Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...samolotów należy zmniejszać, uwzględniając aspekty środowiskowe, możliwości techniczne i skutki
ekonomiczne
.

Aeroplane noise should be reduced, taking into account environmental
factors
, technical feasibility and
economic
consequences.
Hałas samolotów należy zmniejszać, uwzględniając aspekty środowiskowe, możliwości techniczne i skutki
ekonomiczne
.

Aeroplane noise should be reduced, taking into account environmental
factors
, technical feasibility and
economic
consequences.

...użytkownicy nie odczuli istotnego ujemnego wpływu obecnie obowiązujących środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

...confirms that importers and users did not suffer any substantial negative effect on their
economic
situation as a result of the measures currently in force.
Powyższe uwagi rozpatrywane łącznie z niskim poziomem współpracy potwierdzają, że importerzy i użytkownicy nie odczuli istotnego ujemnego wpływu obecnie obowiązujących środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

The above considerations seen in conjunction with the low level of cooperation, confirms that importers and users did not suffer any substantial negative effect on their
economic
situation as a result of the measures currently in force.

...zatem być pokrywane przez podmiot, który w swej działalności bierze pod uwagę jedynie kryteria
ekonomiczne
.

...overall and would not, in principle, have been covered by an operator which had taken only
economic
criteria into account.
Władze francuskie są przekonane, że zamówienia objęte widełkami od 0 do 500 FF były, ogólnie rzecz biorąc, nierentowne i z zasady nie mogły zatem być pokrywane przez podmiot, który w swej działalności bierze pod uwagę jedynie kryteria
ekonomiczne
.

The French authorities explain that what was certain, however, was that the FRF 0 to 500 order market was not profitable overall and would not, in principle, have been covered by an operator which had taken only
economic
criteria into account.

Odzyskanie opłacalności
ekonomicznej

Restoration of viability
Odzyskanie opłacalności
ekonomicznej

Restoration of viability

Wskaźnik nr 18: Liczba oddziałów instytucji kredytowych z krajów Europejskiego Obszaru
Ekonomicznego
.

Indicator No 18: Number of branches of CIs from EEA countries.
Wskaźnik nr 18: Liczba oddziałów instytucji kredytowych z krajów Europejskiego Obszaru
Ekonomicznego
.

Indicator No 18: Number of branches of CIs from EEA countries.

...sobie świadczy o tym, że ten sektor nie odczuł istotnego ujemnego wpływu środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

...is in itself an indication that this sector did not suffer any substantial negative effect on its
economic
situation as a result of the measures.
Podobnie jak w przypadku importerów, niski poziom współpracy sam w sobie świadczy o tym, że ten sektor nie odczuł istotnego ujemnego wpływu środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

In the same way as for the importers, the low level of cooperation is in itself an indication that this sector did not suffer any substantial negative effect on its
economic
situation as a result of the measures.

...decyzje muszą być przejrzyste i musi im towarzyszyć należyte uzasadnienie techniczne oraz
ekonomiczne
.

The decisions taken shall be transparent and shall be accompanied by a sound technical and
economic
justification.
Podejmowane decyzje muszą być przejrzyste i musi im towarzyszyć należyte uzasadnienie techniczne oraz
ekonomiczne
.

The decisions taken shall be transparent and shall be accompanied by a sound technical and
economic
justification.

...przyszłej produkcji węglowodorów, w tym również pochodzących ze złóż o marginalnej opłacalności
ekonomicznej
;

...current and planned future production of hydrocarbons, including that from fields of marginal
economic
viability;
konieczności unikania trudności, których nie można przezwyciężyć w rozsądny sposób i które mogłyby zaszkodzić sprawnej bieżącej i planowanej przyszłej produkcji węglowodorów, w tym również pochodzących ze złóż o marginalnej opłacalności
ekonomicznej
;

the need to avoid difficulties which cannot reasonably be overcome and could prejudice the efficient, current and planned future production of hydrocarbons, including that from fields of marginal
economic
viability;

...były najlepsze dostępne techniki, skuteczne w kategoriach środowiskowych i odpowiednie ze względów
ekonomicznych
.

...inter alia, by ensuring that the best available techniques, environmentally effective and
economically
appropriate, are used for this purpose.
Strony podejmują, indywidualnie lub w ramach współpracy dwustronnej lub wielostronnej, wszelkie odpowiednie środki, mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu powstałemu w wyniku działalności, jego ograniczenie, zwalczanie i kontrolę na obszarze objętym protokołem, między innymi przez zapewnienie, aby w tym celu stosowane były najlepsze dostępne techniki, skuteczne w kategoriach środowiskowych i odpowiednie ze względów
ekonomicznych
.

The Parties shall take, individually or through bilateral or multilateral cooperation, all appropriate measures to prevent, abate, combat and control pollution in the Protocol Area resulting from activities, inter alia, by ensuring that the best available techniques, environmentally effective and
economically
appropriate, are used for this purpose.

Forma własności/cel
ekonomiczny

Type of ownership/
economic
objective
Forma własności/cel
ekonomiczny

Type of ownership/
economic
objective

Forma własności/cel
ekonomiczny

Type of ownership/
economic
objective
Forma własności/cel
ekonomiczny

Type of ownership/
economic
objective

...inicjatywy i 2010 także w istotny sposób poprawia wydajność i, co za tym idzie, stymuluje wzrost
ekonomiczny
.

...the upcoming i2010 initiative, is also an important way to improve productivity and, consequently,
economic
growth.
Rozpowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zgodnie z celami i działaniami zbliżającej się inicjatywy i 2010 także w istotny sposób poprawia wydajność i, co za tym idzie, stymuluje wzrost
ekonomiczny
.

The diffusion of information and communication technologies (ICT), in line with the objectives and actions of the upcoming i2010 initiative, is also an important way to improve productivity and, consequently,
economic
growth.

...kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w sensie
ekonomicznym
).

...substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in
economic
terms), to grant credit and/or invest in securities.
„Do MIF zalicza się instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym posiadające status rezydenta oraz wszelkie inne instytucje finansowe posiadające status rezydenta, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w sensie
ekonomicznym
).

‘MFIs comprise resident credit institutions, as defined in Union law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in
economic
terms), to grant credit and/or invest in securities.

...MIF oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (w sensie
ekonomicznym
).

...substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in
economic
terms), to grant credit and/or invest in securities.
MIF obejmują posiadające status rezydenta instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym i wszelkie inne instytucje finansowe posiadające status rezydenta, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (w sensie
ekonomicznym
).

MFIs comprise resident credit institutions, as defined in Community law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in
economic
terms), to grant credit and/or invest in securities.

...do wykorzystania jako schronienie dla ludzi, zwierząt lub rzeczy albo do produkcji dóbr
ekonomicznych
.

...used or intended for the shelter of humans, animals or things or for the production of
economic
goods.
Budynek to zamknięta konstrukcja nad lub pod powierzchnią ziemią wykorzystywana lub przeznaczona do wykorzystania jako schronienie dla ludzi, zwierząt lub rzeczy albo do produkcji dóbr
ekonomicznych
.

A Building is an enclosed construction above and/or underground, used or intended for the shelter of humans, animals or things or for the production of
economic
goods.

...specjalizowania się w transporcie spedycyjnym poprzez TBE istotnie może mieć przed sobą przyszłość
ekonomiczną
.

...Sernam in order to become gradually specialized in mail transport through TBE may indeed have an
economic
future.
To zainteresowanie jest innym elementem oznaczającym, że rozpoczęte przez Sernam urozmaicanie oferty w celu stopniowego specjalizowania się w transporcie spedycyjnym poprzez TBE istotnie może mieć przed sobą przyszłość
ekonomiczną
.

This interest is another element showing that the diversification started by Sernam in order to become gradually specialized in mail transport through TBE may indeed have an
economic
future.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykorzystywane do celów związanych z analizą monetarną i
ekonomiczną
.

Consolidated financial statement for monetary and
economic
analysis.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykorzystywane do celów związanych z analizą monetarną i
ekonomiczną
.

Consolidated financial statement for monetary and
economic
analysis.

Wymagane informacje (dane) należy pozyskiwać w sposób możliwie jak najbardziej
ekonomiczny
.

The information (data) required needs to be captured as
economically
as possible.
Wymagane informacje (dane) należy pozyskiwać w sposób możliwie jak najbardziej
ekonomiczny
.

The information (data) required needs to be captured as
economically
as possible.

...urządzeń mobilnych z dostępem do internetu transmisja danych w roamingu ma ogromne znaczenie
ekonomiczne
.

The widespread use of internet-enabled mobile devices means that data roaming is of great
economic
significance.
Ze względu na rozpowszechnienie urządzeń mobilnych z dostępem do internetu transmisja danych w roamingu ma ogromne znaczenie
ekonomiczne
.

The widespread use of internet-enabled mobile devices means that data roaming is of great
economic
significance.

...Komisja uznała jednak okres jednego roku za zbyt krótki, by udowodnić odzyskanie rentowności
ekonomicznej
.

The latest financial figures pointed to a return to viability in the event of the balance sheet being restored, but the Commission considered that one year was too short a period in which to...
Ostatnie dane finansowe wskazywały na powrót do rentowności w razie, gdyby doszło do ustabilizowania bilansu; Komisja uznała jednak okres jednego roku za zbyt krótki, by udowodnić odzyskanie rentowności
ekonomicznej
.

The latest financial figures pointed to a return to viability in the event of the balance sheet being restored, but the Commission considered that one year was too short a period in which to demonstrate a return to viability.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich