Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...czynnika podczas projektowania produktu z uwzględnieniem aspektów technicznych, funkcjonalnych i
ekonomicznych
.

...this factor to be integrated in product design whilst taking account of technical, functional and
economic
considerations.
Konieczna jest odpowiednia elastyczność umożliwiająca wzięcie pod uwagę tego czynnika podczas projektowania produktu z uwzględnieniem aspektów technicznych, funkcjonalnych i
ekonomicznych
.

There should be sufficient flexibility to enable this factor to be integrated in product design whilst taking account of technical, functional and
economic
considerations.

...czynnika podczas projektowania produktu z uwzględnieniem aspektów technicznych, funkcjonalnych i
ekonomicznych
.

...this factor to be integrated in product design whilst taking account of technical, functional and
economic
considerations.
Konieczna jest odpowiednia elastyczność umożliwiająca wzięcie pod uwagę tego czynnika podczas projektowania produktu z uwzględnieniem aspektów technicznych, funkcjonalnych i
ekonomicznych
.

There should be sufficient flexibility to enable this factor to be integrated in product design whilst taking account of technical, functional and
economic
considerations.

...art. 2 ustawy o zwrocie podatku VAT, władze norweskie przyznają tym przedsiębiorstwom korzyść
ekonomiczną
.

...within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, they grant those undertakings an
economic
advantage.
Urząd uznał również, że w stopniu, w jakim władze norweskie zwracają podatek naliczony nakładany na zakupy towarów i usług przedsiębiorstwom niepodlegającym VAT, a objętym art. 2 ustawy o zwrocie podatku VAT, władze norweskie przyznają tym przedsiębiorstwom korzyść
ekonomiczną
.

The Authority further considered that, to the extent that the Norwegian authorities compensate input tax on purchases of goods and services to undertakings not subject to VAT but falling within the scope of Article 2 of the VAT Compensation Act, they grant those undertakings an
economic
advantage.

...i gwarantują, że działalność banku będzie prowadzona wyłącznie w oparciu o kryteria
ekonomiczne
.

Further measures reduce the scope for (political) [influence] and ensure that the bank will be exclusively run in accordance with business management criteria.
Kolejne środki ograniczają możliwość (politycznego) [oddziaływania] i gwarantują, że działalność banku będzie prowadzona wyłącznie w oparciu o kryteria
ekonomiczne
.

Further measures reduce the scope for (political) [influence] and ensure that the bank will be exclusively run in accordance with business management criteria.

...na wszystkie mikroprzedsiębiorstwa rzemieślnicze, niezależnie od ich wielkości i sytuacji
ekonomicznej
.

...shows that this intensity is extended to all craft microenterprises, regardless of their size and
economic
situation.
Z analizy uchwały 4607/2001 wynika, że mikroprzedsiębiorstwa rzemieślnicze, o których mowa powyżej, mogą być beneficjentami pomocy o ww. intensywności również wówczas, gdy nie zaistnieją warunki przewidziane dla tego rodzaju zwiększeń intensywności dla innych mikroprzedsiębiorstw, ale także, że ww. intensywność jest rozszerzona na wszystkie mikroprzedsiębiorstwa rzemieślnicze, niezależnie od ich wielkości i sytuacji
ekonomicznej
.

Analysis of Resolution 4607/2001 shows that the craft microenterprises referred to above can enjoy this intensity even when they do not satisfy the conditions for such an increase in intensity that apply to other microenterprises; it also shows that this intensity is extended to all craft microenterprises, regardless of their size and
economic
situation.

...w dostępie do rynku europejskiego, wniosek o pomoc byłby niezgodny z żadną logiką biznesową lub
ekonomiczną
.

...barriers to access to the European market, the aid application would lack any entrepreneurial or
economic
logic.
Mając na uwadze obecną sytuację w zatrudnieniu, globalizację rynków oraz brak ograniczeń w dostępie do rynku europejskiego, wniosek o pomoc byłby niezgodny z żadną logiką biznesową lub
ekonomiczną
.

In the current employment circumstances, in a globalised environment and with no barriers to access to the European market, the aid application would lack any entrepreneurial or
economic
logic.

Wybór paliwa zależy również od jakości produktu końcowego, możliwości technicznych oraz kwestii
ekonomicznych

The selection of fuel also depends on the quality of the final product, technical possibilities and
economic
considerations
Wybór paliwa zależy również od jakości produktu końcowego, możliwości technicznych oraz kwestii
ekonomicznych

The selection of fuel also depends on the quality of the final product, technical possibilities and
economic
considerations

...jest w takich okolicznościach ani możliwe z punktu widzenia prawnego, ani celowe z punktu widzenia
ekonomicznego
.

...to Article 9(6) of the basic Regulation in such circumstances is neither legally possible nor
economically
appropriate for the following reasons.
Uważa się, że, z powodów przytoczonych poniżej, ustalenie nowego średniego marginesu dumpingu próby zgodnie z artykułem 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego nie jest w takich okolicznościach ani możliwe z punktu widzenia prawnego, ani celowe z punktu widzenia
ekonomicznego
.

It is considered that the determination of a new sample average margin of dumping pursuant to Article 9(6) of the basic Regulation in such circumstances is neither legally possible nor
economically
appropriate for the following reasons.

...i nowych technik powinien być przejrzysty i obiektywy, oparty na solidnych danych technicznych i
ekonomicznych
.

...BAT and emerging techniques should be transparent and objective, based on sound technical and
economic
information.
Proces ustalania BAT i nowych technik powinien być przejrzysty i obiektywy, oparty na solidnych danych technicznych i
ekonomicznych
.

The process of determining BAT and emerging techniques should be transparent and objective, based on sound technical and
economic
information.

...na to, że ten sektor nie odczuł istotnego ujemnego wpływu wprowadzenia środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

...is in itself an indication that this sector did not suffer any substantial negative effect on its
economic
situation as a result of the imposition of measures.
Brak współpracy sam w sobie wyraźnie wskazuje na to, że ten sektor nie odczuł istotnego ujemnego wpływu wprowadzenia środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

The lack of cooperation is in itself an indication that this sector did not suffer any substantial negative effect on its
economic
situation as a result of the imposition of measures.

...wskazuje na to, że ten sektor nie odczuł istotnego ujemnego wpływu środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

...is in itself an indication that this sector did not suffer any substantial negative effect on its
economic
situation as a result of the measures.
Brak współpracy sam w sobie wyraźnie wskazuje na to, że ten sektor nie odczuł istotnego ujemnego wpływu środków na swoją sytuację
ekonomiczną
.

The lack of cooperation is in itself an indication that this sector did not suffer any substantial negative effect on its
economic
situation as a result of the measures.

...poniesione przez przemysł wspólnotowy były ograniczone i nie doprowadziły do poważnych problemów
ekonomicznych
.

...any injury suffered by the Community industry was limited and did not lead to any significant
economic
problem.
Podsumowując, wszelkie szkody poniesione przez przemysł wspólnotowy były ograniczone i nie doprowadziły do poważnych problemów
ekonomicznych
.

In conclusion, any injury suffered by the Community industry was limited and did not lead to any significant
economic
problem.

Korzyść
ekonomiczna

Economic
advantage
Korzyść
ekonomiczna

Economic
advantage

...uniemożliwia osiągnięcie korzyści ekonomicznej w wyniku zwolnienia od podatku i ma taki sam efekt
ekonomiczny
.

...prevents these activities deriving financial benefit from the exemption and has the same
economic
effect.
Jeżeli chodzi o zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, władze duńskie stwierdziły, że zysk z działalności komercyjnej był bardzo ograniczony, a metoda, która została wybrana w celu neutralizacji zwolnienia TV2 z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do działalności komercyjnej, uniemożliwia osiągnięcie korzyści ekonomicznej w wyniku zwolnienia od podatku i ma taki sam efekt
ekonomiczny
.

Regarding the corporation tax exemption, the Danish authorities comment that the profit on commercial activities was very limited and that the method chosen to neutralise TV2's corporation tax exemption for commercial activities prevents these activities deriving financial benefit from the exemption and has the same
economic
effect.

...w działalności połowowej, z uwzględnieniem czynników biologicznych, ekologicznych, technicznych i
ekonomicznych
;

the developments in fishing activities, with reference to biological, ecological, technical and
economic
factors;
zmian w działalności połowowej, z uwzględnieniem czynników biologicznych, ekologicznych, technicznych i
ekonomicznych
;

the developments in fishing activities, with reference to biological, ecological, technical and
economic
factors;

...w działalności połowowej, z uwzględnieniem czynników biologicznych, ekologicznych, technicznych i
ekonomicznych
;

the developments in fishing activities, with reference to biological, ecological, technical and
economic
factors;
zmian w działalności połowowej, z uwzględnieniem czynników biologicznych, ekologicznych, technicznych i
ekonomicznych
;

the developments in fishing activities, with reference to biological, ecological, technical and
economic
factors;

...przewoźnicy drogowi tankują paliwo tam, gdzie jest to dla nich najbardziej korzystne pod względem
ekonomicznym
.

All road hauliers will fill their tanks where they can see
an economic
benefit.
Wszyscy przewoźnicy drogowi tankują paliwo tam, gdzie jest to dla nich najbardziej korzystne pod względem
ekonomicznym
.

All road hauliers will fill their tanks where they can see
an economic
benefit.

...wprowadzanie przewodowego internetu szerokopasmowego jest trudne lub nieopłacalne pod względem
ekonomicznym
.

...choice and access in rural and other areas where deployment of wired broadband is difficult or not
economically
viable.
Jak podkreślono w Europejskiej agendzie cyfrowej bezprzewodowy internet szerokopasmowy jest istotnym środkiem wzmacniania konkurencji, zwiększania wyboru oferowanego konsumentom i dostępu do internetu w obszarach wiejskich oraz innych obszarach, w których wprowadzanie przewodowego internetu szerokopasmowego jest trudne lub nieopłacalne pod względem
ekonomicznym
.

As underlined in the Digital Agenda for Europe, wireless broadband is an important means to boost competition, consumer choice and access in rural and other areas where deployment of wired broadband is difficult or not
economically
viable.

...sektora petrochemicznego i z tego powodu powierzono mu zarządzanie petrochemiczną specjalną strefą
ekonomiczną
.

...petrochemical sector and for this reason has been entrusted to manage the Petrochemical Special
Economic
Zone.
Innymi słowy rząd sprawuje całkowitą kontrolę nad Krajowym Przedsiębiorstwem Petrochemicznym; 4) Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne jest odpowiedzialne za rozwój i funkcjonowanie krajowego sektora petrochemicznego i z tego powodu powierzono mu zarządzanie petrochemiczną specjalną strefą
ekonomiczną
.

In other words, the government exercises total control over NPC; 4) NPC is responsible for the development and operation of the country’s petrochemical sector and for this reason has been entrusted to manage the Petrochemical Special
Economic
Zone.

przydział
ekonomiczny

Economic
allocation.
przydział
ekonomiczny

Economic
allocation.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich