Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
wiersz
dotyczący centrum „Roman” otrzymuje brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Roman’ centre is to be replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Roman” otrzymuje brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Roman’ centre is to be replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Alytus” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Alytus’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Alytus” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Alytus’ centre is replaced by the following:

w załączniku I tabela dla serii 6I,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 6I is replaced by the following:
w załączniku I tabela dla serii 6I,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 6I is replaced by the following:

w załączniku I tabela dla serii 6G,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 6G is replaced by the following:
w załączniku I tabela dla serii 6G,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 6G is replaced by the following:

w załączniku I tabela dla serii 5G,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 5G is replaced by the following:
w załączniku I tabela dla serii 5G,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 5G is replaced by the following:

w załączniku I tabela dla serii 5H,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 5H is replaced by the following:
w załączniku I tabela dla serii 5H,
wiersz
dotyczący podziału geograficznego otrzymuje brzmienie:

In Annex I, the Geographical breakdown in the table for series 5H is replaced by the following:

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący dietofenkarbu.

The
line
concerning diethofencarb in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący dietofenkarbu.

The
line
concerning diethofencarb in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący oryzalinu.

The
line
concerning oryzalin in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący oryzalinu.

The
line
concerning oryzalin in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący metobromuronu otrzymuje następujące brzmienie:

The
line
concerning metobromuron is replaced by the following:
wiersz
dotyczący metobromuronu otrzymuje następujące brzmienie:

The
line
concerning metobromuron is replaced by the following:

wiersz
dotyczący terbufosu otrzymuje następujące brzmienie:

The
line
concerning terbufos is replaced by the following:
wiersz
dotyczący terbufosu otrzymuje następujące brzmienie:

The
line
concerning terbufos is replaced by the following:

...na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący akrynatryny w załączniku do tej decyzji.

...of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning acrinathrin in the Annex to that Decision.
Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie akrynatryny i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący akrynatryny w załączniku do tej decyzji.

Decision 2008/934/EC provides for the non-inclusion of acrinathrin and the withdrawal of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning acrinathrin in the Annex to that Decision.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący akrynatryny.

The
line
concerning acrinathrin in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący akrynatryny.

The
line
concerning acrinathrin in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

skreśla się
wiersz
dotyczący fenuronu.

The
line
concerning fenuron
is
deleted.
skreśla się
wiersz
dotyczący fenuronu.

The
line
concerning fenuron
is
deleted.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący etridiazolu.

The
line
concerning etridiazole in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący etridiazolu.

The
line
concerning etridiazole in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący ditianonu.

The
line
concerning dithianon in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący ditianonu.

The
line
concerning dithianon in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący pretilachloru otrzymuje następujące brzmienie:

The
line
concerning pretilachlor is replaced by the following:
wiersz
dotyczący pretilachloru otrzymuje następujące brzmienie:

The
line
concerning pretilachlor is replaced by the following:

Skreśla się
wiersz
dotyczący fenbukonazolu w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning fenbuconazole in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
Skreśla się
wiersz
dotyczący fenbukonazolu w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning fenbuconazole in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący cyprokonazolu.

The
line
concerning cyproconazole in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący cyprokonazolu.

The
line
concerning cyproconazole in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

skreśla się
wiersz
dotyczący malationu;

The
line
for malathion
is
deleted.
skreśla się
wiersz
dotyczący malationu;

The
line
for malathion
is
deleted.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący pirydabenu.

The
line
concerning pyridaben in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący pirydabenu.

The
line
concerning pyridaben in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich