Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...te mogą mieć charakter techniczny, artystyczny lub prawny, nie mogą mieć jednak charakteru
ekonomicznego
;

The reasons may be of technical, artistic or legal nature, but not of
economic
nature;
Przyczyny te mogą mieć charakter techniczny, artystyczny lub prawny, nie mogą mieć jednak charakteru
ekonomicznego
;

The reasons may be of technical, artistic or legal nature, but not of
economic
nature;

...na terenie których przedsiębiorstwa te są ulokowane, poniosły bezpośrednio lub pośrednio straty
ekonomiczne
.

...disasters in the municipalities in which they are located, have directly or indirectly suffered
financial
damage.
Okólnik Agencji Dochodów nr 43/E z dnia 31 lipca 2003 r. wskazuje, że ratio legis systemu jest zachęcenie do inwestowania przedsiębiorstw, które z powodu poważnych problemów wynikających z klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w gminach, na terenie których przedsiębiorstwa te są ulokowane, poniosły bezpośrednio lub pośrednio straty
ekonomiczne
.

Revenue Agency Circular No 43/E of 31 July 2003 specifies that the scheme is designed to promote investments by firms which, because of the serious difficulties caused by the natural disasters in the municipalities in which they are located, have directly or indirectly suffered
financial
damage.

...papiernie itp. SC można zastąpić przez CSFC, ale tego rodzaju rozwiązanie nie ma uzasadnienia
ekonomicznego
.

...and limekilns, paper mills, etc. SC may be substituted by CSFC, but doing so would not be
economically viable
.
SC jest wykorzystywany w elektrowniach jako paliwo do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej i pary technologicznej, w ramach procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych, takich jak rafinerie cukru, cegielnie, fabryki cementu i wapienniki, papiernie itp. SC można zastąpić przez CSFC, ale tego rodzaju rozwiązanie nie ma uzasadnienia
ekonomicznego
.

The SC is used in power plants as fuel for production of electricity, heat and technological steam, as part of the production process of industrial plants such as sugar refineries, brick plants, cement factories and limekilns, paper mills, etc. SC may be substituted by CSFC, but doing so would not be
economically viable
.

...z pomocą państwa oraz w celu umożliwienia przedsiębiorstwom przystosowania się do nowego otoczenia
ekonomicznego
.

...arrangement phasing out that aid, would have the effect of avoiding an otherwise serious adverse
economic
effect to one or several regions.
W związku z tym, że kontynuowanie obecnego programu Norwegii byłoby niezgodne z art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG oraz wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa, nie można w pełni wykluczyć odwołania się do przepisów art. 61 ust. 3 lit. c), w sytuacji gdy porozumienie o okresie przejściowym, stopniowo eliminujące pomoc, pomogłoby uniknąć poważnych niekorzystnych skutków ekonomicznych w jednym lub większej liczbie regionów. W takich okolicznościach porozumienia o okresie przejściowym mogą wyjątkowo zostać uznane za potrzebne i zasadne, w celu dostosowania środków pomocy państwa do wymagań związanych z pomocą państwa oraz w celu umożliwienia przedsiębiorstwom przystosowania się do nowego otoczenia
ekonomicznego
.

While a continuation of the current Norwegian scheme would be incompatible with Article 61(3)(c) of the EEA Agreement and the State aid Guidelines, recourse to Article 61(3)(c) should not be fully excluded, where a transitional arrangement phasing out that aid, would have the effect of avoiding an otherwise serious adverse
economic
effect to one or several regions.

...a początkowe rozdzielenie udziałów (Evergreen 75,1 %, Q-Cells 24,9 %) było uwarunkowane względami
ekonomicznymi
.

...participations of the shareholders (75,1 % for Evergreen and 24,9 % for Q-Cells) were based on
economic
grounds.
Ponadto władze niemieckie zauważyły, że w momencie zgłoszenia pomocy nie miało miejsca świadome przemilczenie lub nieujawnienie informacji, a początkowe rozdzielenie udziałów (Evergreen 75,1 %, Q-Cells 24,9 %) było uwarunkowane względami
ekonomicznymi
.

Germany further observed that it did not deliberately conceal nor withhold information at the time of the notification, and that the initial participations of the shareholders (75,1 % for Evergreen and 24,9 % for Q-Cells) were based on
economic
grounds.

Korzyść
ekonomiczna

Economic
advantage
Korzyść
ekonomiczna

Economic
advantage

...wykluczając hipotezy likwidacji sądowej, jeżeli byłaby ona bardziej interesująca z punktu widzenia
ekonomicznego
.

...solution, without excluding a court-ordered liquidation if this should prove more attractive
economically
.
W rozszerzeniu procedury, Komisja zakwestionowała to rozumowanie wskazując, że powinno zostać również przeprowadzone właściwe porównanie „RES” ze scenariuszem likwidacji przymusowej, uzasadniając, że inwestor prywatny znajdujący się w porównywalnej sytuacji szukałby rozwiązania najmniej kosztownego dla siebie, nie wykluczając hipotezy likwidacji sądowej, jeżeli byłaby ona bardziej interesująca z punktu widzenia
ekonomicznego
.

When it extended the procedure, the Commission questioned this reasoning, saying that it would also be pertinent to compare the MBO with a compulsory liquidation scenario, on the grounds that a private investor placed in a comparable position would seek the least costly solution, without excluding a court-ordered liquidation if this should prove more attractive
economically
.

...uznane za wyraźne wskazanie, iż pomoc przydzielana będzie jednostkom o najlepszych perspektywach
ekonomicznych
.

...it can be considered as a clear indication that the aid will be granted to the units with the best
economic
prospects.
Kryterium to zgodne jest z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1407/2002, ponieważ może ono być uznane za wyraźne wskazanie, iż pomoc przydzielana będzie jednostkom o najlepszych perspektywach
ekonomicznych
.

This criterion is in line with Article 5 of Regulation (EC) No 1407/2002, as it can be considered as a clear indication that the aid will be granted to the units with the best
economic
prospects.

...ponad […] mln USD w rozwój technologii „String-Ribbon”, nie osiągając przy tym jej żywotności
ekonomicznej
.

In 10 years Evergreen had spent more than USD […] million developing the String-Ribbon technology without succeeding in making it profitable.
Przez okres ponad 10 lat przedsiębiorstwo Evergreen zainwestowało ponad […] mln USD w rozwój technologii „String-Ribbon”, nie osiągając przy tym jej żywotności
ekonomicznej
.

In 10 years Evergreen had spent more than USD […] million developing the String-Ribbon technology without succeeding in making it profitable.

kwalifikacja takiej wizji z punktu widzenia wykonalności technicznej i
ekonomicznej
;

to qualify such a vision from a technical and
economic
feasibility perspective;
kwalifikacja takiej wizji z punktu widzenia wykonalności technicznej i
ekonomicznej
;

to qualify such a vision from a technical and
economic
feasibility perspective;

TERYTORIUM
EKONOMICZNE

ECONOMIC
TERRITORY
TERYTORIUM
EKONOMICZNE

ECONOMIC
TERRITORY

W związku z powyższym spółka Teracom nie uzyskała żadnej korzyści
ekonomicznej
.

Consequently, no
economic
advantage was granted to Teracom.
W związku z powyższym spółka Teracom nie uzyskała żadnej korzyści
ekonomicznej
.

Consequently, no
economic
advantage was granted to Teracom.

...elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie, zgodnie z rozsądnymi warunkami administracyjnymi i
ekonomicznymi
.

...toll systems in the Community can be obtained by all users under reasonable administrative and
economic
arrangements.
W szczególności, jeżeli państwo członkowskie pobiera opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z infrastruktury wyłącznie przy użyciu systemu, który wymaga zainstalowania urządzenia rejestrującego w pojeździe, państwo to zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do właściwych urządzeń spełniających wymogi dyrektywy 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie, zgodnie z rozsądnymi warunkami administracyjnymi i
ekonomicznymi
.

In particular, where a Member State collects tolls or user charges exclusively by means of a system that requires the use of a vehicle on-board unit, it shall ensure that appropriate on-board units compliant with the requirements of Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community can be obtained by all users under reasonable administrative and
economic
arrangements.

...zatem z zasady pokrywać różnicę między wartością przeniesienia aktywów a rzeczywistą wartością
ekonomiczną
.

...the good bank should in principle therefore cover the difference between transfer value and real
economic
value.
W scenariuszu wydzielenia dobrych aktywów bank zachowujący dobre aktywa powinien zatem z zasady pokrywać różnicę między wartością przeniesienia aktywów a rzeczywistą wartością
ekonomiczną
.

In a ‘good-out’ scenario, the good bank should in principle therefore cover the difference between transfer value and real
economic
value.

...państw członkowskich, wykraczające poza sytuację możliwą do wytłumaczenia podstawowymi danymi
ekonomicznymi
.

...deterioration of the borrowing conditions of several Member States beyond what can be explained by
economic
fundamentals.
Pogłębiający się kryzys finansowy spowodował znaczne pogorszenie warunków zaciągania pożyczek dla szeregu państw członkowskich, wykraczające poza sytuację możliwą do wytłumaczenia podstawowymi danymi
ekonomicznymi
.

The deepening of the financial crisis has led to a severe deterioration of the borrowing conditions of several Member States beyond what can be explained by
economic
fundamentals.

...sprawdzenia przez inwestorów niezwykle innowacyjnej technologii w aspekcie przemysłowym i
ekonomicznym
.

...financing and insufficient silicon, but also because the investors had to industrially and
economically
test a highly innovative technology.
Przyczyną podziału inwestycji Sovello nie jest brak wystarczających środków finansowych lub niedostateczne zaopatrzenie w krzem, ale konieczność sprawdzenia przez inwestorów niezwykle innowacyjnej technologii w aspekcie przemysłowym i
ekonomicznym
.

The Sovello investments were not only split because of insufficient financing and insufficient silicon, but also because the investors had to industrially and
economically
test a highly innovative technology.

...jasne dowody na to, że dysponuje on alternatywną lokalizacją projektu spełniającą kryteria
ekonomiczne
.

...to demonstrate the necessity for regional aid, the aid recipient must clearly prove that it has an
economically viable
alternative location for its project.
Na podstawie ust. 2 pkt 3 lit. a) wymagań dotyczących sektora samochodowego, aby wykazać konieczność pomocy regionalnej, beneficjent pomocy musi przedłożyć jasne dowody na to, że dysponuje on alternatywną lokalizacją projektu spełniającą kryteria
ekonomiczne
.

According to point 3.2.(a) of the motor vehicle framework, in order to demonstrate the necessity for regional aid, the aid recipient must clearly prove that it has an
economically viable
alternative location for its project.

...w odniesieniu do wyceny, ponieważ wartość przekazania byłaby niższa niż rzeczywista wartość
ekonomiczna
.

...meets the requirements of the IAC as regards valuation, as the transfer value would be below the
REV
.
W danym przypadku wartość przekazania wynosi 14,8 mld EUR, natomiast według grupy KBC rzeczywista wartość ekonomiczna portfela wynosi […] mld EUR. Wynika z tego, że jeżeli rzeczywista wartość ekonomiczna faktycznie wynosi […] mld EUR, to środek spełnia wymogi określone w komunikacie w sprawie aktywów o obniżonej jakości w odniesieniu do wyceny, ponieważ wartość przekazania byłaby niższa niż rzeczywista wartość
ekonomiczna
.

In this case the transfer value is EUR 14,8 billion, while KBC states that the REV of the portfolio is EUR […] billion. It follows that if the REV is indeed EUR […] billion, then the measure meets the requirements of the IAC as regards valuation, as the transfer value would be below the
REV
.

...kwota obniżenia podatku nie może przekraczać wzrostu kosztów wynikających ze zmiany warunków
ekonomicznych
.

...the amount of the tax reduction may not exceed the increase in costs resulting from the change in
economic
conditions.
W tym ostatnim wypadku, kwota obniżenia podatku nie może przekraczać wzrostu kosztów wynikających ze zmiany warunków
ekonomicznych
.

In the latter instance, the amount of the tax reduction may not exceed the increase in costs resulting from the change in
economic
conditions.

...o jaką jest obniżany podatek, nie może przekraczać wzrostu kosztów wynikających ze zmiany warunków
ekonomicznych
.

...the amount of the reduction may not exceed the increase in costs resulting from the change in
economic
conditions.
W tym ostatnim wypadku kwota, o jaką jest obniżany podatek, nie może przekraczać wzrostu kosztów wynikających ze zmiany warunków
ekonomicznych
.

In the latter instance, the amount of the reduction may not exceed the increase in costs resulting from the change in
economic
conditions.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich