Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Mimo że dostawca energii, o którym
mowa
, produkuje energię wodną, samo to nie wyjaśnia tak niskich cen energii.

Although the energy supplier
in question
produces hydropower, this by itself cannot explain the low electricity prices.
Mimo że dostawca energii, o którym
mowa
, produkuje energię wodną, samo to nie wyjaśnia tak niskich cen energii.

Although the energy supplier
in question
produces hydropower, this by itself cannot explain the low electricity prices.

Usługi płatnicze, o których
mowa
, obejmują usługi w zakresie kart kredytowych, w tym kart kredytowych związanych z kredytem odnawialnym, usługi w zakresie kart debetowych oraz usługi w zakresie kart...

The payment services concerned here cover credit card services, including revolving credit cards, debit card services and prepaid card services.
Usługi płatnicze, o których
mowa
, obejmują usługi w zakresie kart kredytowych, w tym kart kredytowych związanych z kredytem odnawialnym, usługi w zakresie kart debetowych oraz usługi w zakresie kart przedpłaconych.

The payment services concerned here cover credit card services, including revolving credit cards, debit card services and prepaid card services.

Przedłużenie, o którym
mowa
, obejmuje czas konieczny do wydania licencji zgodnie z częścią FCL.

This extension shall cover the period of time necessary for the licence to be issued in accordance with Part-FCL.
Przedłużenie, o którym
mowa
, obejmuje czas konieczny do wydania licencji zgodnie z częścią FCL.

This extension shall cover the period of time necessary for the licence to be issued in accordance with Part-FCL.

Polityki, o których
mowa
obejmują: Rządową Politykę Bezpieczeństwa opublikowaną przez Ministerstwo Skarbu Kanady w dniu 1 lutego 2002 r. oraz Operacyjną Normę Bezpieczeństwa: Zarządzanie...

Referenced policies include: the Government Security Policy published by the Treasury Board of Canada Secretariat on February 1, 2002 and the Operational Security Standard: Management of Information...
Polityki, o których
mowa
obejmują: Rządową Politykę Bezpieczeństwa opublikowaną przez Ministerstwo Skarbu Kanady w dniu 1 lutego 2002 r. oraz Operacyjną Normę Bezpieczeństwa: Zarządzanie Bezpieczeństwem Technologii Informacyjnej (MITS) opublikowaną przez Ministerstwo Skarbu Kanady w dniu 31 maja 2004 r.

Referenced policies include: the Government Security Policy published by the Treasury Board of Canada Secretariat on February 1, 2002 and the Operational Security Standard: Management of Information Technology Security (MITS) published by the Treasury Board of Canada Secretariat on May 31, 2004.

Żywe zmodyfikowane organizmy, o których
mowa
, obejmują:

The living modified organisms
referred to
are those:
Żywe zmodyfikowane organizmy, o których
mowa
, obejmują:

The living modified organisms
referred to
are those:

...pochodzenia zwierzęcego jest w stanie wykazać, że zostały one wysłane z kraju trzeciego, o którym
mowa
, i były w drodze do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszej decyzji.

The amendments to the list in the Annex to Decision 2004/432/EC by the present Decision shall not apply to consignments of animals and products of animal origin from Belize, Colombia, Eritrea,...
Zmian do wykazu zawartego w załączniku do decyzji 2004/432/WE, wprowadzanych niniejszą decyzją, nie stosuje się do wysyłek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Belize, Kolumbii, Erytrei, Izraela, Kenii, Omanu, Republiki Południowej Afryki, Tunezji, Ukrainy i Zimbabwe, o ile importer tego rodzaju zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego jest w stanie wykazać, że zostały one wysłane z kraju trzeciego, o którym
mowa
, i były w drodze do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszej decyzji.

The amendments to the list in the Annex to Decision 2004/432/EC by the present Decision shall not apply to consignments of animals and products of animal origin from Belize, Colombia, Eritrea, Israel, Kenya, Oman, Tunisia, Ukraine, South Africa and Zimbabwe where the importer of such animals and products can demonstrate that they had been dispatched from the third country concerned and were en route to the Community before the date of application of the present Decision.

Komisja dokonała przeglądu systemu, o którym
mowa
, i uznała, iż nie narusza on zasad konkurencji ani nie ogranicza działania rynku wewnętrznego oraz nie uznała go za niezgodny z polityką wspólnotową...

The scheme has been reviewed by the Commission and been found not to distort competition or hinder the operation of the internal market and it is not considered incompatible with Community policy on...
Komisja dokonała przeglądu systemu, o którym
mowa
, i uznała, iż nie narusza on zasad konkurencji ani nie ogranicza działania rynku wewnętrznego oraz nie uznała go za niezgodny z polityką wspólnotową w dziedzinach ochrony środowiska, energii i transportu.

The scheme has been reviewed by the Commission and been found not to distort competition or hinder the operation of the internal market and it is not considered incompatible with Community policy on the environment, energy and transport.

...zgodnie z prawem krajowym, w odniesieniu do ważności aktów dotyczących wdrożenia pomocy, o której
mowa
i do windykacji przyznanego wsparcia finansowego.

Such breaches cited by interested individuals and ascertained by national courts must result in the courts drawing the necessary consequences, in accordance with national law, with regard to both the...
Takie złamanie zakazu, na które powołują się podsądni mogący się tym posłużyć, a które zostało stwierdzone przez sądy krajowe, powinno doprowadzić do wyciągnięcie przez te ostatnie wszelkich konsekwencji, zgodnie z prawem krajowym, w odniesieniu do ważności aktów dotyczących wdrożenia pomocy, o której
mowa
i do windykacji przyznanego wsparcia finansowego.

Such breaches cited by interested individuals and ascertained by national courts must result in the courts drawing the necessary consequences, in accordance with national law, with regard to both the validity of the acts giving effect to the aid and the recovery of financial support granted.

...zatwierdzone lub zarejestrowane przez właściwe władze w sprawie hodowli gatunków, o których
mowa
, i nie podlega żadnym urzędowym ograniczeniom z przyczyn zdrowotnych.VII.

CLINICAL EXAMINATIONI declare that the animal(s) is(are) at present free of clinical signs and transportable and come(s) from a holding approved or registered by the competent authority for the...
BADANIE KLINICZNEOświadczam, że obecnie zwierzę (zwierzęta) nie ma (nie mają) objawów klinicznych, można je przewozić i pochodzi (pochodzą) z gospodarstwa, które zostało zatwierdzone lub zarejestrowane przez właściwe władze w sprawie hodowli gatunków, o których
mowa
, i nie podlega żadnym urzędowym ograniczeniom z przyczyn zdrowotnych.VII.

CLINICAL EXAMINATIONI declare that the animal(s) is(are) at present free of clinical signs and transportable and come(s) from a holding approved or registered by the competent authority for the breeding of the species concerned, and which is not subject to any official restrictions for health reasons.VII.

...opis towarowy: „Mieszanka olejów roślinnych (lub określone nazwy olejów roślinnych, o których
mowa
) i oliwy z oliwek”, z następującą po niej bezpośrednio zawartością procentową oliwy z oliwek w

Where the presence of oils as referred to in Article 1(1) in a blend of olive oil and other vegetable oils is highlighted on the labelling elsewhere than in the list of ingredients, using words,...
W przypadku gdy obecność oliwy, o której mowa w art. 1 ust. 1, w mieszance oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych jest zaznaczona na etykiecie w innym miejscu niż na wykazie składników, z użyciem wyrazów, obrazów lub grafiki, mieszanka, o której mowa, musi mieć następujący opis towarowy: „Mieszanka olejów roślinnych (lub określone nazwy olejów roślinnych, o których
mowa
) i oliwy z oliwek”, z następującą po niej bezpośrednio zawartością procentową oliwy z oliwek w mieszance.

Where the presence of oils as referred to in Article 1(1) in a blend of olive oil and other vegetable oils is highlighted on the labelling elsewhere than in the list of ingredients, using words, images or graphics, the blend concerned must bear the following trade description: ‘Blend of vegetable oils (or the specific names of the vegetable oils concerned) and olive oil’, directly followed by the percentage of olive oil in the blend.

...w odniesieniu do produktów, usług i mediów cyfrowych, jak również naturalnej interakcji opartej na
mowie
i komunikacji w wielu kontekstach.

Simulation, visualisation, interaction and mixed realities: tools for innovative design, and creativity in products, services and digital media, and for natural, language-enabled and context-rich...
Symulacja, wizualizacja, interakcja i rzeczywistość mieszana (mixed realities): narzędzia innowacyjnego projektowania i kreatywności w odniesieniu do produktów, usług i mediów cyfrowych, jak również naturalnej interakcji opartej na
mowie
i komunikacji w wielu kontekstach.

Simulation, visualisation, interaction and mixed realities: tools for innovative design, and creativity in products, services and digital media, and for natural, language-enabled and context-rich interaction and communication.

...decyzja, podatek akcyzowy na oleje mineralne obowiązywał przed wprowadzeniem zwolnień, o których
mowa
, i dlatego musi on być traktowany jako podatek istniejący w rozumieniu ppkt 51.2 „Wspólnotowych

...addressed, the excise duties on mineral oils existed before the introduction of the exemptions in
question
, and they must therefore be considered as existing taxes within the meaning of point 51.2...
We wszystkich trzech państwach członkowskich, do których jest skierowana decyzja, podatek akcyzowy na oleje mineralne obowiązywał przed wprowadzeniem zwolnień, o których
mowa
, i dlatego musi on być traktowany jako podatek istniejący w rozumieniu ppkt 51.2 „Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego” z 2001 r. Niemniej jednak podatek akcyzowy ma zauważalny pozytywny wpływ w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w rozumieniu ppkt 51.2(a), ponieważ stanowi on dla producentów ważny środek zachęcający do obniżania zużycia olejów mineralnych.

In all three Member States to which this Decision is addressed, the excise duties on mineral oils existed before the introduction of the exemptions in
question
, and they must therefore be considered as existing taxes within the meaning of point 51.2 of the 2001 guidelines on State aid for environmental protection. The excise duties, however, have an appreciable positive impact in terms of environmental protection within the meaning of point 51.2(a), as they constitute a significant incentive for producers to reduce their consumption of mineral oils.

...niesłyszących użytkowników końcowych, użytkowników z niesprawnością słuchu, z niesprawnością
mowy
i głuchoniewidomych.

Member States should take specific measures to ensure that emergency services, including ‘112’, are equally accessible to disabled end-users, in particular deaf, hearing-impaired, speech-impaired and...
Państwa członkowskie powinny podjąć szczególne środki w celu zapewnienia, aby służby ratunkowe, w tym służby objęte numerem „112”, były w równym stopniu dostępne dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych, w szczególności niesłyszących użytkowników końcowych, użytkowników z niesprawnością słuchu, z niesprawnością
mowy
i głuchoniewidomych.

Member States should take specific measures to ensure that emergency services, including ‘112’, are equally accessible to disabled end-users, in particular deaf, hearing-impaired, speech-impaired and deaf-blind users.

...informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w
mowie
i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.

This competence also includes the abilities to distinguish and use different types of texts, to search for, collect and process information, to use aids, and to formulate and express one's oral and...
Kompetencja ta obejmuje również umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w
mowie
i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.

This competence also includes the abilities to distinguish and use different types of texts, to search for, collect and process information, to use aids, and to formulate and express one's oral and written arguments in a convincing way appropriate to the context.

...się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, osobami niedowidzącymi, osobami z upośledzeniem
mowy
i osobami z upośledzeniem w zakresie uczenia się,

interpersonal skills and methods of communication with deaf people and people with hearing impairments, people with visual impairments, people with speech impairments, and people with a learning...
umiejętności interpersonalne oraz metody komunikowania się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, osobami niedowidzącymi, osobami z upośledzeniem
mowy
i osobami z upośledzeniem w zakresie uczenia się,

interpersonal skills and methods of communication with deaf people and people with hearing impairments, people with visual impairments, people with speech impairments, and people with a learning disability,

Członkowie powinni biegle władać w
mowie
i piśmie językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym im udział w dyskusjach i przygotowaniu sprawozdań.

Members should be fluent in English both oral and written at a level which allows them to contribute to discussions and preparation of reports.
Członkowie powinni biegle władać w
mowie
i piśmie językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym im udział w dyskusjach i przygotowaniu sprawozdań.

Members should be fluent in English both oral and written at a level which allows them to contribute to discussions and preparation of reports.

...w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w
mowie
i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w...

Communication in the mother tongue is the ability to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing),...
Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w
mowie
i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.

Communication in the mother tongue is the ability to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural contexts; in education and training, work, home and leisure.

Osoby powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w
mowie
i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, a także obserwowania swojego sposobu porozumiewania się i przystosowywania go do wymogów...

Individuals should have the skills
to
communicate both orally and in writing in a variety of communicative situations and to monitor and adapt their own communication to the requirements of the...
Osoby powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w
mowie
i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, a także obserwowania swojego sposobu porozumiewania się i przystosowywania go do wymogów sytuacji.

Individuals should have the skills
to
communicate both orally and in writing in a variety of communicative situations and to monitor and adapt their own communication to the requirements of the situation.

...i zamierzony sposób korzystania z systemu, a także rodzime języki oraz inne języki używane w
mowie
i piśmie.

Manufacturers should consider the driver population and the likely and intended use of the system as well as the native languages and other languages spoken and read.
Producenci powinni uwzględnić populację kierowców oraz prawdopodobny i zamierzony sposób korzystania z systemu, a także rodzime języki oraz inne języki używane w
mowie
i piśmie.

Manufacturers should consider the driver population and the likely and intended use of the system as well as the native languages and other languages spoken and read.

...i zamierzony sposób korzystania z systemu, a także rodzime języki oraz inne języki używane w
mowie
i piśmie.

Manufacturers should consider the driver population and the likely and intended use of the system as well as the native languages and other languages spoken and read.
Producenci powinni uwzględnić populację kierowców oraz prawdopodobny i zamierzony sposób korzystania z systemu, a także rodzime języki oraz inne języki używane w
mowie
i piśmie.

Manufacturers should consider the driver population and the likely and intended use of the system as well as the native languages and other languages spoken and read.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich