Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wypadek
...odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 pr

...shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per
Producent określa odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 procent.

The manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per cent.

...odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 pr

...shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per
Producent określa odpowiedni zakres rozszerzenia elastycznego dla stosowanego ciśnienie próbnego, w żadnym jednak
wypadku
rozszerzenie elastyczne nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż 10 procent.

The manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no
case
shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per cent.

W stosownym
wypadku
zgłaszający może korzystać z następnych rewizji Bazę Danych Składników Detergentów, gdy staną się one dostępne.

Where appropriate, the applicant may use subsequent revisions of the Detergent Ingredient Database as they become available.
W stosownym
wypadku
zgłaszający może korzystać z następnych rewizji Bazę Danych Składników Detergentów, gdy staną się one dostępne.

Where appropriate, the applicant may use subsequent revisions of the Detergent Ingredient Database as they become available.

W
wypadku
wywozu, który ma podlegać uproszczonej procedurze wydawania zezwoleń na wywóz, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 111/2005 i art. 25, 26 i 27 niniejszego rozporządzenia,...

In the
case
of exports intended for the simplified export authorisation procedure referred to in Article 19 of Regulation (EC) No 111/2005 and Articles 25, 26 and 27 of this Regulation, the competent...
W
wypadku
wywozu, który ma podlegać uproszczonej procedurze wydawania zezwoleń na wywóz, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 111/2005 i art. 25, 26 i 27 niniejszego rozporządzenia, właściwe organy mogą przesłać uproszczone powiadomienie przed wywozem dotyczące kilku transakcji wywozowych dokonywanych we wskazanym okresie sześciu albo dwunastu miesięcy.

In the
case
of exports intended for the simplified export authorisation procedure referred to in Article 19 of Regulation (EC) No 111/2005 and Articles 25, 26 and 27 of this Regulation, the competent authorities may send a simplified pre-export notification covering several export operations carried out within a specific time period of either 6 or 12 months.

Należy zatem uznać Constanta jako miejsce obliczenia kosztów transportu, które mogą być zwracane w
wypadku
wywozu.

...Constanta as a place for the calculation of the transport costs that can be reimbursed in the
case
of export.
Należy zatem uznać Constanta jako miejsce obliczenia kosztów transportu, które mogą być zwracane w
wypadku
wywozu.

It is therefore necessary to include Constanta as a place for the calculation of the transport costs that can be reimbursed in the
case
of export.

Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być w żadnym
wypadku
upływać później niż z datą przekazania przez Agencję zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w art. 7.

The time-limit provided for in paragraph 1 shall in no
case
expire later than the date on which the Agency notifies the statement of objections provided for in Article 7.
Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być w żadnym
wypadku
upływać później niż z datą przekazania przez Agencję zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w art. 7.

The time-limit provided for in paragraph 1 shall in no
case
expire later than the date on which the Agency notifies the statement of objections provided for in Article 7.

Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation
Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation

Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation
Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation

Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation
Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation

Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation
Środki na
wypadek
ewakuacji

Means for emergency evacuation

W
wypadku
tekstu ostatecznego proszę podać, czy tekst ten zawiera przepis stanowiący, iż pomoc może być udzielona wyłącznie po jej zatwierdzeniu przez Komisję (klauzula zawieszająca)?

In
case
of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body can only grant after the Commission has cleared the aid (stand still clause)?
W
wypadku
tekstu ostatecznego proszę podać, czy tekst ten zawiera przepis stanowiący, iż pomoc może być udzielona wyłącznie po jej zatwierdzeniu przez Komisję (klauzula zawieszająca)?

In
case
of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body can only grant after the Commission has cleared the aid (stand still clause)?

W
wypadku
tekstu ostatecznego proszę podać, czy tekst ten zawiera przepis stanowiący, że organ udzielający pomocy może jej udzielić wyłącznie po zatwierdzeniu przez Urząd Nadzoru EFTA (klauzula...

In
case
of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body can only grant after the EFTA Surveillance Authority has cleared the aid (stand still clause)?
W
wypadku
tekstu ostatecznego proszę podać, czy tekst ten zawiera przepis stanowiący, że organ udzielający pomocy może jej udzielić wyłącznie po zatwierdzeniu przez Urząd Nadzoru EFTA (klauzula zawieszająca)?

In
case
of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body can only grant after the EFTA Surveillance Authority has cleared the aid (stand still clause)?

W
wypadku
większości sprzedaży wartość normalna musiała zostać skonstruowana, ponieważ wystarczające dane dotyczące sprzedaży krajowej porównywalnego produktu nie były dostępne.

For most of the sales, normal value had to be constructed in view of the absence of sufficient domestic sales of comparable models.
W
wypadku
większości sprzedaży wartość normalna musiała zostać skonstruowana, ponieważ wystarczające dane dotyczące sprzedaży krajowej porównywalnego produktu nie były dostępne.

For most of the sales, normal value had to be constructed in view of the absence of sufficient domestic sales of comparable models.

Niemniej jednak dochodzenie wykazało, że w
wypadku
większości importerów i podmiotów gospodarczych sprzedaż wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) stanowi mniej niż 3 % ich łącznych obrotów.

However, for the majority of importers and traders the investigation showed that sales of hand pallet trucks represent less than 3 % of their total turnover.
Niemniej jednak dochodzenie wykazało, że w
wypadku
większości importerów i podmiotów gospodarczych sprzedaż wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) stanowi mniej niż 3 % ich łącznych obrotów.

However, for the majority of importers and traders the investigation showed that sales of hand pallet trucks represent less than 3 % of their total turnover.

Norweska Komisja Śledcza ds.
Wypadków
[lotniczych i kolejowych]

Accident
Investigation Board/Norway
Norweska Komisja Śledcza ds.
Wypadków
[lotniczych i kolejowych]

Accident
Investigation Board/Norway

Powołanie niezależnego organu ds. badania
wypadków
lotniczych oraz wzmocnienie krajowych organów regulacyjnych w sektorze lotniczym.

Ensure the establishment of an independent body for
accident
investigation and strengthen the national regulatory authorities in the aviation sector.
Powołanie niezależnego organu ds. badania
wypadków
lotniczych oraz wzmocnienie krajowych organów regulacyjnych w sektorze lotniczym.

Ensure the establishment of an independent body for
accident
investigation and strengthen the national regulatory authorities in the aviation sector.

przegląd incydentów i
wypadków
lotniczych; oraz

Incident and
accident
review; and
przegląd incydentów i
wypadków
lotniczych; oraz

Incident and
accident
review; and

przegląd incydentów i
wypadków
lotniczych; oraz

incident and
accident
review; and
przegląd incydentów i
wypadków
lotniczych; oraz

incident and
accident
review; and

Operator, którego samolot brał udział w
wypadku
lotniczym, informuje jak najszybciej o każdym przewożonym na tym samolocie materiale niebezpiecznym właściwe władze państwa, w którym wypadek samolotu...

The operator of an aeroplane which is involved in an aeroplane
accident
shall, as soon as possible, inform the appropriate authority of the State in which the aeroplane accident occurred of any...
Operator, którego samolot brał udział w
wypadku
lotniczym, informuje jak najszybciej o każdym przewożonym na tym samolocie materiale niebezpiecznym właściwe władze państwa, w którym wypadek samolotu miał miejsce.

The operator of an aeroplane which is involved in an aeroplane
accident
shall, as soon as possible, inform the appropriate authority of the State in which the aeroplane accident occurred of any dangerous goods carried.

Mimo odnotowania poważnych niedociągnięć oraz wysokiej liczby
wypadków
lotniczych, Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego z zadowoleniem przyjął inicjatywy podjęte przez właściwe organy; mimo to...

Despite the serious deficiencies noted and the high number of air
accidents
, the Air Safety Committee was encouraged by the initiatives taken by the competent authorities, but stated that a review of...
Mimo odnotowania poważnych niedociągnięć oraz wysokiej liczby
wypadków
lotniczych, Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego z zadowoleniem przyjął inicjatywy podjęte przez właściwe organy; mimo to Komitet stwierdził, że przegląd wyników inspekcji ICVM przeprowadzonej przez ICAO oraz pozostałych informacji dotyczących bezpieczeństwa może skłonić Komisję do podjęcia działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

Despite the serious deficiencies noted and the high number of air
accidents
, the Air Safety Committee was encouraged by the initiatives taken by the competent authorities, but stated that a review of the results of the ICAO ICVM and other safety information could lead to the Commission taking action in accordance with Regulation (EC) 2111/2005.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich