Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Dokumenty i informacje, o których
mowa
, mogą być przechowywane i składane w formie elektronicznej.

The documents and information concerned may be held and submitted in electronic form.
Dokumenty i informacje, o których
mowa
, mogą być przechowywane i składane w formie elektronicznej.

The documents and information concerned may be held and submitted in electronic form.

Tusze i półtusze, o których
mowa
, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich.

These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm.
Tusze i półtusze, o których
mowa
, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich.

These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm.

Tusze i półtusze, o których
mowa
, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich.

These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm.
Tusze i półtusze, o których
mowa
, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich.

These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm.

Tusze i półtusze, o których
mowa
, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich.

These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm.
Tusze i półtusze, o których
mowa
, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich.

These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm.

Wnioskodawca zaprzeczył także, by przedsiębiorstwo handlowe, o którym
mowa
, mogło być uznane jako takie, gdyż zajmowało się ono głównie wprowadzaniem do obrotu, a nie sprzedażą produktów nawozowych.

The applicant also contested that the trading company
in question
should be considered as a trading company since it was mainly involved in marketing rather than the sale of fertiliser products.
Wnioskodawca zaprzeczył także, by przedsiębiorstwo handlowe, o którym
mowa
, mogło być uznane jako takie, gdyż zajmowało się ono głównie wprowadzaniem do obrotu, a nie sprzedażą produktów nawozowych.

The applicant also contested that the trading company
in question
should be considered as a trading company since it was mainly involved in marketing rather than the sale of fertiliser products.

w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których w nich
mowa
, mogą być usuwane do morza, bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony środowiska.

in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1, animal by-products
referred
to therein may be disposed of at sea, without prejudice to Community environmental legislation.
w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których w nich
mowa
, mogą być usuwane do morza, bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony środowiska.

in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1, animal by-products
referred
to therein may be disposed of at sea, without prejudice to Community environmental legislation.

Wytyczne do prowadzenia badań, o których
mowa
, mogą być zawarte w wytycznych dobrej praktyki, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Guidelines for conducting those studies may be included in the guides to good practice referred to in Article 7 of Regulation (EC) No 852/2004.
Wytyczne do prowadzenia badań, o których
mowa
, mogą być zawarte w wytycznych dobrej praktyki, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Guidelines for conducting those studies may be included in the guides to good practice referred to in Article 7 of Regulation (EC) No 852/2004.

Informacja, o której
mowa
, może być przedmiotem publikacji na stronach internetowych spółki notowanej na giełdzie.

Such information should be posted on the listed company's website.
Informacja, o której
mowa
, może być przedmiotem publikacji na stronach internetowych spółki notowanej na giełdzie.

Such information should be posted on the listed company's website.

Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim
mowa
, może to prowadzić do cofnięcia [nazwa nadawcy KC3] oznaczenia KC3 uzyskanego już w odniesieniu do...

If the report establishes a non-compliance in the security measures it
refers
to, this could lead to the withdrawal of [name of KC3] designation as a KC3 already obtained for this premise which will...
Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim
mowa
, może to prowadzić do cofnięcia [nazwa nadawcy KC3] oznaczenia KC3 uzyskanego już w odniesieniu do danego obiektu, co uniemożliwi [nazwa nadawcy KC3] dostarczanie zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej do miejsca przeznaczenia w UE/EOG przewoźnikowi ACC3 lub zarejestrowanemu agentowi zatwierdzonemu pod względem unijnych środków ochrony lotnictwa z państwa trzeciego (RA3).

If the report establishes a non-compliance in the security measures it
refers
to, this could lead to the withdrawal of [name of KC3] designation as a KC3 already obtained for this premise which will prevent [name of KC3] from delivering secured air cargo or mail for EU/EEA destination to an ACC3 or a third country EU aviation security validated regulated agent (RA3).

Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim
mowa
, może to prowadzić do cofnięcia [nazwa agenta RA3] oznaczenia RA3 uzyskanego już w odniesieniu do...

If the report establishes a non-compliance in the security measures it
refers
to, this could lead to the withdrawal of [name of RA3] designation as a RA3 already obtained for this premise which will...
Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim
mowa
, może to prowadzić do cofnięcia [nazwa agenta RA3] oznaczenia RA3 uzyskanego już w odniesieniu do danego obiektu, co uniemożliwi [nazwa agenta RA3] dostarczanie zabezpieczonego ładunku lotniczego/zabezpieczonej poczty lotniczej do miejsca przeznaczenia w UE/EOG do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3.

If the report establishes a non-compliance in the security measures it
refers
to, this could lead to the withdrawal of [name of RA3] designation as a RA3 already obtained for this premise which will prevent [name of RA3] from delivering secured air cargo or mail for EU/EEA destination to an ACC3 or another RA3.

Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim
mowa
, może to prowadzić do pozbawienia [nazwa przewoźnika lotniczego] oznaczenia ACC3 uzyskanego już w...

If the report establishes a non-compliance in the security measures it
refers
to, this could lead to the withdrawal of [name of air carrier] designation as an ACC3 already obtained for this airport...
Jeżeli w sprawozdaniu wykazano niezgodność w zakresie środków ochrony, o których jest w nim
mowa
, może to prowadzić do pozbawienia [nazwa przewoźnika lotniczego] oznaczenia ACC3 uzyskanego już w przypadku tego portu lotniczego, co uniemożliwi [nazwa przewoźnika lotniczego] transport ładunku lotniczego lub poczty lotniczej do UE/EOG z tego portu lotniczego.

If the report establishes a non-compliance in the security measures it
refers
to, this could lead to the withdrawal of [name of air carrier] designation as an ACC3 already obtained for this airport which will prevent [name of air carrier] transport air cargo or mail into the EU/EEA area for this airport.

...również w art. 26 tej samej dyrektywy, w którym zwraca się uwagę na fakt, że środki, o których
mowa
, mogą stanowić pomoc państwa i muszą w takim przypadku być notyfikowane zgodnie z art. 88 ust.

...confirmed by Article 26 of that Directive, which draws attention to the fact that the measures in
question
may constitute State aid and, in such cases, must be notified pursuant to Article 88(3)...
Obowiązek stosowania zasad konkurencji potwierdzony jest również w art. 26 tej samej dyrektywy, w którym zwraca się uwagę na fakt, że środki, o których
mowa
, mogą stanowić pomoc państwa i muszą w takim przypadku być notyfikowane zgodnie z art. 88 ust. 3 traktatu WE.

The requirement to apply the rules on competition is confirmed by Article 26 of that Directive, which draws attention to the fact that the measures in
question
may constitute State aid and, in such cases, must be notified pursuant to Article 88(3) of the Treaty.

W związku z tym płatności, o których
mowa
, mogły stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

Thus, the payments in
question
were likely
to
constitute State aid pursuant
to
Article 87(1) of the Treaty.
W związku z tym płatności, o których
mowa
, mogły stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

Thus, the payments in
question
were likely
to
constitute State aid pursuant
to
Article 87(1) of the Treaty.

W związku z powyższym, jeżeli wymienione informacje zostałyby ujawnione, przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, mogłoby odtworzyć poufne dane handlowe pochodzące od innego przedsiębiorstwa.

Therefore, if the information had been disclosed, it would have been possible for that company
to
reconstruct business confidential data of the other company.
W związku z powyższym, jeżeli wymienione informacje zostałyby ujawnione, przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, mogłoby odtworzyć poufne dane handlowe pochodzące od innego przedsiębiorstwa.

Therefore, if the information had been disclosed, it would have been possible for that company
to
reconstruct business confidential data of the other company.

Przedsiębiorstwa, o których
mowa
, mogą wykorzystać daną partię do celów innych niż zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, pod warunkiem że takie jej wykorzystanie nie będzie stanowić zagrożenia dla...

The food business operator may use the batch for purposes other than those for which it was originally intended, provided that this use does not pose a risk for public or animal health and provided...
Przedsiębiorstwa, o których
mowa
, mogą wykorzystać daną partię do celów innych niż zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, pod warunkiem że takie jej wykorzystanie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, a także pod warunkiem że decyzja o takim wykorzystaniu zapadnie w ramach procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyki higienicznej oraz zostanie zatwierdzona przez właściwy organ.

The food business operator may use the batch for purposes other than those for which it was originally intended, provided that this use does not pose a risk for public or animal health and provided that this use has been decided within the procedures based on HACCP principles and good hygiene practice and authorised by the competent authority.

...oraz zapobiegnięcia jej rozprzestrzenianiu się, jeśli nowo pojawiająca się choroba, o której
mowa
, może zagrozić stanowi zdrowia zwierząt wodnych.

...emerging disease situation and prevent that disease from spreading, where the emerging disease in
question
has the potential
to
jeopardise the health situation of aquatic animals.
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki w celu zwalczenia nowo pojawiającej się choroby oraz zapobiegnięcia jej rozprzestrzenianiu się, jeśli nowo pojawiająca się choroba, o której
mowa
, może zagrozić stanowi zdrowia zwierząt wodnych.

Member States shall take appropriate measures to control an emerging disease situation and prevent that disease from spreading, where the emerging disease in
question
has the potential
to
jeopardise the health situation of aquatic animals.

W związku z tym mało prawdopodobne jest, że wywóz, o którym
mowa
, mógł mieć znacząco negatywny wpływ na przemysł wspólnotowy.

It is, therefore, highly unlikely that these exports could have had a substantial negative impact on the Community industry.
W związku z tym mało prawdopodobne jest, że wywóz, o którym
mowa
, mógł mieć znacząco negatywny wpływ na przemysł wspólnotowy.

It is, therefore, highly unlikely that these exports could have had a substantial negative impact on the Community industry.

...celnych wyszczególnionych w motywie 33 jest procentową częścią stawki cła wyrównawczego, o którym
mowa
, równą najniższemu odsetkowi przewidzianemu dla odnośnego przedziału kombinowanych form...

Each level of duty rate established in recital (33) corresponds to the lowest percentage (foreseen for the relevant range of multi-combinational forms of DRAMs) applied to the countervailing duty...
W celu zapewnienia właściwie wyważonego stosowania tego przepisu oraz uniknięcia nieproporcjonalnie dużego obciążenia podmiotów gospodarczych przywożących produkt objęty postępowaniem do Wspólnoty i dokonujących jego sprzedaży we Wspólnocie, każda ze stawek celnych wyszczególnionych w motywie 33 jest procentową częścią stawki cła wyrównawczego, o którym
mowa
, równą najniższemu odsetkowi przewidzianemu dla odnośnego przedziału kombinowanych form pamięci DRAM (np. 10 % z 34,8 %, czyli 3,4 %, w przypadku kombinowanych form pamięci DRAM objętych numerem 3).

Each level of duty rate established in recital (33) corresponds to the lowest percentage (foreseen for the relevant range of multi-combinational forms of DRAMs) applied to the countervailing duty (for example, 10 % of 34,8 % for multi-combinational forms of DRAMs falling under No 3, i.e. 3,4 %), to ensure a balanced application of the provision and to avoid any disproportionate burden to the economic operators importing and selling the product concerned in the Community.

Z wymienionych powodów Komisja uznaje, że oba środki, o których
mowa
– instrument wsparcia płynności i udzielenie gwarancji – zostały przeprowadzone z naruszeniem art. 88 ust. 3 traktatu WE.

In view of the above, the Commission finds that both measures at issue — the liquidity facility and the provision of a guarantee — have been implemented in breach of Article 88(3) EC.
Z wymienionych powodów Komisja uznaje, że oba środki, o których
mowa
– instrument wsparcia płynności i udzielenie gwarancji – zostały przeprowadzone z naruszeniem art. 88 ust. 3 traktatu WE.

In view of the above, the Commission finds that both measures at issue — the liquidity facility and the provision of a guarantee — have been implemented in breach of Article 88(3) EC.

Dodać należy, że producent eksportujący, o którym
mowa
, produkuje różne rodzaje innych wyrobów chemicznych i mógłby sprzedawać te produkty wspólnym klientom w Unii Europejskiej za pośrednictwem...

Moreover, that exporting producer produces different types of other chemical products and may sell these products to common customers in the European Union via related trading companies.
Dodać należy, że producent eksportujący, o którym
mowa
, produkuje różne rodzaje innych wyrobów chemicznych i mógłby sprzedawać te produkty wspólnym klientom w Unii Europejskiej za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw handlowych.

Moreover, that exporting producer produces different types of other chemical products and may sell these products to common customers in the European Union via related trading companies.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich