowany ciągłym
naciskiem
cenowym wywieranym przez przywóz produktu z Indii na rynek Wspólnoty.

...particular by the unsatisfactory development of its profitability, caused by the continuous price
pressure
exerted by the Indian imports of the product concerned on the Community market.
Ten proces kontynuacji inwestycji przez przemysł wspólnotowy jest osłabiany w szczególności przez niezadowalający rozwój jego rentowności spowodowany ciągłym
naciskiem
cenowym wywieranym przez przywóz produktu z Indii na rynek Wspólnoty.

This process of continuing investments by the Community industry is being undermined in particular by the unsatisfactory development of its profitability, caused by the continuous price
pressure
exerted by the Indian imports of the product concerned on the Community market.

Wielu użytkowników twierdziło, że znajdują się pod
naciskiem
cenowym dużych detalistów lub podmiotów prowadzących dystrybucję i że bardzo trudno jest im podnosić ceny; użytkownicy ci przedstawili...

Many users claimed and provided evidence that they were under price
pressure
from the big retailers/distributors and that it was very difficult to raise their prices.
Wielu użytkowników twierdziło, że znajdują się pod
naciskiem
cenowym dużych detalistów lub podmiotów prowadzących dystrybucję i że bardzo trudno jest im podnosić ceny; użytkownicy ci przedstawili również dowody na poparcie tych twierdzeń.

Many users claimed and provided evidence that they were under price
pressure
from the big retailers/distributors and that it was very difficult to raise their prices.

...znacznej części rynku, wyjaśnić można podjęciem decyzji o utrzymaniu obecności na rynku mimo
nacisków
cenowych ze strony Chin.

...portion of the market is explained by the choice to keep a presence on the market despite price
pressure
from China.
Dlatego też fakt, że przemysł unijny nie stracił znacznej części rynku, wyjaśnić można podjęciem decyzji o utrzymaniu obecności na rynku mimo
nacisków
cenowych ze strony Chin.

Therefore, the fact that the Union industry did not lose a larger portion of the market is explained by the choice to keep a presence on the market despite price
pressure
from China.

w pkt 4.2.15 „Średnia siła
nacisku
” akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

In clause 4.2.15 ‘Mean
contact
force’ the seventh paragraph is replaced by the following:
w pkt 4.2.15 „Średnia siła
nacisku
” akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

In clause 4.2.15 ‘Mean
contact
force’ the seventh paragraph is replaced by the following:

Nacisk
statyczny wywierany przez pantograf na przewód jezdny, w sposób określony wcześniej, powinien być możliwy do regulowania w następującym zakresie:

The static contact
force
exerted by the pantograph on the contact wire, as defined above, shall be adjustable within the following ranges:
Nacisk
statyczny wywierany przez pantograf na przewód jezdny, w sposób określony wcześniej, powinien być możliwy do regulowania w następującym zakresie:

The static contact
force
exerted by the pantograph on the contact wire, as defined above, shall be adjustable within the following ranges:

Naciski
statyczne poszczególnych osi nie mogą być mniejsze od 5 t. Wartość ta spełnia wymaganie określone w punktach 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 załącznika A do TSI „Sterowanie”, wyd. 2006.

Individual static axle
loads
shall not be less than 5 t. This value satisfies the requirement specified in clauses 3.1.1, 3.1.2 and 3.1.3 of Annex A Appendix 1 of the Control-Command and Signalling...
Naciski
statyczne poszczególnych osi nie mogą być mniejsze od 5 t. Wartość ta spełnia wymaganie określone w punktach 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 załącznika A do TSI „Sterowanie”, wyd. 2006.

Individual static axle
loads
shall not be less than 5 t. This value satisfies the requirement specified in clauses 3.1.1, 3.1.2 and 3.1.3 of Annex A Appendix 1 of the Control-Command and Signalling TSI 2006.

Średnia siła nacisku Fm powstaje ze składników
nacisku
statycznego i aerodynamicznego, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is formed by the static and aerodynamic components of the contact force with dynamic correction.
Średnia siła nacisku Fm powstaje ze składników
nacisku
statycznego i aerodynamicznego, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is formed by the static and aerodynamic components of the contact force with dynamic correction.

W przypadku wszystkich pantografów
nacisk
statyczny należy weryfikować zgodnie z normą EN 50206-1:2010, pkt 6.3.1.

For all pantographs, the static contact
force
shall be verified in accordance with clause 6.3.1 of EN 50206-1:2010.
W przypadku wszystkich pantografów
nacisk
statyczny należy weryfikować zgodnie z normą EN 50206-1:2010, pkt 6.3.1.

For all pantographs, the static contact
force
shall be verified in accordance with clause 6.3.1 of EN 50206-1:2010.

...wyposażone w nakładki stykowe o niezależnym zawieszeniu powinny być zgodne z ogólnym profilem o
nacisku
statycznym 70 N przyłożonym do środka ślizgacza.

Pantograph heads fitted with contact strips having independent suspensions shall remain compliant to the overall profile with a static contact force of 70N applied to the middle of the head.
Ślizgacze wyposażone w nakładki stykowe o niezależnym zawieszeniu powinny być zgodne z ogólnym profilem o
nacisku
statycznym 70 N przyłożonym do środka ślizgacza.

Pantograph heads fitted with contact strips having independent suspensions shall remain compliant to the overall profile with a static contact force of 70N applied to the middle of the head.

...wyposażone w nakładki stykowe o niezależnym zawieszeniu powinny być zgodne z ogólnym profilem o
nacisku
statycznym 70 N przyłożonym do środka ślizgacza.

Pantograph heads fitted with contact strips having independent suspensions shall remain compliant to the overall profile with a static contact force of 70N applied to the middle of the head.
Ślizgacze pantografów wyposażone w nakładki stykowe o niezależnym zawieszeniu powinny być zgodne z ogólnym profilem o
nacisku
statycznym 70 N przyłożonym do środka ślizgacza.

Pantograph heads fitted with contact strips having independent suspensions shall remain compliant to the overall profile with a static contact force of 70N applied to the middle of the head.

Nacisk
statyczny (4.2.14)

Static
contact force
(4.2.14)
Nacisk
statyczny (4.2.14)

Static
contact force
(4.2.14)

Sieć trakcyjną należy zaprojektować dla siły
nacisku
statycznego o wartościach podanych w tabeli 4.2.14.

The overhead contact line shall be designed for a static contact force as specified in Table 4.2.14.
Sieć trakcyjną należy zaprojektować dla siły
nacisku
statycznego o wartościach podanych w tabeli 4.2.14.

The overhead contact line shall be designed for a static contact force as specified in Table 4.2.14.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich