Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
data pobrania próbek lub zakupu oliwy, o której
mowa
;

the date of sampling or purchase of the oil
in question
;
data pobrania próbek lub zakupu oliwy, o której
mowa
;

the date of sampling or purchase of the oil
in question
;

...czy jest ona uprawniona do podejmowania działań w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

As some of the events relevant for the present case took place before Poland’s accession to the European Union on 1 May 2004, the Commission must first determine whether it is competent to act with...
Z uwagi na fakt, że część zdarzeń mających znaczenie dla niniejszej sprawy miała miejsce przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., zadaniem Komisji jest w pierwszej kolejności stwierdzenie, czy jest ona uprawniona do podejmowania działań w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

As some of the events relevant for the present case took place before Poland’s accession to the European Union on 1 May 2004, the Commission must first determine whether it is competent to act with regard to the measures in question.

...czy jest ona uprawniona do podejmowania działań w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

Given that some of the events of relevance to this case took place before Poland acceded to the European Union on 1 May 2004, the Commission first has to determine whether it is competent to act with...
Z uwagi na fakt, że część zdarzeń mających znaczenie dla niniejszej sprawy miała miejsce przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., zadaniem Komisji jest w pierwszej kolejności stwierdzenie, czy jest ona uprawniona do podejmowania działań w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

Given that some of the events of relevance to this case took place before Poland acceded to the European Union on 1 May 2004, the Commission first has to determine whether it is competent to act with regard to the aid in question.

...tworzenia wiarygodnych szacunków na poziomie europejskim w zakresie wskaźników, o których
mowa
.

Regulation (EC) No 1158/2005 introduced the possibility of establishing European sample schemes in order to reduce the costs for national statistical systems, to ensure that European data...
Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 wprowadziło możliwość ustanowienia europejskich systemów doboru prób w celu obniżenia kosztów ponoszonych przez krajowe systemy statystyczne, a także w celu zapewnienia spełnienia europejskich wymogów w zakresie danych oraz umożliwienia Komisji (Eurostatowi) tworzenia wiarygodnych szacunków na poziomie europejskim w zakresie wskaźników, o których
mowa
.

Regulation (EC) No 1158/2005 introduced the possibility of establishing European sample schemes in order to reduce the costs for national statistical systems, to ensure that European data requirements are met and to enable the Commission (Eurostat) to produce credible European estimates for the indicators concerned.

W konsekwencji należy zmienić decyzje, o których
mowa
.

The Decisions in
question
should therefore be amended.
W konsekwencji należy zmienić decyzje, o których
mowa
.

The Decisions in
question
should therefore be amended.

...środków przenoszących chorobę, które mogły przenieść czynnik BSE do, lub z gospodarstwa, o którym
mowa
.

...any other means of transmission, which may have transmitted the BSE agent to or from the holding
in question
.
przemieszczanie potencjalnie zanieczyszczonej paszy i innych materiałów lub innych środków przenoszących chorobę, które mogły przenieść czynnik BSE do, lub z gospodarstwa, o którym
mowa
.

the movement of potentially contaminated feedingstuffs, other material or any other means of transmission, which may have transmitted the BSE agent to or from the holding
in question
.

...środków przenoszących chorobę, które mogły przenieść czynnik TSE do, lub z gospodarstwa, o którym
mowa
;

...any other means of transmission, which may have transmitted the TSE agent to or from the holding
in question
.
przemieszczanie potencjalnie zakażonej paszy i innych materiałów lub środków przenoszących chorobę, które mogły przenieść czynnik TSE do, lub z gospodarstwa, o którym
mowa
;

the movement of potentially contaminated feedingstuffs, other material or any other means of transmission, which may have transmitted the TSE agent to or from the holding
in question
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich