Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...orzekaniu o zgodności systemu pomocy państwa z wymogami wspólnego rynku, to z ogólnych aspektów
ekonomicznych
Traktatu wynika, że postępowanie to nie może nigdy prowadzić do sytuacji, w której jeg

First of all it should be observed that, whilst the procedure laid down in Articles 87 and 88 leaves a wide discretion to the Commission and, in certain conditions, to the Council to come to a...
Tytułem wstępu należy przypomnieć, że o ile postępowanie przewidziane w art. 87 i 88 pozostawia Komisji, a w pewnych przypadkach także Radzie, dużą swobodę oceny przy orzekaniu o zgodności systemu pomocy państwa z wymogami wspólnego rynku, to z ogólnych aspektów
ekonomicznych
Traktatu wynika, że postępowanie to nie może nigdy prowadzić do sytuacji, w której jego wynik byłby sprzeczny ze szczegółowymi przepisami Traktatu [20].

First of all it should be observed that, whilst the procedure laid down in Articles 87 and 88 leaves a wide discretion to the Commission and, in certain conditions, to the Council to come to a decision regarding the compatibility of a system of aids granted by States with the requirements of the common market, it is clear from the general plan of the Treaty that that procedure must never produce a result which is contrary to the specific provisions of the Treaty [20].

...VAT a belgijskimi organami administracji podatkowej może prowadzić do powstania korzyści
ekonomicznej
tylko w następujących okolicznościach:

...agreement between a person subject to VAT and the Belgian tax authorities can lead to an
economic
advantage only under the following conditions:
W tym kontekście Komisja uważa, że ugoda między podatnikiem VAT a belgijskimi organami administracji podatkowej może prowadzić do powstania korzyści
ekonomicznej
tylko w następujących okolicznościach:

In this context, the Commission considers that a settlement agreement between a person subject to VAT and the Belgian tax authorities can lead to an
economic
advantage only under the following conditions:

...nie utrudniają konkurencji na poziomie detalicznym lub w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
ekonomicznej
między różnymi produktami dostępu do sieci miedzianej.

...copper-based access products does not hinder competition at retail level or to ensure an adequate
economic
space between the different copper access inputs.
Ponadto krajowe organy regulacyjne mogą również przeprowadzić test zawężenia marży ex ante w odniesieniu do regulowanych produktów hurtowych w celu upewnienia się, czy ceny hurtowego dostępu do sieci miedzianej nie utrudniają konkurencji na poziomie detalicznym lub w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
ekonomicznej
między różnymi produktami dostępu do sieci miedzianej.

In addition, NRAs may also apply an ex-ante margin squeeze test to regulated wholesale inputs in order to ensure that wholesale access pricing of copper-based access products does not hinder competition at retail level or to ensure an adequate
economic
space between the different copper access inputs.

Transfery
ekonomiczne
między portami lotniczymi w takich sieciach powinny być zgodne z prawem wspólnotowym.

Economic
transfers between airports in such networks should comply with Community law.
Transfery
ekonomiczne
między portami lotniczymi w takich sieciach powinny być zgodne z prawem wspólnotowym.

Economic
transfers between airports in such networks should comply with Community law.

Istnienie tego rodzaju różnicy w rozwoju
ekonomicznym
między krajem analogicznym a krajem o gospodarce nierynkowej lub przejściowej nie należy do rzadkości.

It is not unusual that such difference in
economic
development exists between an analogue country and a non-market-economy country or an economy in transition.
Istnienie tego rodzaju różnicy w rozwoju
ekonomicznym
między krajem analogicznym a krajem o gospodarce nierynkowej lub przejściowej nie należy do rzadkości.

It is not unusual that such difference in
economic
development exists between an analogue country and a non-market-economy country or an economy in transition.

Istnienie tego rodzaju różnicy w rozwoju
ekonomicznym
między krajem analogicznym a krajem nieposiadającym gospodarki rynkowej lub krajem będącym w okresie transformacji nie należy do rzadkości.

It is not unusual that such difference in
economic
development exists between an analogue country and a non-market-economy country or an economy in transition.
Istnienie tego rodzaju różnicy w rozwoju
ekonomicznym
między krajem analogicznym a krajem nieposiadającym gospodarki rynkowej lub krajem będącym w okresie transformacji nie należy do rzadkości.

It is not unusual that such difference in
economic
development exists between an analogue country and a non-market-economy country or an economy in transition.

Transfery
ekonomiczne
między tymi portami lotniczymi powinny być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego.

Economic
transfers between these airports should comply with relevant Community law.
Transfery
ekonomiczne
między tymi portami lotniczymi powinny być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego.

Economic
transfers between these airports should comply with relevant Community law.

...z dnia 27 grudnia, w sprawie wspierania inicjatyw regionalnych w zakresie wyrównywania różnic
ekonomicznych
między regionami (LIR).Pomoc 4

...a complement to regional aid granted in 1994 by Spain under Law 50/85 of 27 December on regional
incentives
to remedy inter-regional
economic
imbalances (LIR), approved by the Commission [15].Measu
Powyższy środek stanowił dopełnienie zatwierdzonej przez Komisję [15] pomocy dla regionu, przyznanej w 1994 przez Hiszpanię zgodnie z ustawą 50/85, z dnia 27 grudnia, w sprawie wspierania inicjatyw regionalnych w zakresie wyrównywania różnic
ekonomicznych
między regionami (LIR).Pomoc 4

The measure constituted a complement to regional aid granted in 1994 by Spain under Law 50/85 of 27 December on regional
incentives
to remedy inter-regional
economic
imbalances (LIR), approved by the Commission [15].Measure 4

...okres, o których mowa w akapicie pierwszym, pod warunkiem że zapewniona zostaje zdrowa równowaga
ekonomiczna
między elementami planu restrukturyzacji, o których mowa w art. 4 ust. 3.

...applicable percentage as well as the period referred to in the first subparagraph provided that an
economically
sound balance between the elements of the restructuring plan as referred to in...
Po konsultacji z zainteresowanymi stronami Państwa Członkowskie określają mający zastosowanie współczynnik procentowy oraz okres, o których mowa w akapicie pierwszym, pod warunkiem że zapewniona zostaje zdrowa równowaga
ekonomiczna
między elementami planu restrukturyzacji, o których mowa w art. 4 ust. 3.

After consultation of the interested parties, Member States shall determine the applicable percentage as well as the period referred to in the first subparagraph provided that an
economically
sound balance between the elements of the restructuring plan as referred to in Article 4(3) is ensured.

Komisja uważa, że omawiane działanie może przynosić korzyści
ekonomiczne
także przedsiębiorstwom podlegającym zarządowi nadzwyczajnemu.

The Commission takes the view that the measure may comprise an
economic
advantage to the firm in special administration as well.
Komisja uważa, że omawiane działanie może przynosić korzyści
ekonomiczne
także przedsiębiorstwom podlegającym zarządowi nadzwyczajnemu.

The Commission takes the view that the measure may comprise an
economic
advantage to the firm in special administration as well.

W omawianym przypadku powyższe kryterium jest spełnione, ponieważ rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela odpowiada […] mld EUR ([…] % wartości referencyjnej), a wartość przekazania odpowiada 14,8...

That criterion is fulfilled in this case as the
REV
of the portfolio corresponds to EUR […] billion ([…] % of the notional value) and the transfer value to EUR 14,8 billion (62 % of the notional...
W omawianym przypadku powyższe kryterium jest spełnione, ponieważ rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela odpowiada […] mld EUR ([…] % wartości referencyjnej), a wartość przekazania odpowiada 14,8 mld EUR (62 % wartości referencyjnej), zatem wartość przekazania znajduje się poniżej rzeczywistej wartości ekonomicznej. Eksperci Komisji zweryfikowali wysokość rzeczywistej wartości ekonomicznej i uznali ją za uzasadnioną.

That criterion is fulfilled in this case as the
REV
of the portfolio corresponds to EUR […] billion ([…] % of the notional value) and the transfer value to EUR 14,8 billion (62 % of the notional value).The transfer value therefore lies below the REV. The figure of the REV has been verified and found reasonable by the Commission’s experts.

Komisja ustaliła natomiast, że rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela SEALINK została właściwie ustalona przez bank.

On the other hand the real
economic
value of the Sealink portfolio was correct.
Komisja ustaliła natomiast, że rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela SEALINK została właściwie ustalona przez bank.

On the other hand the real
economic
value of the Sealink portfolio was correct.

Ponadto szacunkowa ocena rzeczywistej wartości
ekonomicznej
portfela w scenariuszu warunków skrajnych wynosi w przybliżeniu […] mld EUR ([…] % wartości referencyjnej), co nadal przekracza wartość...

In addition, the estimations of the
REV
of the portfolio in a stress scenario is approximately EUR […] billion ([…] % of the notional value), which is still above the transfer value.
Ponadto szacunkowa ocena rzeczywistej wartości
ekonomicznej
portfela w scenariuszu warunków skrajnych wynosi w przybliżeniu […] mld EUR ([…] % wartości referencyjnej), co nadal przekracza wartość przekazania.

In addition, the estimations of the
REV
of the portfolio in a stress scenario is approximately EUR […] billion ([…] % of the notional value), which is still above the transfer value.

Z uwagi na dokonaną przez Komisję korektę rzeczywistej wartości
ekonomicznej
portfela ABS do poziomu o [1–2] mld EUR niższego od kwoty ustalonej pierwotnie w ramach wyceny przeprowadzonej przez...

As a result of the correction made by the Commission to the real
economic
value of the ABS portfolio, reducing it to EUR [1-2] billion lower than in the original valuation by the bank, the...
Z uwagi na dokonaną przez Komisję korektę rzeczywistej wartości
ekonomicznej
portfela ABS do poziomu o [1–2] mld EUR niższego od kwoty ustalonej pierwotnie w ramach wyceny przeprowadzonej przez banki, wartość oczekiwanych strat w przypadku portfela ABS nie może zostać zrekompensowana przez dokonanie odpisu amortyzacyjnego lub przeniesienie odpowiedniego poziomu ryzyka pierwszej straty.

As a result of the correction made by the Commission to the real
economic
value of the ABS portfolio, reducing it to EUR [1-2] billion lower than in the original valuation by the bank, the anticipated losses in the ABS portfolio are no longer offset in advance by a write-down or a sufficiently high first loss.

Rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela ABS wynosi [14–15] mld EUR i jest tym samym o [1–2] mld EUR niższa od wartości przytoczonej przez LBBW.

The real
economic
value of the ABS portfolio is EUR [14-15] billion and is consequently below the value stated by LBBW by EUR [1-2] billion.
Rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela ABS wynosi [14–15] mld EUR i jest tym samym o [1–2] mld EUR niższa od wartości przytoczonej przez LBBW.

The real
economic
value of the ABS portfolio is EUR [14-15] billion and is consequently below the value stated by LBBW by EUR [1-2] billion.

Jeżeli chodzi o rzeczywistą wartość
ekonomiczną
portfela CDO, wątpliwości Komisji zostały rozwiane.

As regards the
REV
of the CDO portfolio, the Commission’s doubts have been allayed.
Jeżeli chodzi o rzeczywistą wartość
ekonomiczną
portfela CDO, wątpliwości Komisji zostały rozwiane.

As regards the
REV
of the CDO portfolio, the Commission’s doubts have been allayed.

...przypadku wartość przekazania wynosi 14,8 mld EUR, natomiast według grupy KBC rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela wynosi […] mld EUR. Wynika z tego, że jeżeli rzeczywista wartość ekonomiczna...

In this case the transfer value is EUR 14,8 billion, while KBC states that the
REV
of the portfolio is EUR […] billion. It follows that if the REV is indeed EUR […] billion, then the measure meets...
W danym przypadku wartość przekazania wynosi 14,8 mld EUR, natomiast według grupy KBC rzeczywista wartość
ekonomiczna
portfela wynosi […] mld EUR. Wynika z tego, że jeżeli rzeczywista wartość ekonomiczna faktycznie wynosi […] mld EUR, to środek spełnia wymogi określone w komunikacie w sprawie aktywów o obniżonej jakości w odniesieniu do wyceny, ponieważ wartość przekazania byłaby niższa niż rzeczywista wartość ekonomiczna.

In this case the transfer value is EUR 14,8 billion, while KBC states that the
REV
of the portfolio is EUR […] billion. It follows that if the REV is indeed EUR […] billion, then the measure meets the requirements of the IAC as regards valuation, as the transfer value would be below the REV.

...są wytwarzane, prowadzono odzysk lub, jeżeli nie ma takiej możliwości ze względów technicznych i
ekonomicznych
, aby unieszkodliwiano je przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu wszelkiego oddzia

...2006 on waste [12]; where waste is produced, it is recovered or, where that is technically and
economically
impossible, it is disposed of while avoiding or reducing any impact on the environment;
unikano wytwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów [12]; a jeżeli odpady są wytwarzane, prowadzono odzysk lub, jeżeli nie ma takiej możliwości ze względów technicznych i
ekonomicznych
, aby unieszkodliwiano je przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu wszelkiego oddziaływania na środowisko;

waste production is avoided in accordance with Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste [12]; where waste is produced, it is recovered or, where that is technically and
economically
impossible, it is disposed of while avoiding or reducing any impact on the environment;

Niemcy twierdzą, że Sovello nie miało żadnych przesłanek
ekonomicznych
, aby sztucznie rozdzielić Sovello1 i Sovello2.

The German authorities argue that Sovello had no
economic
incentive to artificially separate Sovello1 and Sovello2.
Niemcy twierdzą, że Sovello nie miało żadnych przesłanek
ekonomicznych
, aby sztucznie rozdzielić Sovello1 i Sovello2.

The German authorities argue that Sovello had no
economic
incentive to artificially separate Sovello1 and Sovello2.

...kształtują się na tym samym poziomie cenowym w unii celnej i dlatego nie ma żadnego uzasadnienia
ekonomicznego
, aby przyznawać refundacje wywozowe dla wspólnotowych produktów rolnych wysyłanych do

...products are at the same level within the customs union and that there is, therefore, no
economic
justification for granting export refunds on Community agricultural products consigned to S
Z art. 1, 5 i 7 tej umowy wynika, że ceny na produkty rolne kształtują się na tym samym poziomie cenowym w unii celnej i dlatego nie ma żadnego uzasadnienia
ekonomicznego
, aby przyznawać refundacje wywozowe dla wspólnotowych produktów rolnych wysyłanych do San Marino.

It follows from Articles 1, 5 and 7 of that Agreement that prices for agricultural products are at the same level within the customs union and that there is, therefore, no
economic
justification for granting export refunds on Community agricultural products consigned to San Marino.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich