Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący izoksabenu.

The
line
concerning isoxaben in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący izoksabenu.

The
line
concerning isoxaben in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się
wiersz
dotyczący 1-dekanolu.

The
line
concerning 1-decanol in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się
wiersz
dotyczący 1-dekanolu.

The
line
concerning 1-decanol in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący flurochloridonu.

The
line
concerning flurochloridone in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący flurochloridonu.

The
line
concerning flurochloridone in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

w załącznikach I i VI skreśla się
wiersz
dotyczący „wysp Morza Egejskiego”.

in Annexes I and VI the
row
concerning the ‘Aegean Islands’ shall be deleted.
w załącznikach I i VI skreśla się
wiersz
dotyczący „wysp Morza Egejskiego”.

in Annexes I and VI the
row
concerning the ‘Aegean Islands’ shall be deleted.

...I w części „Numery porządkowe dla dodatkowego cukru z umów o partnerstwie gospodarczym”,
wiersz
dotyczący numeru porządkowego 09.4431 otrzymuje brzmienie:

In Annex I, in the part ‘Order numbers for additional EPA sugar’, the
line
relating to order number 09.4431 is replaced by the following:
w załączniku I w części „Numery porządkowe dla dodatkowego cukru z umów o partnerstwie gospodarczym”,
wiersz
dotyczący numeru porządkowego 09.4431 otrzymuje brzmienie:

In Annex I, in the part ‘Order numbers for additional EPA sugar’, the
line
relating to order number 09.4431 is replaced by the following:

W Załączniku do decyzji 2005/430/WE, Euratom
wiersz
dotyczący numeru porządkowego 09.4785 otrzymuje brzmienie:

In the Annex to Decision 2005/430/EC, Euratom, the
line
concerning order number 09.4785 is replaced by the following:
W Załączniku do decyzji 2005/430/WE, Euratom
wiersz
dotyczący numeru porządkowego 09.4785 otrzymuje brzmienie:

In the Annex to Decision 2005/430/EC, Euratom, the
line
concerning order number 09.4785 is replaced by the following:

w odniesieniu do „California Certified Organic Farmers”, w pkt 3 skreśla się
wiersz
dotyczący państwa trzeciego „USA” oraz numer kodu „US-BIO-105”;

for ‘California Certified Organic Farmers’, the
row
concerning third country ‘US’ and code number ‘US-BIO-105’ in point 3 is deleted;
w odniesieniu do „California Certified Organic Farmers”, w pkt 3 skreśla się
wiersz
dotyczący państwa trzeciego „USA” oraz numer kodu „US-BIO-105”;

for ‘California Certified Organic Farmers’, the
row
concerning third country ‘US’ and code number ‘US-BIO-105’ in point 3 is deleted;

w odniesieniu do „Organic Certifiers”, w pkt 3 skreśla się
wiersz
dotyczący państwa trzeciego „USA” oraz numer kodu „US-BIO-106”;

for ‘Organic Certifiers’, the
row
concerning third country ‘US’ and code number ‘US-BIO-106’ in point 3 is deleted;
w odniesieniu do „Organic Certifiers”, w pkt 3 skreśla się
wiersz
dotyczący państwa trzeciego „USA” oraz numer kodu „US-BIO-106”;

for ‘Organic Certifiers’, the
row
concerning third country ‘US’ and code number ‘US-BIO-106’ in point 3 is deleted;

w odniesieniu do „International Certification Services, Inc.” w pkt 3 skreśla się
wiersz
dotyczący państwa trzeciego „USA” oraz numer kodu „US-BIO-111”;

for ‘International Certification Services, Inc.’, the
row
concerning third country ‘US’ and code number ‘US-BIO-111’ in point 3 is deleted;
w odniesieniu do „International Certification Services, Inc.” w pkt 3 skreśla się
wiersz
dotyczący państwa trzeciego „USA” oraz numer kodu „US-BIO-111”;

for ‘International Certification Services, Inc.’, the
row
concerning third country ‘US’ and code number ‘US-BIO-111’ in point 3 is deleted;

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 564/2012
wiersz
dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

In Annex III to Implementing Regulation (EU) No 564/2012, the
row
concerning Portugal is replaced by the following:
W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 564/2012
wiersz
dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

In Annex III to Implementing Regulation (EU) No 564/2012, the
row
concerning Portugal is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

the
line
concerning Portugal is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie:

the
line
concerning Portugal is replaced by the following:

W załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli w części A wykreśla się
wiersz
dotyczący substancji oznaczonej numerem FL 01 049 (2-metylobuta-1,3-dien).

In the Annex to Decision 1999/217/EC, in Part A, the
row
in the table for the substance bearing FL-No 01 049 (2-Methylbuta-1,3-diene) is deleted.
W załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli w części A wykreśla się
wiersz
dotyczący substancji oznaczonej numerem FL 01 049 (2-metylobuta-1,3-dien).

In the Annex to Decision 1999/217/EC, in Part A, the
row
in the table for the substance bearing FL-No 01 049 (2-Methylbuta-1,3-diene) is deleted.

W Załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli skreśla się
wiersz
dotyczący substancji oznaczonej numerem FL 16.047 (acetamid).

In Part A of the Annex to Decision 1999/217/EC, the
row
set out in the table for the substance attributed with FL-number 16.047 (acetamide) is deleted.
W Załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli skreśla się
wiersz
dotyczący substancji oznaczonej numerem FL 16.047 (acetamid).

In Part A of the Annex to Decision 1999/217/EC, the
row
set out in the table for the substance attributed with FL-number 16.047 (acetamide) is deleted.

Wiersz
dotyczący substancji czynnej 4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoctowy) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 otrzymuje brzmienie:

In Annex II to Regulation (EC) No 2076/2002 the
line
concerning the active substance 4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid) is replaced by the following:
Wiersz
dotyczący substancji czynnej 4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoctowy) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 otrzymuje brzmienie:

In Annex II to Regulation (EC) No 2076/2002 the
line
concerning the active substance 4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid) is replaced by the following:

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący fenoksykarbu.

The
line
concerning fenoxycarb in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący fenoksykarbu.

The
line
concerning fenoxycarb in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

...na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący 1-naftyloacetamidu w załączniku do tej decyzji.

...of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning 1-naphthylacetamide in the Annex to that Decision.
Decyzja 2008/941/WE przewiduje niewłączenie 1-naftyloacetamidu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący 1-naftyloacetamidu w załączniku do tej decyzji.

Decision 2008/941/EC provides for the non-inclusion of 1-naphthylacetamide and the withdrawal of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning 1-naphthylacetamide in the Annex to that Decision.

W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się
wiersz
dotyczący 1-naftyloacetamidu.

The
line
concerning 1-naphthylacetamide in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/941/WE skreśla się
wiersz
dotyczący 1-naftyloacetamidu.

The
line
concerning 1-naphthylacetamide in the Annex to Decision 2008/941/EC is deleted.

...na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący fluazifopu-P w załączniku do tej decyzji.

...of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning fluazifop-P in the Annex to that Decision.
Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie fluazifopu-P i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący fluazifopu-P w załączniku do tej decyzji.

Decision 2008/934/EC provides for the non-inclusion of fluazifop-P and the withdrawal of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning fluazifop-P in the Annex to that Decision.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący fluazifopu-P.

The
line
concerning fluazifop-P in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący fluazifopu-P.

The
line
concerning fluazifop-P in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący kodów HS „1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99” otrzymuje brzmienie:

the
row
for HS codes ‘1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99’ is replaced by the following:
wiersz
dotyczący kodów HS „1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99” otrzymuje brzmienie:

the
row
for HS codes ‘1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99’ is replaced by the following:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich