Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
...pomiarów są zgodne z wymaganiami punktu 4.2.16 dla uniesienia, a także albo dla średniej siły
nacisku
i odchylenia standardowego, albo dla procentowego udziału wyładowań łukowych.

The installed overhead contact line can be accepted if the measurement results comply with the requirements in clause 4.2.16 for uplift, and either mean contact force and standard deviation or...
Parametry zainstalowanej sieci jezdnej uważane są za dopuszczalne, jeżeli wyniki pomiarów są zgodne z wymaganiami punktu 4.2.16 dla uniesienia, a także albo dla średniej siły
nacisku
i odchylenia standardowego, albo dla procentowego udziału wyładowań łukowych.

The installed overhead contact line can be accepted if the measurement results comply with the requirements in clause 4.2.16 for uplift, and either mean contact force and standard deviation or percentage of arcing.

W celu zwiększenia poziomu ochrony tylne zabezpieczenia powinny być wytrzymałe na zwiększone siły
nacisku
i powinno uwzględnić się pojazdy wyposażone w układy powietrznego zawieszenia.

In order to increase the level of protection, rear underrun protection devices should be required to withstand increased force levels, and account should be taken of vehicles using air suspension...
W celu zwiększenia poziomu ochrony tylne zabezpieczenia powinny być wytrzymałe na zwiększone siły
nacisku
i powinno uwzględnić się pojazdy wyposażone w układy powietrznego zawieszenia.

In order to increase the level of protection, rear underrun protection devices should be required to withstand increased force levels, and account should be taken of vehicles using air suspension units.

...pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organi

...self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer
ex39199061[2] samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu), pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego na bazie choliny oraz nadającą się do drukowania warstwę pyłoszczelną ze zmodyfikowanego, długołańcuchowego, alkilowego związku organicznego, posiadająca całkowitą grubość, bez wkładki ochronnej, 54 μm lub większą, ale nie większą niż 64 μm, oraz szerokość większą niż 1295 mm, ale nie większą niż 1305 mm

ex39199061[2] ylene terephtalate) self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer of ionic based organic compound choline and a printable dust-proof layer of modified long chain alkyl organic compound, having a total thickness without the liner of 54 μm or more but not more than 64 μm and a width of more than 1295 mm but not more than 1305 mm

...pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organi

...self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer
Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu), pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego na bazie choliny oraz nadającą się do drukowania warstwę pyłoszczelną ze zmodyfikowanego, długołańcuchowego, alkilowego związku organicznego, posiadająca całkowitą grubość, bez wkładki ochronnej, 54 μm lub większą, ale nie większą niż 64 μm, oraz szerokość większą niż 1295 mm, ale nie większą niż 1305 mm

Transparent poly(ethylene terephtalate) self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer of ionic based organic compound choline and a printable dust-proof layer of modified long chain alkyl organic compound, having a total thickness without the liner of 54 μm or more but not more than 64 μm and a width of more than 1295 mm but not more than 1305 mm

...pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organi

...self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer
Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu), pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na
nacisk
i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego na bazie choliny oraz nadającą się do drukowania warstwę pyłoszczelną ze zmodyfikowanego, długołańcuchowego, alkilowego związku organicznego, posiadająca całkowitą grubość, bez wkładki ochronnej, 54 μm lub większą, ale nie większą niż 64 μm oraz szerokość większą niż 1295 mm, ale nie większą niż 1305 mm

Transparent poly(ethylene terephthalate) self-adhesive film, free from impurities or faults, coated on one side with an acrylic
pressure
sensitive adhesive and a protective liner, and on the other side having an antistatic layer of ionic based organic compound choline and a printable dust-proof layer of modified long chain alkyl organic compound, having a total thickness without the liner of 54 μm or more but not more than 64 μm and a width of more than 1295 mm but not more than 1305 mm

...oznacza jakościowe lub ilościowe określenie pożądanego stanu różnych składników wód morskich oraz
nacisków
i oddziaływania na nie w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego.

...qualitative or quantitative statement on the desired condition of the different components of, and
pressures
and impacts on, marine waters in respect of each marine region or subregion.
„cel środowiskowy” oznacza jakościowe lub ilościowe określenie pożądanego stanu różnych składników wód morskich oraz
nacisków
i oddziaływania na nie w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego.

‘environmental target’ means a qualitative or quantitative statement on the desired condition of the different components of, and
pressures
and impacts on, marine waters in respect of each marine region or subregion.

...zawodowej oraz jak najwyższej kompetencji technicznej, jak też muszą być wolni od wszelkich
nacisków
i motywacji, w szczególności o charakterze finansowym, jakie mogłyby wpływać na ich osąd or

...professional integrity and the greatest possible technical competence and must be free of any
pressure
and incentive, in particular of a financial type, which could affect their judgement or the
Jednostka i personel odpowiedzialny za kontrolę muszą przeprowadzać je przy jak największym zachowaniu uczciwości zawodowej oraz jak najwyższej kompetencji technicznej, jak też muszą być wolni od wszelkich
nacisków
i motywacji, w szczególności o charakterze finansowym, jakie mogłyby wpływać na ich osąd oraz wyniki ich inspekcji, w szczególności ze strony osób lub grup osób, których wyniki przeprowadzonych kontroli będą dotyczyć.

The body and the staff responsible for the checks must carry out the checks with the greatest possible professional integrity and the greatest possible technical competence and must be free of any
pressure
and incentive, in particular of a financial type, which could affect their judgement or the results of their inspection, in particular from persons or groups of persons affected by the results of the checks.

...polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na
nacisk
i folią rozdzielającą (z jednej strony), do stosowania w produkcji modułów LCD [1]

...polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a
pressure
sensitive adhesive and release film on one side, for use in the manufacture of LCD modules
Folia polaryzacyjna w rolkach, składająca się z wielowarstwowej folii z polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na
nacisk
i folią rozdzielającą (z jednej strony), do stosowania w produkcji modułów LCD [1]

Polarizer film, in rolls, consisting of a multilayered polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a
pressure
sensitive adhesive and release film on one side, for use in the manufacture of LCD modules [1]

...polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na
nacisk
i folią rozdzielającą (z jednej strony)

...polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a
pressure
sensitive adhesive and release film on one side
Folia polaryzacyjna w rolkach, składająca się z wielowarstwowej folii z polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na
nacisk
i folią rozdzielającą (z jednej strony)

Polarizer film, in rolls, consisting of a multilayered polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a
pressure
sensitive adhesive and release film on one side

...polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na
nacisk
i folią rozdzielającą z jednej strony

...polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a
pressure
sensitive adhesive and release film on one side
Folia polaryzacyjna w rolkach, składająca się z wielowarstwowej folii z polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na
nacisk
i folią rozdzielającą z jednej strony

Polarizer film, in rolls, consisting of a multilayered polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a
pressure
sensitive adhesive and release film on one side

...które można jego zdaniem uwzględnić, jak dowody na to, że środki zostały użyte wskutek
nacisku
państwa, skalę i charakter środków, stopień kontroli wywieranej przez państwo nad przedsiębi

The Advocate General gives a list of facts and circumstances which could be taken into account in his view such as the evidence that the measure was taken at the instigation of the State, the scale...
Rzecznik generalny podaje listę faktów i okoliczności, które można jego zdaniem uwzględnić, jak dowody na to, że środki zostały użyte wskutek
nacisku
państwa, skalę i charakter środków, stopień kontroli wywieranej przez państwo nad przedsiębiorstwem publicznym i ogólną praktykę wykorzystywania rzeczonego przedsiębiorstwa do celów innych niż komercyjne lub do wywierania wpływu na podejmowane decyzje.

The Advocate General gives a list of facts and circumstances which could be taken into account in his view such as the evidence that the measure was taken at the instigation of the State, the scale and the nature of the measure, the degree of control which the State enjoys over the public undertaking in question and a general practice of using the undertaking in question for ends other than commercial ones or of influencing its decisions.

...itd., powierzchnia płyt OSB nie jest wystarczająco wytrzymała, aby znieść obciążenia i zmiany
nacisku
występujące w transporcie.

The surface of OSB is, unlike hardwood plywood, which is relatively resistant to scratches,
pressure
points etc. given the particular hardness of its surface, also otherwise not sufficiently...
Ponadto w przeciwieństwie do sklejki z drewna twardego, która ze względu na szczególnie twardą powierzchnię jest stosunkowo odporna na rysy, wgniecenia itd., powierzchnia płyt OSB nie jest wystarczająco wytrzymała, aby znieść obciążenia i zmiany
nacisku
występujące w transporcie.

The surface of OSB is, unlike hardwood plywood, which is relatively resistant to scratches,
pressure
points etc. given the particular hardness of its surface, also otherwise not sufficiently resistant to withstand the effects of
pressure
in the field of transport.

Wykorzystywane składniki muszą wytrzymywać wszelkie
naciski
występujące normalnie i wyjątkowo, które zostały określone w czasie eksploatacji.

The components used must withstand any normal or exceptional
stresses
that have been specified during their period in service.
Wykorzystywane składniki muszą wytrzymywać wszelkie
naciski
występujące normalnie i wyjątkowo, które zostały określone w czasie eksploatacji.

The components used must withstand any normal or exceptional
stresses
that have been specified during their period in service.

„Wykorzystywane składniki muszą wytrzymywać wszelkie
naciski
występujące normalnie i wyjątkowo, które zostały określone w czasie eksploatacji.

‘The components used must withstand any normal or exceptional
stresses
that have been specified during their period in service.
„Wykorzystywane składniki muszą wytrzymywać wszelkie
naciski
występujące normalnie i wyjątkowo, które zostały określone w czasie eksploatacji.

‘The components used must withstand any normal or exceptional
stresses
that have been specified during their period in service.

„Wykorzystywane składniki muszą wytrzymywać wszelkie
naciski
występujące normalnie i wyjątkowo, które zostały określone w czasie eksploatacji.

‘The components used must withstand any normal or exceptional
stresses
that have been specified during their period in service.
„Wykorzystywane składniki muszą wytrzymywać wszelkie
naciski
występujące normalnie i wyjątkowo, które zostały określone w czasie eksploatacji.

‘The components used must withstand any normal or exceptional
stresses
that have been specified during their period in service.

zabezpieczający przed ucieczką zwierząt lub wypadnięciem oraz zapewniający wytrzymanie
nacisku
związanego z ruchem podczas transportu;

prevent the animals escaping or falling out and be able to withstand the
stresses
of movements;
zabezpieczający przed ucieczką zwierząt lub wypadnięciem oraz zapewniający wytrzymanie
nacisku
związanego z ruchem podczas transportu;

prevent the animals escaping or falling out and be able to withstand the
stresses
of movements;

Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.
Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.

Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.
Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.

Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.
Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.

Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.
Zapisać wartość
nacisku
oraz krzywą opóźnienia.

Record the
penetration
and the deceleration curve.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich