Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...na skutek zwiększonego zużycia paliwa i związanych z tym skutków dla środowiska oraz względów
ekonomicznych
.

The applicability is limited by an increased fuel consumption and consequent environmental and
economic
impact
Możliwość jej zastosowania może być ograniczona na skutek zwiększonego zużycia paliwa i związanych z tym skutków dla środowiska oraz względów
ekonomicznych
.

The applicability is limited by an increased fuel consumption and consequent environmental and
economic
impact

...1989 r. elektrownia jądrowa została ostatecznie zamknięta ze względu na trudności techniczne i
ekonomiczne
.

...the nuclear power station was finally shut down on 1 September 1989 as a result of technical and
economic
difficulties.
Po okresie eksploatacji w latach 1987–1988 dnia 1 września 1989 r. elektrownia jądrowa została ostatecznie zamknięta ze względu na trudności techniczne i
ekonomiczne
.

After being in operation from 1987 to 1988, the nuclear power station was finally shut down on 1 September 1989 as a result of technical and
economic
difficulties.

wykonalności technicznej i
ekonomicznej
.

technical and
economical
feasibility.
wykonalności technicznej i
ekonomicznej
.

technical and
economical
feasibility.

Zmienne składniki
ekonomiczne

Economic
components variables
Zmienne składniki
ekonomiczne

Economic
components variables

...objętym art. 2 ustawy o zwrocie podatku VAT, przyznają one tym przedsiębiorstwom korzyść
ekonomiczną
.

...within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, they grant those undertakings an
economic
advantage.
W stopniu, w jakim władze norweskie zwracają podatek naliczony od zakupów towarów i usług przedsiębiorstwom objętym art. 2 ustawy o zwrocie podatku VAT, przyznają one tym przedsiębiorstwom korzyść
ekonomiczną
.

To the extent that the Norwegian authorities compensate input tax on purchases of goods and services to undertakings falling within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, they grant those undertakings an
economic
advantage.

...r., w odniesieniu do zobowiązań emerytalnych objętych gwarancją publiczną przyniosły BT korzyść
ekonomiczną
.

...Act 2004 corresponding to the pension liabilities covered by the Crown guarantee have procured an
economic
advantage to BT.
W związku z uwagami stron dotyczącymi decyzji w sprawie wszczęcia postępowania należy przeanalizować, czy zwolnienie z wymogów minimalnego finansowania, określonych ustawą o emeryturach z 1995 r. i ustawą o emeryturach z 2004 r., oraz zwolnienie ze składek na Fundusz Ochrony Emerytur, określonych ustawą o emeryturach z 2004 r., w odniesieniu do zobowiązań emerytalnych objętych gwarancją publiczną przyniosły BT korzyść
ekonomiczną
.

Following the comments of the parties on the opening decision, it is necessary to examine whether the exemption from the minimum funding requirements laid down in the Pensions Acts 1995 and the Pensions Act 2004 or the exemption from the payment for a levy to the Pension Protection Fund set out in the Pensions Act 2004 corresponding to the pension liabilities covered by the Crown guarantee have procured an
economic
advantage to BT.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agencja Wykonawcza ds. Analiz i Prognoz
Ekonomicznych
)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for
Economic
Analysis and Forecasting)
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agencja Wykonawcza ds. Analiz i Prognoz
Ekonomicznych
)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for
Economic
Analysis and Forecasting)

...lub pośrednio pewne sektory, przedsiębiorstwa lub wyroby mieszczą się w pojęciu korzyści
ekonomicznej
.

...or indirectly to favour certain sectors, enterprises or products fall within the concept of
economic
advantage.
Wszystkie środki, jakie mogłyby faworyzować bezpośrednio lub pośrednio pewne sektory, przedsiębiorstwa lub wyroby mieszczą się w pojęciu korzyści
ekonomicznej
.

All measures that are liable directly or indirectly to favour certain sectors, enterprises or products fall within the concept of
economic
advantage.

...działań obejmujących wsparcie dla MŚP i grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
.

...economic downturn, Greece recently announced targeted measures, including support for SMEs and the
economically
vulnerable social groups.
Ponadto w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze Grecja ogłosiła niedawno podjęcie ukierunkowanych działań obejmujących wsparcie dla MŚP i grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
.

In addition, in response to the economic downturn, Greece recently announced targeted measures, including support for SMEs and the
economically
vulnerable social groups.

...wysokich cen przędzy w porównaniu z niedoprzędami jest to mało prawdopodobne ze względów
ekonomicznych
.

...of the relatively very high cost price of yarns as compared to rovings, very often unlikely for
economic
reasons.
W niektórych przypadkach przędza mogłaby także być odpowiednia do wzmacniania, ale tylko w ograniczonej liczbie przypadków, jednak wobec stosunkowo wysokich cen przędzy w porównaniu z niedoprzędami jest to mało prawdopodobne ze względów
ekonomicznych
.

In some cases, yarns might also be suitable for reinforcing purposes, but this would be in a very limited number of instances only and even then, in view of the relatively very high cost price of yarns as compared to rovings, very often unlikely for
economic
reasons.

...szybkiego i kompletnego śledzenia żywności, sektor ten poniósł niepotrzebnie wysokie straty
ekonomiczne
.

This has resulted in this sector to unnecessarily high
economic
losses due to the lack of quick and full traceability of the food.
W rezultacie, w związku z brakiem możliwości szybkiego i kompletnego śledzenia żywności, sektor ten poniósł niepotrzebnie wysokie straty
ekonomiczne
.

This has resulted in this sector to unnecessarily high
economic
losses due to the lack of quick and full traceability of the food.

...lub stopnia przekroczenia, przy uwzględnieniu warunków geograficznych, klimatycznych i
ekonomicznych
.

...there is a significant potential, taking into account national geographical, meteorological and
economic
conditions, to reduce the risk, duration or severity of such
an
exceedance.
Jednak w razie zagrożenia związanego z przekroczeniem progu alarmowego ustalonego dla ozonu w załączniku XII sekcja B państwa członkowskie opracowują plany działań krótkoterminowych tylko w przypadku gdy uznają, że istnieje znacząca możliwość ograniczenia zagrożenia, czasu jego występowania lub stopnia przekroczenia, przy uwzględnieniu warunków geograficznych, klimatycznych i
ekonomicznych
.

However, where there is a risk that the alert threshold for ozone specified in Section B of Annex XII will be exceeded, Member States shall only draw up such short-term action plans when in their opinion there is a significant potential, taking into account national geographical, meteorological and
economic
conditions, to reduce the risk, duration or severity of such
an
exceedance.

PRACE W ZAKRESIE ANALIZ
EKONOMICZNYCH

ECONOMIC
STUDIES
PRACE W ZAKRESIE ANALIZ
EKONOMICZNYCH

ECONOMIC
STUDIES

...bez bezpośredniej korzyści gospodarczej dla LfM nie może opierać się na rozważaniach natury
ekonomicznej
.

The envisaged granting of non-repayable grants to commercial broadcasters in the measure at hand with no direct economic benefit to LfM cannot be considered as being driven by commercial...
Planowane w ramach tego środka pomocy udzielanie bezzwrotnych dotacji prywatnym nadawcom bez bezpośredniej korzyści gospodarczej dla LfM nie może opierać się na rozważaniach natury
ekonomicznej
.

The envisaged granting of non-repayable grants to commercial broadcasters in the measure at hand with no direct economic benefit to LfM cannot be considered as being driven by commercial considerations.

...– umożliwienie beneficjentom pokrywania kosztów własnych po przywróceniu długoterminowej zdolności
ekonomicznej
.

...Guidelines, is to enable beneficiaries to cover their own costs after restoration of long-term
economic
capacity.
Celem tej pomocy jest – zgodnie z tym, co przewidziano w wytycznych na restrukturyzację – umożliwienie beneficjentom pokrywania kosztów własnych po przywróceniu długoterminowej zdolności
ekonomicznej
.

The purpose of that aid, in accordance with the requirements of the Restructuring Guidelines, is to enable beneficiaries to cover their own costs after restoration of long-term
economic
capacity.

Środek nie jest selektywny, przeciwnie, chodzi o ogólny środek
ekonomiczny
.

The measure is not selective but is a general
economic
measure.
Środek nie jest selektywny, przeciwnie, chodzi o ogólny środek
ekonomiczny
.

The measure is not selective but is a general
economic
measure.

...kredytowych (sumując ekspozycje CCR z innymi ekspozycjami kredytowym) oraz rozdziału kapitału
ekonomicznego
.

This framework shall include the measurement of usage of credit lines (aggregating CCR exposures with other credit exposures) and internal capital allocation.
W ramach tego systemu dokonuje się także pomiaru wykorzystania linii kredytowych (sumując ekspozycje CCR z innymi ekspozycjami kredytowym) oraz rozdziału kapitału
ekonomicznego
.

This framework shall include the measurement of usage of credit lines (aggregating CCR exposures with other credit exposures) and internal capital allocation.

sekcja gromadzenia danych dla zmiennych
ekonomicznych
;

Section for the collection of
economic
variables;
sekcja gromadzenia danych dla zmiennych
ekonomicznych
;

Section for the collection of
economic
variables;

sekcja gromadzenia danych dla zmiennych
ekonomicznych
;

section for the collection of
economic
variables;
sekcja gromadzenia danych dla zmiennych
ekonomicznych
;

section for the collection of
economic
variables;

Dług
ekonomiczny

Economic
debt
Dług
ekonomiczny

Economic
debt

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich