Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: xxxx
xxxx
=> nr typu

xxxx
=> Type No
xxxx
=> nr typu

xxxx
=> Type No

Numer referencyjny: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Reference: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)
Numer referencyjny: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Reference: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Numer referencyjny: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Reference: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)
Numer referencyjny: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Reference: XX.MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MG.
XXXX
(ref. AOC XX.XXXX)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr
XXXX
) [1]

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No
XXXX
) [1]
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr
XXXX
) [1]

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No
XXXX
) [1]

...pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded
off-exchange
or
XXXX
for OTC derivatives.
W odpowiednich przypadkach kod identyfikacyjny rynku według normy ISO 10383 (MIC), XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded
off-exchange
or
XXXX
for OTC derivatives.

...pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded
off-exchange
or
XXXX
for OTC derivatives.
Tam, gdzie to stosowne, XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded
off-exchange
or
XXXX
for OTC derivatives.

Data wpłynięcia wniosku (osiem cyfr: xx dzień, xx miesiąc,
xxxx
rok).

Date of application (eight digits: xx day, xx month,
xxxx
year).
Data wpłynięcia wniosku (osiem cyfr: xx dzień, xx miesiąc,
xxxx
rok).

Date of application (eight digits: xx day, xx month,
xxxx
year).

Z niniejszej przesyłki pobrano próbki zgodnie z załącznikiem II do decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE w dniu … (data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) w...

From this consignment, samples were taken in accordance with Annex II of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on … (date), subjected to laboratory analysis on … (date) in the … (name of laboratory), to...
Z niniejszej przesyłki pobrano próbki zgodnie z załącznikiem II do decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE w dniu … (data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) w celu ustalenia nieobecności niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu.

From this consignment, samples were taken in accordance with Annex II of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on … (date), subjected to laboratory analysis on … (date) in the … (name of laboratory), to determine the absence of any unauthorised GM Rice.

Zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji 2011/
XXXX
/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin...

According to the provisions of Commission Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and...
Zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji 2011/
XXXX
/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylającej decyzję 2008/289/WE

According to the provisions of Commission Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and repealing Decision 2008/289/EC

Państwa wymienione w załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/
XXXX
/UE.

Countries listed in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.
Państwa wymienione w załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/
XXXX
/UE.

Countries listed in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.

...I.8: Podać kod państwa trzeciego zgodnie z załącznikiem I do decyzji wykonawczej Komisji 2012/
XXXX
/UE.

...the code of the third country as appearing in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.
Rubryka I.8: Podać kod państwa trzeciego zgodnie z załącznikiem I do decyzji wykonawczej Komisji 2012/
XXXX
/UE.

Box I.8: Provide the code of the third country as appearing in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.

(środki spożywcze/pasze, o których mowa w art. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE

(insert foodstuffs/feed referred to in Article 1 of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU)
(środki spożywcze/pasze, o których mowa w art. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE

(insert foodstuffs/feed referred to in Article 1 of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU)

...przedstawiciela właściwego organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE

...representative of competent authority referred to in Article 4(1) of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU
Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela właściwego organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE

Stamp and signature of authorised representative of competent authority referred to in Article 4(1) of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU

...w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie
xxxx
,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

...digits in the format xxxx,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format
xxxx
,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie
xxxx
,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format
xxxx
,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.

Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na...

Up to 10 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format xxxx,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.
Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Up to 10 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format xxxx,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.

20 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy

Up to 20 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy.
20 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy

Up to 20 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy.

10 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy.

10 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy.
10 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy.

10 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy.

Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].147.[
XXXX
].[YYYYY]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].147.[
XXXX
].[YYYYY]
Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].147.[
XXXX
].[YYYYY]

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].147.[
XXXX
].[YYYYY]

...całkowitej wartości złożonego zabezpieczenia; maksymalnie 20 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy.

Specify the value the total amount of collateral posted; up to 20 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy.
Wskazanie całkowitej wartości złożonego zabezpieczenia; maksymalnie 20 znaków numerycznych w formacie
xxxx
,yyyyy.

Specify the value the total amount of collateral posted; up to 20 numerical digits in the format
xxxx
,yyyyy.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich