Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
Nacisk
wywierany na ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego był tak duży, iż nie były one rentowne w 2003 r. i podczas OD, jak wyjaśniono poniżej.

The
pressure
on the Community industry's sales prices was such that they were not profitable in 2003 and during the IP, as explained below.
Nacisk
wywierany na ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego był tak duży, iż nie były one rentowne w 2003 r. i podczas OD, jak wyjaśniono poniżej.

The
pressure
on the Community industry's sales prices was such that they were not profitable in 2003 and during the IP, as explained below.

...włącznie z rodzajami o wysokiej przepuszczalności, od przemysłu wspólnotowego, oraz iż stały
nacisk
wywierany na ceny spowodowany przez przywóz po cenach dumpingowych może doprowadzić do zamyka

...including the high permeable types, from the Community industry and that the continuous price
pressure
caused by the dumped imports may lead to plant closures in the Community.
W wyniku dochodzenia okazało się, iż użytkownicy kupowali znaczne ilości swoich produktów, włącznie z rodzajami o wysokiej przepuszczalności, od przemysłu wspólnotowego, oraz iż stały
nacisk
wywierany na ceny spowodowany przez przywóz po cenach dumpingowych może doprowadzić do zamykania zakładów we Wspólnocie.

The investigation revealed that users purchased a significant portion of their products, including the high permeable types, from the Community industry and that the continuous price
pressure
caused by the dumped imports may lead to plant closures in the Community.

...użycia musi być zapewniona, uwzględniając w szczególności ładunki, które mają być podnoszone, oraz
nacisk
wywierany na podstawę lub punkt umocowania konstrukcji.

...during use must be ensured, having regard, in particular, to the loads to be lifted and the
stress
induced at the mounting or fixing point of the structures.
Jeżeli sprzęt roboczy podnoszący ładunki jest zainstalowany na stałe, jego wytrzymałość i stateczność podczas użycia musi być zapewniona, uwzględniając w szczególności ładunki, które mają być podnoszone, oraz
nacisk
wywierany na podstawę lub punkt umocowania konstrukcji.

When work equipment for lifting loads is installed permanently, its strength and stability during use must be ensured, having regard, in particular, to the loads to be lifted and the
stress
induced at the mounting or fixing point of the structures.

...i inne środki zapewniają łagodzenie konfliktów interesów oraz zapobieganie niepożądanym
naciskom
wywieranym na pracowników.

the AIFM itself, provided that the valuation task is functionally independent from the portfolio management and the remuneration policy and other measures ensure that conflicts of interest are...
sam ZAFI, pod warunkiem że funkcjonalnie zadanie wyceny jest niezależne od funkcji zarządzania portfelem inwestycyjnym, a polityka wynagrodzeń i inne środki zapewniają łagodzenie konfliktów interesów oraz zapobieganie niepożądanym
naciskom
wywieranym na pracowników.

the AIFM itself, provided that the valuation task is functionally independent from the portfolio management and the remuneration policy and other measures ensure that conflicts of interest are mitigated and that undue influence upon the employees is prevented.

...× 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę powinien być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce soczewki na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę powinien być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...× 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę powinien być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce soczewki na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę powinien być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...pomocą żyletki lub igły nacina się wzór siatki złożonej z kwadratów o wymiarach około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia przynajmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się wzór siatki złożonej z kwadratów o wymiarach około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia przynajmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...× 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...× 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...× 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...be grated with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce soczewki na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be grated with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...× 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

...x 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

...shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm x 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwadratów o boku około 2 mm × 2 mm.
Nacisk
wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be cut with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The
pressure
on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.

Taśmy muszą mieć takie właściwości, aby
nacisk
wywierany na ciało użytkownika był rozłożony możliwie jak najbardziej równomiernie na całej szerokości i aby taśmy nie skręcały się nawet pod naciągiem.

The characteristics of the straps shall be such as to ensure that their
pressure
on the wearer’s body is distributed as evenly as possible over their width and that they do not twist even under...
Taśmy muszą mieć takie właściwości, aby
nacisk
wywierany na ciało użytkownika był rozłożony możliwie jak najbardziej równomiernie na całej szerokości i aby taśmy nie skręcały się nawet pod naciągiem.

The characteristics of the straps shall be such as to ensure that their
pressure
on the wearer’s body is distributed as evenly as possible over their width and that they do not twist even under tension.

Taśmy muszą mieć właściwości takie, aby
nacisk
wywierany na ciało użytkownika był rozłożony możliwie jak najbardziej równomiernie na całej szerokości i aby nie skręcały się one nawet pod naciągiem.

The characteristics of the straps shall be such as to ensure that their
pressure
on the wearer's body is distributed as evenly as possible over their width and that they do not twist even under...
Taśmy muszą mieć właściwości takie, aby
nacisk
wywierany na ciało użytkownika był rozłożony możliwie jak najbardziej równomiernie na całej szerokości i aby nie skręcały się one nawet pod naciągiem.

The characteristics of the straps shall be such as to ensure that their
pressure
on the wearer's body is distributed as evenly as possible over their width and that they do not twist even under tension.

Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, aby nie doprowadził on do pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, aby nie doprowadził on do pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Podczas nakładania można kompensować
nacisk
wywierany na próbkę, aby nie dopuścić do powstania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Podczas nakładania można kompensować
nacisk
wywierany na próbkę, aby nie dopuścić do powstania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Podczas nakładania można kompensować
nacisk
wywierany na próbkę, aby nie dopuścić do powstania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Podczas nakładania można kompensować
nacisk
wywierany na próbkę, aby nie dopuścić do powstania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, tak aby nie dopuścić do spowodowania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, tak aby nie dopuścić do spowodowania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, tak aby nie dopuścić do spowodowania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, tak aby nie dopuścić do spowodowania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, tak aby nie dopuścić do spowodowania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Podczas nakładania dopuszczalne jest kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, tak aby nie dopuścić do spowodowania pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich