Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
...mieścić się w granicach podanych w tabeli 4.2.16 dla podniesienia, pod względem średniej siły
nacisku
oraz odchylenia standardowego dla każdej z rozpatrywanej sieci trakcyjnej.

In order to be acceptable, the simulated current collection quality shall be within the limits of table 4.2.16 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the pantographs.
Dopuszczenie sieci trakcyjnej jest możliwe wtedy, gdy symulowana jakość odbioru prądu powinna mieścić się w granicach podanych w tabeli 4.2.16 dla podniesienia, pod względem średniej siły
nacisku
oraz odchylenia standardowego dla każdej z rozpatrywanej sieci trakcyjnej.

In order to be acceptable, the simulated current collection quality shall be within the limits of table 4.2.16 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the pantographs.

...mieścić się w granicach podanych w tabeli 4.2.16 dla podniesienia, pod względem średniej siły
nacisku
oraz odchylenia standardowego dla każdej z rozpatrywanych sieci trakcyjnych.

The simulated current collection quality shall be within the limits of table 4.2.16 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the overhead contact lines.
Symulowana jakość odbioru prądu powinna mieścić się w granicach podanych w tabeli 4.2.16 dla podniesienia, pod względem średniej siły
nacisku
oraz odchylenia standardowego dla każdej z rozpatrywanych sieci trakcyjnych.

The simulated current collection quality shall be within the limits of table 4.2.16 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the overhead contact lines.

...jakość odbioru prądu jest zgodna z punktem 4.2.16 w zakresie wznoszenia się, średniej siły
nacisku
oraz odchylenia standardowego dla każdego z pantografów.

In order to be acceptable, the simulated current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.16 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the pantographs.
Dopuszczenie sieci jezdnej jest możliwe wtedy, gdy symulowana jakość odbioru prądu jest zgodna z punktem 4.2.16 w zakresie wznoszenia się, średniej siły
nacisku
oraz odchylenia standardowego dla każdego z pantografów.

In order to be acceptable, the simulated current collection quality shall be in accordance with clause 4.2.16 for uplift, mean contact force and standard deviation for each of the pantographs.

pokryta klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
oraz

coated with an acrylic
pressure
sensitive adhesive, and
pokryta klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
oraz

coated with an acrylic
pressure
sensitive adhesive, and

...wzoru przedstawionego na wykresie 1 i opierający się na zgłoszonym przez producenta stosunku siły
nacisku
do ciśnienia.

...constructed following the model shown in diagram 1, which is based on the manufacturers declared
thrust
to pressure relationship.
W odniesieniu do weryfikacji średniego nacisku (ThA) – f(p), należy sporządzić wykres określający dopuszczalne wahania skuteczności według wzoru przedstawionego na wykresie 1 i opierający się na zgłoszonym przez producenta stosunku siły
nacisku
do ciśnienia.

With respect to the verification of average thrust (ThA) - f(p), a graph defining the acceptable performance variation shall be constructed following the model shown in diagram 1, which is based on the manufacturers declared
thrust
to pressure relationship.

Średnia siła
nacisku
Fm wywierana przez pantograf na przewód trakcyjny przedstawiona jest jako funkcja prędkości biegu pociągu na rysunku 4.2.15.1 dla linii AC i na rysunku 4.2.15.2 dla linii DC.

The mean contact force Fm applied by a pantograph on the contact wire is shown as a function of running speed in Figure 4.2.15.1 for AC lines, and figure 4.2.15.2 for DC lines.
Średnia siła
nacisku
Fm wywierana przez pantograf na przewód trakcyjny przedstawiona jest jako funkcja prędkości biegu pociągu na rysunku 4.2.15.1 dla linii AC i na rysunku 4.2.15.2 dla linii DC.

The mean contact force Fm applied by a pantograph on the contact wire is shown as a function of running speed in Figure 4.2.15.1 for AC lines, and figure 4.2.15.2 for DC lines.

Konstrukcję sieci jezdnej należy projektować przy uwzględnieniu średniej siły
nacisku
Fm podanej w punkcie 4.2.15.

The overhead contact line shall be designed by using the mean contact force Fm stipulated in clause 4.2.15.
Konstrukcję sieci jezdnej należy projektować przy uwzględnieniu średniej siły
nacisku
Fm podanej w punkcie 4.2.15.

The overhead contact line shall be designed by using the mean contact force Fm stipulated in clause 4.2.15.

Konstrukcję sieci trakcyjnej należy projektować przy uwzględnieniu średniej siły
nacisku
Fm podanej w punkcie 4.2.15.

The overhead contact line shall be designed by using the mean contact force Fm stipulated in clause 4.2.15.
Konstrukcję sieci trakcyjnej należy projektować przy uwzględnieniu średniej siły
nacisku
Fm podanej w punkcie 4.2.15.

The overhead contact line shall be designed by using the mean contact force Fm stipulated in clause 4.2.15.

średniej siły
nacisku
Fm oraz odchylenia standardowego σmax,

Mean contact force Fm and standard deviation σmax
średniej siły
nacisku
Fm oraz odchylenia standardowego σmax,

Mean contact force Fm and standard deviation σmax

średniej siły
nacisku
Fm oraz odchylenia standardowego σmax

Mean contact force Fm and standard deviation σmax
średniej siły
nacisku
Fm oraz odchylenia standardowego σmax

Mean contact force Fm and standard deviation σmax

Średnia siła
nacisku
Fm powstaje ze składników statycznego i aerodynamicznego siły nacisku pantografu, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is formed by the static and aerodynamic components of the pantograph contact force with dynamic correction.
Średnia siła
nacisku
Fm powstaje ze składników statycznego i aerodynamicznego siły nacisku pantografu, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is formed by the static and aerodynamic components of the pantograph contact force with dynamic correction.

Średnia siła
nacisku
Fm powstaje ze składników nacisku statycznego i aerodynamicznego, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is formed by the static and aerodynamic components of the contact force with dynamic correction.
Średnia siła
nacisku
Fm powstaje ze składników nacisku statycznego i aerodynamicznego, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is formed by the static and aerodynamic components of the contact force with dynamic correction.

...zamontowane na taborze powinny być skonstruowane i zbadane tak, aby wywierały średnią siłę
nacisku
Fm na przewód jezdny w zakresie podanym w TSI „Energia” systemu kolei konwencjonalnych, pkt

(‘P’) Rolling stock and pantographs fitted on rolling stock shall be designed and tested to exert a mean contact force Fm on the contact wire in a range as specified in clause 4.2.16 of the CR energy...
(„P”) Tabor oraz pantografy zamontowane na taborze powinny być skonstruowane i zbadane tak, aby wywierały średnią siłę
nacisku
Fm na przewód jezdny w zakresie podanym w TSI „Energia” systemu kolei konwencjonalnych, pkt 4.2.16, w celu zapewnienia jakości odbioru prądu bez powstawania niepożądanych łuków elektrycznych oraz w celu ograniczenia zużycia nakładek stykowych i zmniejszenia zagrożeń dla tych nakładek.

(‘P’) Rolling stock and pantographs fitted on rolling stock shall be designed and tested to exert a mean contact force Fm on the contact wire in a range as specified in clause 4.2.16 of the CR energy TSI, in order to ensure current collection quality without undue arcing and to limit wear and hazards to contact strips.

W przypadku pociągów wyposażonych w kilka pantografów funkcjonujących jednocześnie, średnia siła
nacisku
Fm dla każdego pantografu nie powinna być wyższa niż wartości wyznaczone przez odpowiednie...

...in operation, the contact force Fm for any individual pantograph shall be no higher than the value
given
by the applicable curve in Figure 4.2.15.1 of the High-Speed Energy TSI:2006 (for AC) or...
W przypadku pociągów wyposażonych w kilka pantografów funkcjonujących jednocześnie, średnia siła
nacisku
Fm dla każdego pantografu nie powinna być wyższa niż wartości wyznaczone przez odpowiednie krzywe widoczne na rysunku 4.2.15.1 TSI „Energia” dla kolei dużych prędkości 2006 oraz rysunku 4.2.15.2 (dla systemów stałoprądowych).

In the case of trains with multiple pantographs simultaneously in operation, the contact force Fm for any individual pantograph shall be no higher than the value
given
by the applicable curve in Figure 4.2.15.1 of the High-Speed Energy TSI:2006 (for AC) or Figure 4.2.15.2 (for DC).

Średnia siła
nacisku
Fm dla systemów AC w funkcji prędkości

Mean contact force Fm for AC systems as a function of speed
Średnia siła
nacisku
Fm dla systemów AC w funkcji prędkości

Mean contact force Fm for AC systems as a function of speed

Średnia siła
nacisku
Fm dla systemów DC w funkcji prędkości

Mean contact force Fm for DC systems as a function of speed
Średnia siła
nacisku
Fm dla systemów DC w funkcji prędkości

Mean contact force Fm for DC systems as a function of speed

...zamocowane na taborze należy tak zaprojektować, aby na przewód jezdny wywierały one średnią siłę
nacisku
Fm mieszczącą się w zakresie podanym w TSI „Energia” systemu kolei konwencjonalnych, pkt 4.2

Rolling stock and pantographs fitted on rolling stock are designed to exert a mean contact force Fm on the contact wire in a range specified in clause 4.2.16 of the CR energy TSI, in order to ensure...
Tabor oraz pantografy zamocowane na taborze należy tak zaprojektować, aby na przewód jezdny wywierały one średnią siłę
nacisku
Fm mieszczącą się w zakresie podanym w TSI „Energia” systemu kolei konwencjonalnych, pkt 4.2.16, w celu zapewnienia właściwej jakości odbioru prądu, bez powstawania niepożądanych łuków elektrycznych oraz w celu ograniczenia zużycia nakładek stykowych i zmniejszenia zagrożeń dla tych nakładek.

Rolling stock and pantographs fitted on rolling stock are designed to exert a mean contact force Fm on the contact wire in a range specified in clause 4.2.16 of the CR energy TSI, in order to ensure current collection quality without undue arcing and to limit wear and hazards to contact strips.

Średnia siła
nacisku
Fm jest statystyczną wartością średnią siły nacisku.

The mean contact force Fm is the statistical mean value of the contact force.
Średnia siła
nacisku
Fm jest statystyczną wartością średnią siły nacisku.

The mean contact force Fm is the statistical mean value of the contact force.

Średnia siła
nacisku
Fm to średnia wartość statystyczna nacisku pantografu powstający ze składników statycznego i aerodynamicznego siły nacisku pantografu, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is the statistical mean value of the pantograph contact force, and is formed by the static and aerodynamic components of the contact force with dynamic correction.
Średnia siła
nacisku
Fm to średnia wartość statystyczna nacisku pantografu powstający ze składników statycznego i aerodynamicznego siły nacisku pantografu, z poprawką na oddziaływanie dynamiczne.

The mean contact force Fm is the statistical mean value of the pantograph contact force, and is formed by the static and aerodynamic components of the contact force with dynamic correction.

stosując parametr średniej siły
nacisku
Fm (patrz pkt 4.2.15),

by using the mean contact force Fm (see clause 4.2.15),
stosując parametr średniej siły
nacisku
Fm (patrz pkt 4.2.15),

by using the mean contact force Fm (see clause 4.2.15),

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich