Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...rozwój gospodarczy i ewentualny napływ inwestycji, a także inne drugorzędne i trzeciorzędne skutki
ekonomiczne
.

Ryanair disputes the preliminary findings of the Commission that, because the Slovak authorities mentioned regional economic development, possible incoming investment and other secondary and tertiary...
Ryanair podważa wstępne wnioski Komisji mówiące o tym, że umowa nie spełnia wymogów testu prywatnego inwestora rynkowego, ponieważ władze słowackie wśród korzyści przewidzianych w umowie wymieniły regionalny rozwój gospodarczy i ewentualny napływ inwestycji, a także inne drugorzędne i trzeciorzędne skutki
ekonomiczne
.

Ryanair disputes the preliminary findings of the Commission that, because the Slovak authorities mentioned regional economic development, possible incoming investment and other secondary and tertiary economic effects among the advantages provided by the Agreement, the market economy investor principle has not been fulfilled.

Z tego względu Komisja uznaje, iż środek pomocy zapewnia beneficjentom korzyści
ekonomiczne
.

The Commission therefore considers that the measure confers an
economic
advantage on the beneficiaries.
Z tego względu Komisja uznaje, iż środek pomocy zapewnia beneficjentom korzyści
ekonomiczne
.

The Commission therefore considers that the measure confers an
economic
advantage on the beneficiaries.

Spektrum zlokalizowanych w nim podmiotów logistycznych zapewnia dobre perspektywy
ekonomiczne
.

In the region the
industrial
cluster provides good business for logistic service providers.
Spektrum zlokalizowanych w nim podmiotów logistycznych zapewnia dobre perspektywy
ekonomiczne
.

In the region the
industrial
cluster provides good business for logistic service providers.

...wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...the list of natural and legal persons, entities and bodies to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniu 14 grudnia 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 14 December 2005, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council amended the list of natural and legal persons, entities and bodies to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...of the list of natural and legal persons, entities and bodies to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniu 1 listopada 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 1 November 2005, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council approved a first version of the list of natural and legal persons, entities and bodies to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...decided to amend the list of persons, groups and entities to which the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniu 18 października 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 18 October 2004, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to amend the list of persons, groups and entities to which the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniach 23 czerwca i 13 lipca 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 23 June and 13 July 2004, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniach 25 i 26 sierpnia 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 25 and 26 August 2004, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniu 22 listopada 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 22 November 2004, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

...decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.
W dniu 28 września 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków
ekonomicznych
.

On 28 September 2004, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and
economic
resources should apply.

...dokonano połowu oraz zaznaczyć, czy połowu dokonano na pełnym morzu czy w obrębie wyłącznej strefy
ekonomicznej
.

Report FAO Statistical Area/Sub-area/Division where catch was taken and indicate whether the catch was taken on the high seas or within an EEZ.
Należy podać obszar/podobszar/podział statystyczny FAO, gdzie dokonano połowu oraz zaznaczyć, czy połowu dokonano na pełnym morzu czy w obrębie wyłącznej strefy
ekonomicznej
.

Report FAO Statistical Area/Sub-area/Division where catch was taken and indicate whether the catch was taken on the high seas or within an EEZ.

...jednostka dominująca powinna rozważyć wszystkie postanowienia i warunki umów oraz ich skutki
ekonomiczne
.

...transaction, a parent shall consider all the terms and conditions of the arrangements and their
economic
effects.
Podejmując decyzję o tym, czy dane umowy należy rozliczać jako jedną transakcję, jednostka dominująca powinna rozważyć wszystkie postanowienia i warunki umów oraz ich skutki
ekonomiczne
.

In determining whether to account for the arrangements as a single transaction, a parent shall consider all the terms and conditions of the arrangements and their
economic
effects.

...całości kapitału, w taki sam sposób jak z pozostałego kapitału według swojego uznania i kalkulacji
ekonomicznych
.

...use the entire capital, like any other capital, in its competitive business, according to its own
economic
calculations and discretion.
Inwestor działający zgodnie z regułami gospodarki rynkowej, który na takich zasadach udostępniłby kapitał, nalegałby zapewne na pełne wynagrodzenie, ponieważ po pierwsze ponosi on pełne ryzyko strat, a po drugie bank może korzystać z całości kapitału, w taki sam sposób jak z pozostałego kapitału według swojego uznania i kalkulacji
ekonomicznych
.

A market-economy investor providing capital under these circumstances would accordingly have insisted on a full remuneration since he, in the first place, bore the full risk of loss and, second, the bank was free to use the entire capital, like any other capital, in its competitive business, according to its own
economic
calculations and discretion.

...pozytywny wpływ na przemysł wspólnotowy, ponieważ umożliwiło mu częściową poprawę trudnej sytuacji
ekonomicznej
.

...positive impact on the Community industry, in that it allowed a partial recovery from a difficult
economic
situation.
Nałożenie środków antydumpingowych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL oraz rozszerzenie środków na kraje, w których stwierdzono obchodzenie środków, miało pozytywny wpływ na przemysł wspólnotowy, ponieważ umożliwiło mu częściową poprawę trudnej sytuacji
ekonomicznej
.

The imposition of the anti-dumping measures on imports of coumarin originating from the PRC and the extension of the measures to the countries from which circumvention was found has had a positive impact on the Community industry, in that it allowed a partial recovery from a difficult
economic
situation.

przyznawać odbiorcy korzyść
ekonomiczną
,

confer an
economic
advantage on the recipient;
przyznawać odbiorcy korzyść
ekonomiczną
,

confer an
economic
advantage on the recipient;

poprawy zdolności Republiki Tadżykistanu w zakresie tworzenia modeli
ekonomicznych
.

improve the Republic of Tajikistan’s capacity to formulate
economic
models.
poprawy zdolności Republiki Tadżykistanu w zakresie tworzenia modeli
ekonomicznych
.

improve the Republic of Tajikistan’s capacity to formulate
economic
models.

ZINTEGROWANE RACHUNKI
EKONOMICZNE

INTEGRATED
ECONOMIC
ACCOUNTS
ZINTEGROWANE RACHUNKI
EKONOMICZNE

INTEGRATED
ECONOMIC
ACCOUNTS

Żywotność
ekonomiczna

Economic
viability
Żywotność
ekonomiczna

Economic
viability

...oraz zachęt dla podmiotów do unikania opodatkowania poprzez transakcje o niskiej wartości
ekonomicznej
.

...geographical areas, and incentives for operators to avoid taxation through operations with little
economic
value.
Przy skali tej współpracy unika się współistnienia odmiennych krajowych systemów, a co za tym idzie nadmiernego rozdrobnienia rynku, jak również związanych z tym problemów w postaci zakłóceń konkurencji, zakłóceń w handlu, między produktami, podmiotami i obszarami geograficznymi, oraz zachęt dla podmiotów do unikania opodatkowania poprzez transakcje o niskiej wartości
ekonomicznej
.

At the scale of this cooperation, it avoids the coexistence of differing national regimes and thus an undue fragmentation of the market, as well as ensuing problems in the form of distortions of competition, deflections of trade between products, actors and geographical areas, and incentives for operators to avoid taxation through operations with little
economic
value.

odpowiedni poziom kwalifikacji finansowych i
ekonomicznych
.

appropriate level of financial and
economic
competency.
odpowiedni poziom kwalifikacji finansowych i
ekonomicznych
.

appropriate level of financial and
economic
competency.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich