Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...technicznego jest on przekazywany Komisji wraz z wnioskiem w sprawie zmiany oraz jego oceną
ekonomiczną
.

...document, it shall be communicated to the Commission together with the change request and its
economic
evaluation.
Przed opublikowaniem zmienionego dokumentu technicznego jest on przekazywany Komisji wraz z wnioskiem w sprawie zmiany oraz jego oceną
ekonomiczną
.

Prior to the publication of the modified technical document, it shall be communicated to the Commission together with the change request and its
economic
evaluation.

...z powyższym, zarówno środek pomocowy z roku 1999, jak i z roku 2001 dały spółce Combus przewagę
ekonomiczną
.

Accordingly, both the 1999 and the 2001 measure did confer an
economic
advantage to Combus.
Zgodnie z powyższym, zarówno środek pomocowy z roku 1999, jak i z roku 2001 dały spółce Combus przewagę
ekonomiczną
.

Accordingly, both the 1999 and the 2001 measure did confer an
economic
advantage to Combus.

...zakresie bezpieczeństwa i wywiązywania się z innych obowiązków, takich jak punktualność i aspekty
ekonomiczne
.

...and react appropriately in terms of safety and other performances, such as punctuality and
economic
aspects.
Maszyniści muszą potrafić przewidywać problemy i odpowiednio reagować w zakresie bezpieczeństwa i wywiązywania się z innych obowiązków, takich jak punktualność i aspekty
ekonomiczne
.

Drivers must be able to anticipate problems and react appropriately in terms of safety and other performances, such as punctuality and
economic
aspects.

podróże służbowe pracowników: czas, odległość lub wartość
ekonomiczna
;

Staff business travel: time, distance or
economic
value;
podróże służbowe pracowników: czas, odległość lub wartość
ekonomiczna
;

Staff business travel: time, distance or
economic
value;

Znaczące niedogodności praktyczne lub
ekonomiczne

Significant practical or
economic
disadvantages
Znaczące niedogodności praktyczne lub
ekonomiczne

Significant practical or
economic
disadvantages

...można zatem uznawać wyliczeń ryczałtowych, chyba że można wykazać, że odzwierciedlają one realia
ekonomiczne
.

...flat-rate calculations cannot, therefore, be accepted unless it can be shown that they reflect
economic
realities.
Koszty osierocone są kosztami ekonomicznymi, które muszą odpowiadać kwotom faktycznie zainwestowanym, zapłaconym lub należnym z tytułu zobowiązań lub gwarancji, z których się wywodzą. Nie można zatem uznawać wyliczeń ryczałtowych, chyba że można wykazać, że odzwierciedlają one realia
ekonomiczne
.

Stranded costs are economic costs that must correspond to the actual sums invested, paid or payable by virtue of the commitments or guarantees from which they result: flat-rate calculations cannot, therefore, be accepted unless it can be shown that they reflect
economic
realities.

...można zatem uznawać wyliczeń ryczałtowych, chyba że można wykazać, że odzwierciedlają one realia
ekonomiczne
.

...flat-rate calculations cannot, therefore, be accepted unless it can be shown that they reflect
economic
realities.
Koszty osierocone są kosztami ekonomicznymi, które muszą odpowiadać kwotom faktycznie zainwestowanym, zapłaconym lub należnym z tytułu zobowiązań lub gwarancji, z których się wywodzą. Nie można zatem uznawać wyliczeń ryczałtowych, chyba że można wykazać, że odzwierciedlają one realia
ekonomiczne
.

Stranded costs are economic costs that must correspond to the actual sums invested, paid or payable by virtue of the commitments or guarantees from which they result: flat-rate calculations cannot, therefore, be accepted unless it can be shown that they reflect
economic
realities.

Spółka Combus nie może więc przywoływać tej pomocy dowodząc przywrócenia żywotności
ekonomicznej
.

Hence, Combus could not rely on this money for demonstrating the restoration of its
economic
viability.
Spółka Combus nie może więc przywoływać tej pomocy dowodząc przywrócenia żywotności
ekonomicznej
.

Hence, Combus could not rely on this money for demonstrating the restoration of its
economic
viability.

...publikacji ex post z uwagi na kwestie bezpieczeństwa beneficjentów lub ochronę ich interesów
ekonomicznych
.”;

...was waived in the past year for reasons of safety of the beneficiaries or protection of their
business
interest.’
liczbę i kwotę dotacji, w przypadku których w ostatnich latach odstąpiono od obowiązku publikacji ex post z uwagi na kwestie bezpieczeństwa beneficjentów lub ochronę ich interesów
ekonomicznych
.”;

the number and amount of grants where the ex post publication obligation was waived in the past year for reasons of safety of the beneficiaries or protection of their
business
interest.’

W szczególności Komisja wykazała, iż środek pomocy daje dwa rodzaje korzyści
ekonomicznych
.

In particular, the Commission considered that the measure affords two sets of
economic
advantages.
W szczególności Komisja wykazała, iż środek pomocy daje dwa rodzaje korzyści
ekonomicznych
.

In particular, the Commission considered that the measure affords two sets of
economic
advantages.

...francuskie – niezbędne dla usługi podstawowej ze względu na całość uwarunkowań technicznych i
ekonomicznych
.

...that its operation is essential to the basic service, on the grounds of a set of technical and
economic
considerations.
W okolicznościach analizowanego przypadku Komisja uważa tym samym, że usługę dodatkową można uzasadnić rzeczywistym zapotrzebowaniem na usługę publiczną, które zaspokaja usługa podstawowa tylko wówczas, gdy stwierdzi się, że jej świadczenie jest – jak twierdzą władze francuskie – niezbędne dla usługi podstawowej ze względu na całość uwarunkowań technicznych i
ekonomicznych
.

In the case in hand, the Commission therefore considers that it would only be legitimate to consider that the additional service may be justified by the real public service need met by the basic service if it can be determined, as the French authorities argue, that its operation is essential to the basic service, on the grounds of a set of technical and
economic
considerations.

...zabroniono na mocy decyzji z lutego 2008 r., był spowodowany „decyzjami technologicznymi i
ekonomicznymi
”.

...from operating by virtue of their decision of February 2008, was due to ‘technological and
economic
decisions’.
Przewoźnik poprosił o możliwość wystąpienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2008 r. Na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego właściwe organy Ukrainy ponownie potwierdziły, że poprzedni brak zgodności dotyczący szeregu statków powietrznych, których eksploatacji zabroniono na mocy decyzji z lutego 2008 r., był spowodowany „decyzjami technologicznymi i
ekonomicznymi
”.

The carrier requested to make presentations to the Air Safety Committee and was heard on 3 November 2008. At the meeting of the Air Safety Committee, the competent authorities of Ukraine re-affirmed that the previous non-compliance of a number of aircraft, which had been hitherto restricted from operating by virtue of their decision of February 2008, was due to ‘technological and
economic
decisions’.

Informacje
ekonomiczne
:

Economic
information:
Informacje
ekonomiczne
:

Economic
information:

...RPA, czego wynikiem byłaby presja zniżkowa na ceny przemysłu unijnego i pogorszenie jego sytuacji
ekonomicznej
.

...South Africa resulting in a downwards pressure on Union industry prices and a worsening of its
economic
situation.
Uchylenie środków najprawdopodobniej spowodowałoby ponowne wystąpienie przywozu po cenach dumpingowych z RPA, czego wynikiem byłaby presja zniżkowa na ceny przemysłu unijnego i pogorszenie jego sytuacji
ekonomicznej
.

The repeal of the measures would in all likelihood result in a recurrence of dumped imports from South Africa resulting in a downwards pressure on Union industry prices and a worsening of its
economic
situation.

...beneficjent musiał zwrócić się o zezwolenie na prowadzenie działalności w tej specjalnej strefie
ekonomicznej
.

...from the tax exemption, the beneficiary had to apply for a licence to operate in the Special
Economic
Zone.
Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, beneficjent musiał zwrócić się o zezwolenie na prowadzenie działalności w tej specjalnej strefie
ekonomicznej
.

In order to benefit from the tax exemption, the beneficiary had to apply for a licence to operate in the Special
Economic
Zone.

Kryteria
ekonomiczne

Economic
criteria
Kryteria
ekonomiczne

Economic
criteria

...produktu końcowego, technicznej możliwości podawania paliwa do wybranego pieca oraz kwestii
ekonomicznych
.

...of the final product, the technical possibility to feed the fuel into the selected kiln, and
economic
considerations.
Wybór paliwa zależy również od pożądanej jakości produktu końcowego, technicznej możliwości podawania paliwa do wybranego pieca oraz kwestii
ekonomicznych
.

The selection of fuel also depends on the desired quality of the final product, the technical possibility to feed the fuel into the selected kiln, and
economic
considerations.

...europejskiej polityki sąsiedztwa, od której oczekuje się doprowadzenia do głębszej integracji
ekonomicznej
.

...within the framework of the European Neighbourhood Policy, which is expected to lead to deeper
economic
integration.
Stosunki pomiędzy Mołdawią i Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, od której oczekuje się doprowadzenia do głębszej integracji
ekonomicznej
.

Relations between Moldova and the European Union are developing within the framework of the European Neighbourhood Policy, which is expected to lead to deeper
economic
integration.

...antydumpingowych względem przywozu SWR, przemysł wspólnotowy zdołał poprawić swoją sytuację
ekonomiczną
.

...since the imposition of anti-dumping measures on SWR the Community industry managed to improve its
economic
situation.
Jak wykazało dochodzenie, od czasu nałożenia środków antydumpingowych względem przywozu SWR, przemysł wspólnotowy zdołał poprawić swoją sytuację
ekonomiczną
.

The investigation showed that since the imposition of anti-dumping measures on SWR the Community industry managed to improve its
economic
situation.

instytucja kredytowa zbywa zobowiązania kredytowe z znaczną stratą
ekonomiczną
;

The credit institution sells the credit obligation at a material credit-related
economic
loss,
instytucja kredytowa zbywa zobowiązania kredytowe z znaczną stratą
ekonomiczną
;

The credit institution sells the credit obligation at a material credit-related
economic
loss,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich