Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Dla przekazywania informacji, o których
mowa
akapicie drugim lit. b), stosuje się tabelę 4 załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia.

For the purpose of the communication
referred to in
point (b) of the second subparagraph, Table 4 of Annex XIII to this Regulation shall be used.
Dla przekazywania informacji, o których
mowa
akapicie drugim lit. b), stosuje się tabelę 4 załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia.

For the purpose of the communication
referred to in
point (b) of the second subparagraph, Table 4 of Annex XIII to this Regulation shall be used.

zostały one wytworzone, przewiezione i zafakturowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, o których
mowa
, pierwszemu niezależnemu odbiorcy we Wspólnocie, oraz

they are manufactured, shipped and invoiced directly by the said companies
to
the first independent customer in the Community, and
zostały one wytworzone, przewiezione i zafakturowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, o których
mowa
, pierwszemu niezależnemu odbiorcy we Wspólnocie, oraz

they are manufactured, shipped and invoiced directly by the said companies
to
the first independent customer in the Community, and

są one wytworzone, przewożone i fakturowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, o których
mowa
, pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie, oraz

they are manufactured, shipped and invoiced directly by the said companies
to
the first independent customer in the Community; and
są one wytworzone, przewożone i fakturowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, o których
mowa
, pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie, oraz

they are manufactured, shipped and invoiced directly by the said companies
to
the first independent customer in the Community; and

W przypadku takim zainteresowany uczestniczący KBC, októrym
mowa
, natychmiast informuje o tym na piśmie EBC.

In such cases the participating NCB concerned shall immediately notify the ECB thereof in writing.
W przypadku takim zainteresowany uczestniczący KBC, októrym
mowa
, natychmiast informuje o tym na piśmie EBC.

In such cases the participating NCB concerned shall immediately notify the ECB thereof in writing.

Pod tym względem SG wskazuje, że zgodnie z systemem poprzedzającym ten, o którym
mowa
, straty spółek osobowych z tytułu amortyzacji były całkowicie zaliczone na poczet wyników podatkowych...

SG pointed out in this respect that, under the scheme preceding the one at issue, any partnership losses generated by depreciation could be fully offset against the tax liability of the partnership...
Pod tym względem SG wskazuje, że zgodnie z systemem poprzedzającym ten, o którym
mowa
, straty spółek osobowych z tytułu amortyzacji były całkowicie zaliczone na poczet wyników podatkowych akcjonariuszy spółek.

SG pointed out in this respect that, under the scheme preceding the one at issue, any partnership losses generated by depreciation could be fully offset against the tax liability of the partnership members.

skrobia, o której
mowa
, opuściła obszar celny Wspólnoty nie później niż 60 dni po dacie 1 stycznia, wyszczególnionej w lit. b);

the starch
in question
has left the customs territory of the Community no later than 60 days after 1 January as specified in point (b);
skrobia, o której
mowa
, opuściła obszar celny Wspólnoty nie później niż 60 dni po dacie 1 stycznia, wyszczególnionej w lit. b);

the starch
in question
has left the customs territory of the Community no later than 60 days after 1 January as specified in point (b);

W związku z powyższym rząd belgijski stwierdza, że przyznając środki, o których
mowa
, SNCB działał jak inwestor prywatny w gospodarce rynkowej.

Consequently, the Belgian Government considers that SNCB, in agreeing the measures in
question
, had behaved as a private investor in a market economy would have done.
W związku z powyższym rząd belgijski stwierdza, że przyznając środki, o których
mowa
, SNCB działał jak inwestor prywatny w gospodarce rynkowej.

Consequently, the Belgian Government considers that SNCB, in agreeing the measures in
question
, had behaved as a private investor in a market economy would have done.

Jak przedstawiono powyżej, podmioty niekomercyjne, o których
mowa
, mogły prowadzić działalność o charakterze komercyjnym, podobnie jak wszelkie inne przedsiębiorstwa prowadzące podobną działalność...

As demonstrated above, the non-commercial entities
in question
could perform activities of a commercial nature, like any other undertaking that performed similar economic activities.
Jak przedstawiono powyżej, podmioty niekomercyjne, o których
mowa
, mogły prowadzić działalność o charakterze komercyjnym, podobnie jak wszelkie inne przedsiębiorstwa prowadzące podobną działalność gospodarczą.

As demonstrated above, the non-commercial entities
in question
could perform activities of a commercial nature, like any other undertaking that performed similar economic activities.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub konserwacji, takich jak sól, podpuszczka lub pleśń.” .

The products
referred
to may contain quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation, such as salt, rennet or mould.’
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub konserwacji, takich jak sól, podpuszczka lub pleśń.” .

The products
referred
to may contain quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation, such as salt, rennet or mould.’

...przez procent masy substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu.. Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by the percentage of the lactic matter contained in 100 kilograms of product. The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego niniejszą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych:(a) kwoty za 100 kg, pomnożonej przez procent masy substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu.. Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The refund per 100 kilograms of product falling within this subheading is equal to the sum of the following components:(a) the amount per 100 kilogram shown, multiplied by the percentage of the lactic matter contained in 100 kilograms of product. The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki lub produktów pochodzących z serwatki, lub laktozy, lub kazeiny, lub kazeinianów, lub permeatu, lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lu

...by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture o
W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

Where the product falling within this subheading contains added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504, the added whey and/or products derived from whey and/or lactose and/or casein and/or caseinates and/or permeate and/or products covered by CN code 3504 must not be taken into account in the calculation of the refund.The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich