Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
...i metody komunikacji z osobami z uszkodzeniem słuchu, z uszkodzeniem wzroku lub z uszkodzeniem
mowy
i z osobami z trudnościami w uczeniu się,

...skills and methods of communication with people with hearing impairments, visual impairments or
speech
impairments and people with a learning disability,
umiejętności interpersonalne i metody komunikacji z osobami z uszkodzeniem słuchu, z uszkodzeniem wzroku lub z uszkodzeniem
mowy
i z osobami z trudnościami w uczeniu się,

interpersonal skills and methods of communication with people with hearing impairments, visual impairments or
speech
impairments and people with a learning disability,

...komentarze dotyczące zniekształceń konkurencji, które mogą zostać wywołane przez środki, o których
mowa
i sprzeciwia się w związku z tym wszelkim dodatkowym cesjom sugerowanym przez grupę Siemens...

It is also critical of Siemen's comments on the undue distortions of competition that might result from the measures and is therefore against any additional divestiture suggested by Siemens to offset...
Krytykuje ponadto jej komentarze dotyczące zniekształceń konkurencji, które mogą zostać wywołane przez środki, o których
mowa
i sprzeciwia się w związku z tym wszelkim dodatkowym cesjom sugerowanym przez grupę Siemens tytułem kompensaty.

It is also critical of Siemen's comments on the undue distortions of competition that might result from the measures and is therefore against any additional divestiture suggested by Siemens to offset such effects.

...pod uwagę aktualne narażenie człowieka w stosunku do tolerowanego pobrania toksyny, o której
mowa
, i które można rozsądnie osiągnąć w ramach dobrej praktyki na wszystkich etapach produkcji i dy

Maximum levels are set at a level taking into account the current human exposure in relation with the tolerable intake of the toxin in question and which can be reasonably achieved by following good...
Maksymalne dopuszczalne poziomy są ustalone na poziomie biorącym pod uwagę aktualne narażenie człowieka w stosunku do tolerowanego pobrania toksyny, o której
mowa
, i które można rozsądnie osiągnąć w ramach dobrej praktyki na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji.

Maximum levels are set at a level taking into account the current human exposure in relation with the tolerable intake of the toxin in question and which can be reasonably achieved by following good practices at all stages of production and distribution.

...zabezpieczenia społecznego, na stosowanie między sobą aktów prawnych Unii Europejskiej, o których
mowa
i które są zmieniane w sekcji A niniejszego załącznika, lub równoważnych im zasad.

...social security schemes, to apply among themselves the legal acts of the European Union to which
reference
is made in, and as amended by, section A of this Annex, or rules equivalent to such acts.
Umawiające się strony zgadzają się, w odniesieniu do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, na stosowanie między sobą aktów prawnych Unii Europejskiej, o których
mowa
i które są zmieniane w sekcji A niniejszego załącznika, lub równoważnych im zasad.

The contracting parties agree, with regard to the coordination of social security schemes, to apply among themselves the legal acts of the European Union to which
reference
is made in, and as amended by, section A of this Annex, or rules equivalent to such acts.

...niedopełnienia obowiązku dopłata nie zostaje w ogóle wypłacona w ramach umowy, o której
mowa
, i całość zabezpieczenia w ramach umowy, o którym mowa, zostaje zatrzymana.

For all other cases of non-compliance with this obligation, no aid shall be paid in respect of the contract concerned, and the whole of the security shall be declared forfeited in respect of the...
We wszystkich innych przypadkach niedopełnienia obowiązku dopłata nie zostaje w ogóle wypłacona w ramach umowy, o której
mowa
, i całość zabezpieczenia w ramach umowy, o którym mowa, zostaje zatrzymana.

For all other cases of non-compliance with this obligation, no aid shall be paid in respect of the contract concerned, and the whole of the security shall be declared forfeited in respect of the contract concerned.

Producent eksportujący, o którym
mowa
, i przemysł unijny mieli możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń.

The exporting producer concerned and the Union industry were given an opportunity to comment on the above findings.
Producent eksportujący, o którym
mowa
, i przemysł unijny mieli możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń.

The exporting producer concerned and the Union industry were given an opportunity to comment on the above findings.

...w celu uzyskania wyjaśnień, dlaczego Ente Certificazione Macchine wydało świadectwo, o którym
mowa
, i zwróciła się do władz włoskich o podjęcie stosownych działań w celu ukrócenia niewłaściwego

...Authorities in order to clarify why Ente Certificazione Macchine had issued the certificate in
question
and requested the Italian Authorities to take the necessary measures to put an end to misus
W dniu 8 kwietnia 2010 r. Komisja skontaktowała się z władzami włoskimi w celu uzyskania wyjaśnień, dlaczego Ente Certificazione Macchine wydało świadectwo, o którym
mowa
, i zwróciła się do władz włoskich o podjęcie stosownych działań w celu ukrócenia niewłaściwego wykorzystywania numeru identyfikacyjnego nadanego przez Komisję jednostce Ente Certificazione Macchine.

On 8 April 2010, the Commission contacted the Italian Authorities in order to clarify why Ente Certificazione Macchine had issued the certificate in
question
and requested the Italian Authorities to take the necessary measures to put an end to misuse of the identification number attributed to Ente Certificazione Macchine by the Commission.

Należy zapewnić kontrolę pochodzenia wyrobów, o których
mowa
, i ustanowić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

It is necessary
to
ensure that the origin of the products in
question
is checked and appropriate methods of administrative cooperation are set up to that end.
Należy zapewnić kontrolę pochodzenia wyrobów, o których
mowa
, i ustanowić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

It is necessary
to
ensure that the origin of the products in
question
is checked and appropriate methods of administrative cooperation are set up to that end.

Należy zapewnić sprawdzanie pochodzenia produktów, o których
mowa
, i ustanowić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

It is necessary
to
ensure that the origin of the products in
question
is checked and appropriate methods of administrative cooperation are set up to this end.
Należy zapewnić sprawdzanie pochodzenia produktów, o których
mowa
, i ustanowić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

It is necessary
to
ensure that the origin of the products in
question
is checked and appropriate methods of administrative cooperation are set up to this end.

...8 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 i zgodnie z załącznikiem XI pkt 1 do rozporządzenia, o którym
mowa
, Państwa Członkowskie Wspólnoty usuwają i niszczą materiały szczególnego ryzyka (MSR).

Under Article 8 of Regulation (EC) No 999/2001 and in accordance with point 1 of Annex XI to that Regulation, the Member States of the Community are to remove and destroy specified risk materials...
Stosownie do art. 8 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 i zgodnie z załącznikiem XI pkt 1 do rozporządzenia, o którym
mowa
, Państwa Członkowskie Wspólnoty usuwają i niszczą materiały szczególnego ryzyka (MSR).

Under Article 8 of Regulation (EC) No 999/2001 and in accordance with point 1 of Annex XI to that Regulation, the Member States of the Community are to remove and destroy specified risk materials (SRMs).

...braku porozumienia pomiędzy Komisją i komitetem, Rada może podjąć decyzję w sprawie, o której
mowa
, Państwa EFTA mogą poruszyć tę kwestię na forum Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 5 Porozum

Where, in the absence of an agreement between the Commission and the committee, the Council may take a decision on the matter in question, the EFTA States may raise the issue in the EEA Joint...
Jeżeli, w przypadku braku porozumienia pomiędzy Komisją i komitetem, Rada może podjąć decyzję w sprawie, o której
mowa
, Państwa EFTA mogą poruszyć tę kwestię na forum Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 5 Porozumienia.’”.

Where, in the absence of an agreement between the Commission and the committee, the Council may take a decision on the matter in question, the EFTA States may raise the issue in the EEA Joint Committee in conformity with Article 5 of the Agreement.”’

Przekazanie funduszy, o którym
mowa
, również nie zostało uwzględnione w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego.

Again, this transfer of funds was not
mentioned
in the Decision to open the formal investigation.
Przekazanie funduszy, o którym
mowa
, również nie zostało uwzględnione w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego.

Again, this transfer of funds was not
mentioned
in the Decision to open the formal investigation.

System specjalnej amortyzacji, o którym
mowa
również w ustawie programowej jest prawnym wyrazem środka administracyjnego, wprowadzonego w Belgii już kilkadziesiąt lat temu.

The special depreciation scheme provided for in the programme act lays down in legislation an administrative measure which has already been applied in Belgium for several decades.
System specjalnej amortyzacji, o którym
mowa
również w ustawie programowej jest prawnym wyrazem środka administracyjnego, wprowadzonego w Belgii już kilkadziesiąt lat temu.

The special depreciation scheme provided for in the programme act lays down in legislation an administrative measure which has already been applied in Belgium for several decades.

Statki, o których
mowa
również poniżej, to C.173 oraz C.180.

The tankers
in question
are the C.173 and C.180, discussed below.
Statki, o których
mowa
również poniżej, to C.173 oraz C.180.

The tankers
in question
are the C.173 and C.180, discussed below.

W opiniach i raportach
mowa
również, ilekroć to możliwe, o przewidywanym wpływie rozpatrywanego dokumentu na administrację oraz finanse regionalne i lokalne.

These opinions and reports shall also, wherever possible, address the expected impact on administration and regional and local finances.
W opiniach i raportach
mowa
również, ilekroć to możliwe, o przewidywanym wpływie rozpatrywanego dokumentu na administrację oraz finanse regionalne i lokalne.

These opinions and reports shall also, wherever possible, address the expected impact on administration and regional and local finances.

W opiniach
mowa
również, ilekroć to możliwe, o przewidywanym wpływie rozpatrywanego dokumentu na administrację oraz finanse regionalne i lokalne.

These opinions shall also, wherever possible, address the expected impact on administration and regional and local finances.
W opiniach
mowa
również, ilekroć to możliwe, o przewidywanym wpływie rozpatrywanego dokumentu na administrację oraz finanse regionalne i lokalne.

These opinions shall also, wherever possible, address the expected impact on administration and regional and local finances.

...dokonywanych na podstawie GPSD jest taki, by produkt wchodził w zakres dyrektywy, o której
mowa
oraz by spełnione były warunki art. 5 ust. 3.

The first requirement for notification under the GPSD is that the product should be within the scope of this Directive and that the conditions of Article 5(3) are met.
Pierwszy wymóg dotyczący zgłoszeń dokonywanych na podstawie GPSD jest taki, by produkt wchodził w zakres dyrektywy, o której
mowa
oraz by spełnione były warunki art. 5 ust. 3.

The first requirement for notification under the GPSD is that the product should be within the scope of this Directive and that the conditions of Article 5(3) are met.

...ze składowaniem w magazynach państwowych, uwzględniając zróżnicowany charakter środków, o których
mowa
oraz brak jednolitych terminów operacyjnych, należy określić jeden termin operacyjny oparty...

In view of the very different types of measures concerned and the absence of homogeneous operative events, for the purposes of determining the amount of Community financing for expenditure on public...
W celu określenia kwoty finansowania wspólnotowego wydatków związanych ze składowaniem w magazynach państwowych, uwzględniając zróżnicowany charakter środków, o których
mowa
oraz brak jednolitych terminów operacyjnych, należy określić jeden termin operacyjny oparty na rachunkach założonych i prowadzonych przez agencje płatnicze, w których różne pozycje wydatków i dochodów stwierdzonych przez agencje płatnicze są odpowiednio zapisane po stronach ma i winien.

In view of the very different types of measures concerned and the absence of homogeneous operative events, for the purposes of determining the amount of Community financing for expenditure on public storage, a single operative event should be established, on the basis of the accounts drawn up and kept by the paying agencies to which the various items of expenditure and revenue recorded by the paying agencies are debited and credited.

...proporcjonalnie do ich wykorzystywania wyłącznie w ramach projektu szkoleniowego, o którym
mowa
, oraz pozostałe koszty personelu do sumy ogólnej kwoty kosztów kwalifikowanych do pomocy, okreś

In the case of aid for mining training, the eligible costs were: trainer costs; trainees’ travel expenses; expenditure on consumables and depreciation of tools and equipment, in proportion to their...
Pomoc na szkolenie górników obejmuje koszty kadry szkoleniowej, koszty podróży szkolonych osób, koszty zużycia i amortyzacji narzędzi i wyposażenia, proporcjonalnie do ich wykorzystywania wyłącznie w ramach projektu szkoleniowego, o którym
mowa
, oraz pozostałe koszty personelu do sumy ogólnej kwoty kosztów kwalifikowanych do pomocy, określonych powyżej.

In the case of aid for mining training, the eligible costs were: trainer costs; trainees’ travel expenses; expenditure on consumables and depreciation of tools and equipment, in proportion to their exclusive use for the training project concerned; other staff costs up to the total amount of the eligible costs mentioned above.

...podejmując również działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie standardów, o których
mowa
, oraz ich wdrażanie.

...shall undertake educational activities to promote awareness and implementation of the standards
referred
to in this
paragraph
.
Każde państwo członkowskie przyjmuje przepisy ustawowe i wykonawcze lub inne środki w celu zapewnienia minimalnych standardów w odniesieniu do jakości i ilości pożywienia i wody pitnej oraz przyrządzania posiłków wydawanych marynarzom na statkach pływających pod banderą danego państwa, podejmując również działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie standardów, o których
mowa
, oraz ich wdrażanie.

Each Member State shall adopt laws and regulations or other measures to provide minimum standards for the quantity and quality of food and drinking water and for the catering standards that apply to meals provided to seafarers on ships that fly its flag, and shall undertake educational activities to promote awareness and implementation of the standards
referred
to in this
paragraph
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich